.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak mogę rozwiązać umowę zawartą na odległość?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 24.04.2012

Aktualnie zajmuję się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Zadzwonił do mnie przedstawiciel pewnej firmy zakładającej domeny internetowe. Z rozmowy zrozumiałam, że za trzy domeny będę płaciła 250 zł i na to się zgodziłam. Umowa była ustna (telefoniczna). Jednakże z przesłanej faktury wynika, że 250 zł to cena jednej domeny, natomiast trzy kosztują 750 zł. Czuję się oszukana. Napisałam do tej firmy, że uchylam się od swojego oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Odpisali, że nie jest możliwe, aby któraś ze stron odstąpiła od umowy, jeżeli nie jest to regulowane w jej treści. Czy firma postępuje słusznie? Jak rozwiązać umowę zawartą na odległość między firmami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym stanem faktycznym sprawy należy stwierdzić, iż w takim stanie rzeczy nie można w ogóle mówić o zawarciu przez Panią jakiejkolwiek umowy z przedmiotową firmą. W związku z tym nie musi Pani nawet rozwiązywać żadnej umowy.

 

W pierwszej kolejności należy odwołać się do treści przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), która znajduje zastosowanie w niniejszej sprawie. Przepisy tejże ustawy są przepisami bezwzględnie obowiązującymi.

 

Jak podaje art. 8 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy:

 

„Art. 8. 1. Usługodawca:

 

 1) określa regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej »regulaminem«,

 

 2) nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca”.

 

Z kolei ust. 2 tego artykułu mówi o tym, że usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

 

Powyższe oznacza, iż regulamin firmy, który nie został Pani przedstawiony przed „zawarciem umowy”, Pani nie wiąże, a zatem nie można mówić o tym, aby wyraziła Pani w ogóle zgodę na zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość, tj. na przykład telefonicznie.

 

Jak wnioskuję z przedstawionych przez Panią informacji, kontakt z ww. firmą oraz samo zawarcie przedmiotowej umowy miały miejsce w jednym czasie, tj. podczas jednej rozmowy telefonicznej, a zatem nie miała Pani nawet możliwości zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przez tę firmę. Inaczej sprawa mogłaby wyglądać, jeżeli przedstawiciel tejże firmy w czasie rozmowy przedstawiłby Pani całą treść regulaminu, a Pani potwierdziłaby zapoznanie się z jego treścią i w sposób wyraźny zaakceptowała warunki zawierania z ową firmą umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Wtedy bowiem niestety wspomniana firma miałaby silne argumenty, aby umowę uznać za wiążącą.

 

Jeżeli chodzi o błąd w zakresie uzyskanych przez Panią informacji, to należałoby przeanalizować szczegółowo treść całej rozmowy z przedstawicielem ww. firmy, gdyż zgodnie z przepisem art. 84 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 84. § 1. W razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

 

§ 2. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny)”.

 

Jeżeli zatem przedstawiono Pani informacje odnośnie oferty w sposób jednoznaczny i jasny, a błąd wynikał jedynie z Pani niewłaściwej interpretacji owych informacji, to niestety nie mogłaby Pani wycofać się z transakcji z powodu błędu. Jeżeli natomiast jest Pani przekonana, że udzielone Pani informacje były nierzetelne i wprowadzające w błąd, a mając pełną wiedzę o kosztach proponowanej Pani oferty, umowy takiej by Pani nie zawarła, to poza ww. kwestiami związanymi z formą zawarcia umowy, warto także raz jeszcze podnieść zarzut błędu i również na tej podstawie uchylić się od skutków prawnych złożonego przez Panią oświadczenia o woli zawarcia umowy.

 

Mając powyższe na uwadze, w zaistniałej sytuacji powinna Pani wystosować do przedmiotowej firmy pisemne oświadczenie, że wobec braku umożliwienia Pani zaznajomienia się z treścią regulaminu firmy oraz braku wyrażenia przez Panią w sposób jednoznaczny zgody na zawarcie tej umowy telefonicznie uznaje Pani umowę za niezawartą i dlatego też odmawia Pani uregulowania płatności wynikających z przesłanej faktury VAT.

 

Warto jednakże wskazać, iż wobec często dość niejasnych lub mało precyzyjnych przepisów odnoszących się do transakcji elektronicznych i zawieranych na odległość sprawy takie jak Pani rzadko bywają jednoznaczne i nie można z góry przewidzieć rozstrzygnięcia ewentualnego procesu sądowego – jeżeli do takiego by doszło – w sprawie określenia obowiązków stron.

 

Mimo to – wobec w zasadzie nieznacznej wartości przedmiotu sporu (750 zł) – warto by zaryzykować ewentualny proces sądowy, gdyż nawet w razie przegranej Pani dodatkowe koszty wyniosłyby 210 zł (180 zł koszty ewentualnego zastępstwa procesowego strony przeciwnej oraz 30 zł zwrotu opłaty od pozwu), a w przypadku wygranej w ogóle nie musiałaby Pani ponosić żadnych kosztów związanych z tą umową jako dla Pani niewiążącą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl