Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.09.2014

Stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych przez przedsiębiorcę nie musi pozostawać bez reakcji konsumentów. Mają oni bowiem szerokie możliwości obrony przed takimi praktykami zarówno na drodze indywidualnego pozwu do sądu, jak i skargi do właściwych organów.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym1 zakazane jest stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych, przy czym praktyka rynkowa jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Wśród nieuczciwych praktyk rynkowych wyróżniamy praktyki wprowadzające w błąd, agresywne praktyki rynkowe oraz stosowanie sprzecznego z prawem kodeksu dobrych praktyk. W zależności od rodzaju praktyki stosowanej przez przedsiębiorcę może on ponosić odpowiedzialność cywilną wobec konsumenta, odpowiedzialność za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, oraz ewentualną odpowiedzialność karną.

 

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

 

  1. zaniechania tej praktyki;
  2. usunięcia skutków tej praktyki;
  3. złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie;
  4. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu;
  5. zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

 

Z roszczeniami, o których mowa w pkt 1, 3 i 5, mogą również (w szczególności w wyniku zawiadomienia dokonanego przez konsumenta) wystąpić:

 

  1. Rzecznik Praw Obywatelskich;
  2. Rzecznik Ubezpieczonych;
  3. krajowa lub regionalna organizacja, której celem statutowym jest ochrona interesów konsumentów;
  4. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów.

 

Ciężar dowodu, że dana praktyka rynkowa nie stanowi nieuczciwej praktyki wprowadzającej w błąd, spoczywa na przedsiębiorcy, któremu zarzuca się stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej.

 

Nieuczciwa praktyka rynkowa jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów

 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów2 dokonywanie nieuczciwych praktyk rynkowych może zostać uznane za zbiorowe naruszenie interesów konsumentów, co może wiązać się ze wszczęciem postępowania zmierzającego do ukarania przedsiębiorcy przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Postępowanie takie może zakończyć się nałożeniem na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości nawet do 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Postępowanie wszczynane jest z urzędu, jednak każdemu (czyli również konsumentom) służy prawo do złożenia na piśmie zawiadomienia dotyczącego podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

 

Należy zaznaczyć, że wszczęcie przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wobec konsumenta na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W szczególności konsument może dochodzić od przedsiębiorcy naprawienia wyrządzonej szkody.

 

Odpowiedzialność karna za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych

 

Stosowanie niektórych nieuczciwych praktyk rynkowych może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej. Stosowanie agresywnych praktyk rynkowych stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Natomiast stosowanie nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na zarządzaniu mieniem gromadzonym w ramach grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu produktu w systemie konsorcyjnym jest przestępstwem podlegającym karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (jeżeli wartość mienia zgromadzonego w celu finansowania zakupów w systemie konsorcyjnym jest wielka, kara pozbawienia wolności może zostać wymierzona w wymiarze od 6 miesięcy do lat 8).

 

Ściganie wskazanego wyżej przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego (w szczególności konsumenta), a wykroczenia na jego żądanie.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.09.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus pięć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki