.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak otrzymać za granicą odpis wyroku polskiego sądu?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 18.04.2011

Mieszkam za granicą, ale w przyszłym miesiącu wybieram się do Polski na urlop. Przy tej okazji chciałbym złożyć do sądu wniosek w pewnej sprawie. Jak będę mógł odebrać odpis postanowienia – czy mogę prosić o przesłanie decyzji na mój adres poza Polską?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezbędne do uzyskania odpisu wyroku jest podanie sygnatury sprawy, w ramach której wydane zostało orzeczenie (wyrok, postanowienie). Sygnatura sądowa znajduje się na każdym piśmie którego nadawcą jest sąd, zaś adresatem Pan. Najczęściej umieszczona jest w lewym górnym rogu pisma. Jeśli nie dysponuje Pan sygnaturą lub ma wątpliwości, można zadzwonić do wydziału sądowego, w którym toczyła się sprawa, z prośbą o ustalenie.

 

Kolejnym ważnym krokiem jest ustalenie ilości stron zajmowanych przez dokument, albowiem od tego uzależniona jest wysokość opłaty. Wnosząc od razu opłatę w odpowiedniej wysokości, uniknie Pan wzywania do uzupełnienia wniosku.

 

Wniosek o wydanie odpisu winien spełniać wymagania przewidziane dla pism procesowych, tj.:

 

  1. zawierać dane stron lub uczestników postępowania,
  2. zawierać właściwe oznaczanie sądu wraz z wydziałem,
  3. zawierać sygnaturę sprawy,
  4. należy oznaczyć pismo jako „wniosek o wydanie odpisu wyroku [lub postanowienia] ...”,
  5. treść pisma winna wskazywać, iż zwraca się Pan z wnioskiem o wydanie odpisu wyroku/postanowienia z dnia ... wydanego w sprawie o sygnaturze akt ... przez Sąd ... w ...,
  6. należy wnieść o doręczenie odpisu pocztą (w sytuacji, gdy nie planuje Pan odebrać orzeczenia osobiście),
  7. zawierać podpis pod wnioskiem.

 

Opłata może być wniesiona w znaczkach sądowych lub bezpośrednio przelewem dokonanym na rachunek sądowy. Znaki sądowe dostępne są w kasach sądu. Winny być one naklejone poniżej tekstu lub na drugiej stronie wniosku.

 

Aby wyrok miał moc prawną, musi być uprawomocniony, dlatego o taki odpis wyroku z klauzulą prawomocności należy wnosić najwcześniej na 22 dzień od dnia wydania wyroku. Należy się jednak wcześniej upewnić, czy wyrok jest prawomocny, to znaczy, czy nie wpłynął na niego środek zaskarżenia. Z urzędu doręcza się stronom wyroki zaoczne oraz postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenie doręczane stronom uprawomocnia się po upłynięciu określonego czasu od daty odebrania orzeczenia przez strony. Najczęściej jest to okres 7-dniowy.

 

Opłata od odpisu wyroku wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu. Wniosek opłacony za pomocą przelewy opłacamy w takiej samej wysokości.

 

W przypadku wniesienia opłaty przelewem do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty (dopuszczalny jest wydruk z rachunku internetowego).

 

Wniosek winien być sporządzony w dwóch egzemplarzach. Na drugim otrzyma Pan prezentatę (pieczęć sądu wraz z datą przyjęcia wniosku i ilością załączników). Wniosek dla swej skuteczności wymaga złożenia go przez osobę upoważnioną, tj. stronę postępowania bądź uczestnika, chyba że składny jest przez pełnomocnika.

 

Odpis możemy co do zasady otrzymać drogą pocztową. Jeśli jednak zależy Panu na czasie, powinno się zaznaczyć na wniosku, iż chcemy go uzyskać osobiście. Następnie 1-2 dni po złożeniu wniosku należy zadzwonić do sekretariatu właściwego wydziału i umówić się na odbiór odpisu orzeczenia.

 

Strona postępowania cywilnego ma obowiązek podać sądowi właściwy adres do doręczeń, a także informować sąd o wszystkich zmianach tego adresu. Zgodnie z treścią art. 126 § 2 i art. 136 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego w razie zaniedbania tego obowiązku pisma sądowe pozostaną w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

Może Pan podać sądowi pełen adres do doręczeń w innym państwie Unii Europejskiej. Pisma procesowe zostaną mu wówczas dostarczone zgodnie z rozporządzeniem nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r.

 

Rozporządzenie to jest stosowane w sprawach cywilnych i handlowych, w sytuacji gdy trzeba doręczyć dokumenty sądowe lub pozasądowego z jednego państwa członkowskiego do drugiego.

 

Zgodnie z tym rozporządzeniem przesyłanie i doręczanie dokumentów może odbywać się na różne sposoby, między innymi: za pośrednictwem właściwych jednostek przekazujących i przyjmujących (np. sądów), drogą konsularną bądź dyplomatyczną, pocztą lub bezpośrednie.

 

Jeśli chodzi o pozostałe państwa, należy mieć także na uwadze fakt, że Polska jest stroną Konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych. Konwencja przewiduje dokonywanie doręczeń pomiędzy państwami sygnatariuszami (państwami, które przystąpiły do konwencji) za pośrednictwem „organu centralnego” ustanowionego w każdym państwie w celu dokonywania doręczeń.

 

W sprawach nieobjętych zakresem powyższych przepisów lub innych umów międzynarodowych dwu- lub wielostronnych zastosowanie znajduje zasada wzajemności. W takich przypadkach minister sprawiedliwości zwraca się z zapytaniem do właściwego organu danego państwa w celu ustalenia praktyki doręczania w tym państwie pism polskim obywatelom i podmiotom gospodarczym.

 

Polskie sądy doręczają poza granicę Polski tylko pierwsze pismo w sprawie. Pozwany zamieszkały za granicą jest pouczany o obowiązku ustanowienia w Polsce pełnomocnika do doręczeń. W razie niedopełnienia tego obowiązku przeznaczone dla niego pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

 

Generalnie jednak trzeba brać pod uwagę, że doręczenia zagraniczne mogą być bardzo długotrwałe, szczególnie w państwach spoza obszaru Unii Europejskiej.

 

Przepis art. 1133 Kodeksu postępowania cywilnego określa przesłanki dopuszczalności doręczenia pisma sądowego przez sąd krajowy osobie przebywającej lub mającej siedzibę za granicą bezpośrednio listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Wybór sposobu doręczenia pisma należy do sądu zarządzającego dokonanie takiej czynności. Przy ocenie sposobu doręczenia należy mieć na uwadze, iż doręczenie za pośrednictwem poczty jest najbardziej bezpośrednie i najszybsze. Co do zasady, możliwość dokonania doręczenia pisma sądowego za pośrednictwem poczty jest także uzależniona od istnienia stosownych rozwiązań prawnych krajowych państwa, na którego terytorium doręczenie ma nastąpić (art. 1133 § 1).

 

Proszę złożyć stosowny wniosek ze wskazaniem przepisu art. 1133 jako podstawę żądania doręczenia pism procesowych na adres znajdujący się poza granicami Polski.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »