Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak mogę zachować prawo jazdy?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 21.10.2014

Podczas kontroli rutynowej okazało się, że miałem 0,8 promila alkoholu we krwi, prowadziłem samochód osobowy. Jestem rolnikiem i utrzymuję rodzinę. Czy mam szansę zachować kategorię T, która jest mi konieczna do pracy? Nigdy wcześniej nie byłem karany, mam 0 punktów karnych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, zwanego dalej K.k., oraz przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika iż prowadząc pojazd osobowy, w czasie rutynowej kontroli stwierdzono w wydychanym przez Pana powietrzu 0.7 promila. Dotychczas nie był Pan karany. Wolą Pana jest by pozostawiono Panu prawo jazdy kat T, albowiem jest Pan rolnikiem i dochód z prowadzonego gospodarstwa stanowi Pana wyłączny dochód i źródło utrzymania rodziny.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż czyn, którego się Pan dopuścił, jest przestępstwem i opisany jest w art. 178a § 1 K.k. Zgodnie z jego treścią „kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów, jako środek karny orzekany jest natomiast na podstawie art. 42 § 2 K.k., zgodnie z którym „sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177”.

 

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż bezsporne jest, że dopuścił się Pan czynu, o którym mowa w art. 178a § 1 K.k., i w związku z tym sąd ma obowiązek (nie mylić z uprawnieniem) orzec zakaz prowadzenia wszelkich lub też pojazdów określonego rodzaju.

 

Zarówno doktryna, jak i orzecznictwo wskazują, iż orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu określonego rodzaju winno w pierwszej kolejności dotyczyć pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa. W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt III KK 437/06, „orzeczenie Sądu w przedmiocie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, oparte na dyspozycji art. 42 § 2 K.k., ograniczone tylko do określonego rodzaju tych pojazdów, które nie obejmuje tego typu pojazdu, który sprawca przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji prowadził, tylko pozornie czyni zadość nakazowi zawartemu w przedmiotowym przepisie. Wykładnia celowościowa, niezbędna dla prawidłowego ustalenia normatywnej zawartości art. 42 § 2 K.k. prowadzi do wniosku, że w zakres orzeczenia o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych, w pierwszej kolejności, powinno wchodzić uprawnienie do prowadzenia pojazdu tego rodzaju, którym sprawca dopuścił się przestępstwa”.

 

Istotny z punktu widzenia Pana interesu jest przepis art. 12 ust 2 pkt 2 i 3, zgodnie z którym prawo jazdy nie może być wydane osobie, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu. Powyższe stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy kategorii:

 

AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B;

B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E – w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, D1 lub D.

 

Innymi słowy w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdu w zakresie prawa jazdy kat. B starostwa właściwy dla Pana miejsca zamieszkania odmówi wydania prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D oraz B+E, C1+E, C+E, D1+E lub D+E. O ile przepis ten budzi sporo kontrowersji natury prawnej, o tyle w chwili obecnej jest prawem obowiązującym i jako takie starosta ma obowiązek wykonywać.

 

Proszę jednak zauważyć, iż nawet gdyby orzeczono wobec Pana środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów kat. B, to prawo jazdy nie może być Pan wydane jedynie na kategorię, o których mowa powyżej. Powyższe wyliczenie jest wyliczeniem zamkniętym, a to z kolei powoduje, że nie może być ono wykładane rozszerzająco, skoro ustawodawca nie wskazał na kat. T, to oznacza, że nawet zakaz prowadzenia np. samochodów osobowych (kat. B), nie koliduje z wydaniem prawa jazdy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - dziesięć =

»Podobne materiały

Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania karnego

Prowadziłam samochód w stanie nietrzeźwości. Po badaniu alkomat wykazał 0,3 mg/l, w kolejnych tendencję spadkową – 0,25 mg/l. Czy mam szansę na warunkowe umorzenie postępowania? Jestem osobą niekaraną o dobrej opinii i pozycji społecznej. Czy wchodzi w grę warunkowe umorzenie postępowania?

Odebranie prawa jazdy za jazdę na rowerze po spożyciu alkoholu – dobrowolne poddanie się karze

Wypiłem 2 piwa i odprowadzałem rower na parking ok. 350 m, jadąc chodnikiem. Podjechała policja, dmuchnąłem w alkomat i był 1 promil. Poddałem się dobrowolnie karze i prokurator zażądał odebrania mi prawa jazdy na dwa lata i grzywnę 1000 zł. To mnie zaskoczyło, przecież ja nigdzie nie wybierałem się

Zatrzymanie prawa jazdy kilku kategorii – czy można odzyskać część uprawnień?

W 2008 roku przekroczyłem 24 punkty karne za łamanie przepisów drogowych. Nie znałem jednak dokładnie liczby punktów, dlatego jeździłem dalej. Kilka miesięcy temu podczas kontroli zostało mi zatrzymane (niesłusznie naliczono mi kilka nowych punktów) prawo jazdy kategorii ABCDE. Jestem zawodowym kier
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »