Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak liczyć upływ terminów na gruncie Ordynacji podatkowej?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.03.2009

Autor wskazuje zasady obliczania upływu terminów na gruncie Ordynacji podatkowej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wiadomo, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu – reguluje tę materię art. 12 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005.8.60). Zatem jeżeli w piśmie odebranym w piątek 6 marca organ wzywa nas do złożenia oświadczenia w terminie 7 dni, termin ten upływa 13 marca w piątek, zatem tego dnia możemy bez jakichkolwiek problemów złożyć oświadczenie. Przywołany artykuł wskazuje ponadto, że:

 

  • terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu,
  • terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca,
  • terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień,
  • jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo (przykładowo oświadczenie) zostało:

 

  1. wysłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za poświadczeniem przedłożenia do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obsługi administracji podatkowej;
  2. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
  3. złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
  4. złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
  5. złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

 

Wracając do przykładu z początku artykułu, jeżeli w piśmie odebranym w piątek 6 marca organ wzywa nas do złożenia oświadczenia w terminie 7 dni, termin ten upływa 13 marca w piątek, zatem 13 marca w piątek możemy przedmiotowe oświadczenie wysłać na adres organu, nadając je „na poczcie”.

 

Nie zawsze jasnym jest, który moment jest momentem nadania. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. II FSK 1631/2007) „nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – rozumieć należy zgodnie z definicjami określonymi w art. 3 pkt 8, 12, 14 ustawy Prawo pocztowe (...). Skoro ustawa Prawo pocztowe nie reguluje wprost momentu zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej polegającej na przyjęciu i doręczeniu przesyłki rejestrowanej, to zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 1 ustawy momentem tym jest przyjęcie przez operatora przesyłki do przemieszczenia i doręczenia. Dowód zaś potwierdzający jej nadanie może mieć tylko znaczenie dowodowe dokumentujące fakt zawarcia umowy, a nie jej moment.”

 

Sąd stwierdził również, że w przypadku przesyłek rejestrowanych umowę o świadczenie usługi uważa się za zawartą z chwilą wydania nadawcy przez operatora dowodu przyjęcia przesyłki rejestrowanej tzn. „potwierdzenia nadania”. Zatem do nadania przesyłki poleconej, a tym samym zachowania terminu, konieczne jest przyjęcie przesyłki za pokwitowaniem przyjęcia przez pracownika poczty. Według NSA dopiero wtedy dochodzi „do zawarcia umowy o świadczenie usługi polegającej na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłki poleconej. Umowa ta zawarta jest z chwilą wydania nadawcy przez operatora dowodu przyjęcia przesyłki poleconej”.

 

Pamiętać należy, iż dostarczenie przesyłki do placówki pocztowej po godzinach urzędowania nie oznacza nadania przesyłki w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej.

 

Wskazać należy, że „nadanie odwołania w terminie w jakimkolwiek urzędzie pocztowym za granicą nie ma wpływu na zachowanie terminu do wniesienia odwołania” (wyrok NSA z 27 listopada 1997 r., I SA/Po 1273/96 – A. Bącal, B. Dauter, Ordynacja podatkowa w orzecznictwie sądowym, „Prawo podatkowe”, z. 88, Warszawa 2001, s. 275);

 

Niestety możliwość komunikowania się z organem „za pomocą środków komunikacji elektronicznej” jest mocno ograniczona. Forma ta ma charakter fakultatywny i obecnie dotyczy w zasadzie tylko podań i deklaracji, które wydane zostały na specjalnych formularzach i zaakceptowane do elektronicznego obrotu przez Ministra finansów.

 

Warto wiedzieć, iż w przypadku organów podatkowych termin, w którym organ obowiązany jest działać na nasze wezwanie (żądanie), liczony jest dopiero od dnia otrzymania przez ten organ pisma, a nie od dnia nadania pisma.


Stan prawny obowiązujący na dzień 18.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus zero =

 

»Podobne materiały

Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

In dubio pro tributario (łac. w razie wątpliwości na korzyść podatnika) w Ordynacji podatkowej – zwiększenie czy zmniejszenie praw podatnika?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »