.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak mogę się bronić przed zwolnieniem?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.06.2016

Jestem osobą z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zatrudniony jestem umową na czas nieokreślony. Mam 59 lat. Firma nie jest zakładem pracy chronionej. Otrzymałem informację, że być może zostanę zwolniony (sytuacja firmy nie jest dobra). Jak mam się zachować w obliczu zwolnienia? Czy iść do lekarza i zabiegać o zwolnienie? A może czekać na ostateczne decyzje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 39 ustawy Kodeks pracy „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

 

Zakaz wypowiedzenia obejmuje 4 lata wstecz, licząc od osiągnięcia normalnego wieku emerytalnego, co dotyczy także tych pracowników, którzy mają obniżony wiek emerytalny (np. górnicy), a także pracowników nabywających prawo do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (por. wyrok z dnia 9 marca 2009 r., sygn. akt I PK 180/08, OSNP 2010, nr 19–20, poz. 236, i powołane tam orzecznictwo).

 

Ochrona z art. 39 dotyczy tylko wypowiedzenia, a nie rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli zatem wypowiedzenie było złożone przed 4 laty do osiągnięcia wieku emerytalnego, to mimo iż skutek nastąpi już w tym czteroletnim okresie, wypowiedzenie nie narusza art. 39.

 

Potwierdza to wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1999 r., sygn. akt I PKN 643/98, OSNAPiUS 2000, nr 11, poz. 418, w którym sąd przyjął, że zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art. 39 nie obowiązuje przed osiągnięciem wieku przedemerytalnego, chociażby wiek ten pracownik przekroczył w okresie wypowiedzenia.

 

Zgodnie z brzmieniem art. 41 zakaz rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem w trakcie trwania choroby pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, o ile nie upłynął okres uprawniający rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – dotyczy tylko i wyłącznie pracodawcy.

 

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy Kodeks pracy „pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:

 

1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 

  1. dłużej niż 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
  2. dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową”.

 

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

 

Przepis ten reguluje dopuszczalność rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z uwagi na długotrwałą, usprawiedliwioną nieobecność pracownika w pracy. Należy przy tym wskazać, że zanim nie upłynie przewidziany prawem okres upoważniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, okres ten jest okresem, w którym nie można wypowiedzieć umowy o pracę, chyba że ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy lub zachodzą okoliczności przewidziane w ustawie o grupowych zwolnieniach.

 

W przypadku choroby pracownika przepisy prawa przewidują dwa rodzaje okresów ochronnych:

 

okres trzymiesięczny, gdy pracownik pracował u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy; do okresu 6 miesięcy nie dolicza się okresu niezdolności do pracy z powodu choroby (wyrok SN z dnia 21 lipca 1999 r., sygn. akt I PKN 161/99, OSNAPiUS 2000, nr 19, poz. 717);

okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy co najmniej przez 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy była spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową.

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2000 r., sygn. akt I PKN 493/99, OSNAPiUS 2001, nr 11, poz. 384, zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika jest środkiem dowodowym podlegającym ocenie sądu.

 

Z przepisu art. 53 wynika, że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia wtedy, gdy ustała już przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność w pracy, a pracownik stawił się do pracy. Pracodawca nie ma obowiązku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę po upływie okresów wskazanych w art. 53. Zależy to od jego uznania.

 

Jak trafnie stwierdził SN w wyroku z dnia 16 grudnia 1999 r., sygn. akt I PKN 415/99, OSNAPiUS 2001, nr 10, poz. 342, zakaz rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności nie ma zastosowania, jeżeli pracownik jest nadal niezdolny do pracy wskutek choroby, a do pracy zgłasza się w celu przerwania biegu okresu uprawniającego pracodawcę do rozwiązania umowy. Należy także zgodzić się z poglądem (wyrok z dnia 18 kwietnia 2001 r., sygn. akt I PKN 357/00, OSNP 2003, nr 2, poz. 40), że odzyskanie przez pracownika zdolności do pracy, pozbawiające pracodawcę prawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53, musi dotyczyć pracy, co do której uprzednio orzeczono niezdolność jej wykonywania, a nie innej pracy, względnie tej samej pracy, ale w innych warunkach.

 

Podsumowując – nawet jeśli skorzysta Pan ze zwolnienia lekarskiego, to nie ochroni ono Pana długo przed zwolnieniem z pracy. Maksymalnie 182 dni plus ewentualne świadczenie rehabilitacyjne, o ile ZUS je Panu przyzna.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »