Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak mogę wstrzymać wykonanie kary pozbawienia wolności?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 23.01.2015

Jak jeszcze mogę starać się o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności? Sąd odmówił wstrzymania jej, gdy złożyłem wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Załączyłem opinię lekarską.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że skazany złożył wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie, w którym jednocześnie wniósł o wstrzymanie wykonania orzeczenia. Postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania orzeczenia jest niestety niezaskarżalne.

 

Ewentualnie skazany może ubiegać się o udzielenie przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. O udzielenie przerwy może ubiegać się osoba, co do której kara jest faktycznie wykonywana, wskutek czego następuje „przerwa” tego wykonywania.

 

Przesłanki zastosowania tej instytucji możemy podzielić na obligatoryjne, tzn. takie, których zajście powoduje, iż sąd musi udzielić skazanemu przerwy, oraz fakultatywne, tzn. takie, które mogą, choć nie muszą być podstawą udzielenia przez sąd przerwy i zależą o uznania sądu. Sądem właściwym do udzielenia przerwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy (art. 3 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego – w skrócie K.k.w.).

 

Do przesłanek obligatoryjnych należą:

 

  1. choroba psychiczna skazanego (konieczna jest opinia co najmniej dwóch biegłych psychiatrów),
  2. inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonywanie kary pozbawienia wolności (art. 153 § 1 K.k.w.).

 

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

 

Przerwy udzielonej z tych powodów udziela się do czasu ustania przeszkody (art. 150 K.k.w. w związku z art. 153 § 1 K.k.w.).

 

Do przesłanek fakultatywnych zaliczamy ważne względy:

 

  • rodzinne (odnosi się do wyjątkowo ciężkiej sytuacji życiowej najbliższej rodziny skazanego, nadającej się do poprawienia przez obecność skazanego i jego osobiste starania2. Oznacza to, iż rodzina osoby osadzonej winna jest podjąć wszelkie starania dla zdobywania środków na utrzymanie i uzyskania niezbędnej pomocy),
  • osobiste, np. względy resocjalizacyjne, jeśli istnieje przekonanie, że skazany wykorzysta przerwę zgodnie z celem (art. 153 § 2 K.k.w.).

 

Przerwa taka może być udzielona kilkakrotnie, jednakże łączny okres udzielonej przerwy nie może przekroczyć roku. Sądem właściwym miejscowo do udzielenia dalszych przerw jest sąd penitencjarny, który udzielił pierwszej przerwy (art. 154 § 5 K.k.w.).

 

Przesłanką negatywną udzielenia przerwy jest fakt, iż nie upłynął jeszcze rok od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego w wyżej podanym rozumieniu albo inny wypadek losowy (art. 153 § 3 K.k.w.). Wypadek losowy należy utożsamiać ze zdarzeniem nagłym, nieprzewidywalnym, takim jak pożar, śmierć, powódź, klęska żywiołowa. Właściwym sądem do udzielenia przerwy na tej podstawie jest sąd penitencjarny, który jako pierwszy udzielił przerwy (art. 153 § 5 K.k.w.).

 

Sąd orzeka o udzieleniu przerwy w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie skazanemu, jak i prokuratorowi, o czym skazany zostanie pouczony. W posiedzeniu w przedmiocie przerwy ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie postanowienia.

 

Z udzieleniem przerwy istnieje możliwość skorzystania przez skazanego z pewnego dobrodziejstwa, a mianowicie, jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej 1 rok, a skazany korzystający z przerwy przed jej udzieleniem odbył już co najmniej 6 miesięcy kary, sąd może (ale nie musi) warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary, jeżeli spełnione zostaną dodatkowe warunki:

 

  • gdy postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa (zwłaszcza jeśli sprawca nie ma bogatej kart karnej), okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że sprawca po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstw;
  • kara orzeczona nie przekracza 3 lat (liczy się suma w razie dwóch lub więcej kar niepodlegających łączeniu);
  • a sąd, wymierzając karę pozbawienia wolności, nie wyznaczył surowszego ograniczenia do skorzystania przez skazanego warunkowego zwolnienia (art. 77 Kodeksu karnego w związku z art. 155 K.k.w.).

 

Należy zauważyć, iż nie muszą zostać spełnione ogólne warunki przedterminowego warunkowego zwolnienia określone w art. 78 i 79 Kodeksu karnego.

 

Wniosek o udzielenie przerwy w karze winien zostać opłacony – w kwocie 60 zł. Natomiast wniosek o warunkowe zwolnienie – 45 zł.

 

Jeszcze raz podkreślić należy, że u udzielenie przerwy może ubiegać się osoba, co do której kara jest faktycznie wykonywana. Natomiast skazany, który jeszcze nie rozpoczął wykonywania kary lub wobec którego odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie, może ubiegać się o odroczenie wykonania kary.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus siedem =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki