.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie za pracę?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.01.2015

Pracowałam w prywatnej szkole. W czerwcu wypowiedziałam umowę. Szkoła zalega mi na dzień dzisiejszy 6 pensji. Jak odzyskać zaległe wynagrodzenie za pracę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo do godnego wynagrodzenia, o którym stanowi art. 13 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Pracodawca natomiast zobowiązany jest na mocy art. 94 ust. 5 K.p. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie. Nie stosowanie się do tego obowiązku jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które na mocy art. 282 K.p. podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł.

 

Aby odzyskać zaległe wynagrodzenie należy po pierwsze wysłać do pracodawcy wezwanie do zapłaty. Jest to nieformalne pismo, w którym wnosi się o uregulowanie zaległości do określonego terminu, czego nie spełnienie spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Na pewno w niektórych przypadkach wysłanie takiego przedsądowego pisma wystarczy i pracodawca bojąc się procesu i ponoszenia kosztów jego prowadzenia – wypłaci zaległe wynagrodzenie.

 

Jeżeli jednak woli Pani od razu podjąć prawnie skuteczne kroki może Pani zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIP do jej zadań należy prowadzenie nadzoru i kontrola przestrzegania przez pracodawcę przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Kolejny artykuł tejże ustawy stanowi, iż organy PIP uprawnione są do nakazania wypłaty przez pracodawcę należnego pracownikowi wynagrodzenia. Nakazy takie są decyzją administracyjną i podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Kontrola może zostać przeprowadzona na skutek wniesienia skargi do PIP.

 

Może Pani także zdecydować się na dochodzenie swoich roszczeń przed sądem. Jak stanowi art. 242 § 1 K.p. pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. Sądami właściwymi do rozstrzygania w tych sprawach są sądy pracy albo sądy pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Warto zaznaczyć, iż zgodnie z art. 5051 Kodeksu postępowania cywilnego, roszczenia wynikające z umów, kiedy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł mogą być rozpoznane w postępowaniu uproszczonym, w którym pozew składa się na urzędowym formularzu.

 

Dobrym posunięciem jest również zaznaczenie w pozwie, iż wnosi się o rozpoznanie sprawy w postępowaniu albo upominawczym albo nakazowym. Jeżeli sąd uzna, iż sprawa nadaje się do rozpoznania w jednym z tych postępowań, rozpatruje ją na posiedzeniu niejawnym i w przypadku zasadności roszczenia wydaje nakaz zapłaty, w którym zaznacza, iż w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu należy zaspokoić roszczenie albo wnieść środek odwoławczy (sprzeciw/zarzuty).

 

Jeżeli sąd będzie rozpatrywał jednak sprawę na rozprawie wyda odpowiedni wyrok. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego sąd uwzględniając roszczenie pracownika nadaje wyrokowi z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności (w wysokości nie większej niż wynagrodzenie za 1 miesiąc).

 

Jeżeli pracodawca nie zastosuje się do orzeczenia sądu, pracownikowi nie pozostaje nic innego, jak wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl