.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak dostać premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 05.03.2015

Na co mogę liczyć, jeśli chodzi o premię gwarancyjną z książeczki PKO, założonej w 1988 roku? Co do mieszkania, to kupiłem je od dewelopera w zeszłym roku i obecnie wpłaciłem 50% wartości mieszkania. Czy środki zgromadzone na książeczce upoważniają mnie do ubiegania się o premię gwarancyjną i jeśli tak, to na jaką kwotę mogę liczyć? Jak uruchomić procedurę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Premia gwarancyjna jest wypłacana właścicielom książeczek mieszkaniowych, którzy założyli książeczki mieszkaniowe do dnia 23 października 1990 r. i przeznaczą środki zgromadzone na książeczce na ściśle określone cele mieszkaniowe.

 

Cele mieszkaniowe uprawniające do wypłaty premii gwarancyjnej są następujące:

 

1) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 

2) nabycie, w drodze zakupu lub zamiany spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej,

 

3) nabycie, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego, z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych (zakup lokalu/domu na rynku wtórnym),

 

4) przystąpienie do użytkowania wybudowanego własnego domu jednorodzinnego na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

 

5) uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego bądź w związku z budową budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela książeczki mieszkaniowej (budowa lokalu/domu przez dewelopera),

 

6) uzyskanie odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego bądź pomieszczeń niemieszkalnych,

 

7) uzyskanie własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na członków własności domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym (w trybie art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych),

 

8) wpłacenie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, którego budowa była finansowana przy udziale kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub w ramach realizacji rządowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego,

 

9) dokonanie wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) w wysokości nie niższej, niż 20% ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany lokal mieszkalny,

 

10) całkowita spłata zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa dokonana:

 

a) po dniu 1 kwietnia 2009 r., albo

b) przed dniem 1 kwietnia 2009 r., z uwzględnieniem ograniczeń określonych w harmonogramie realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej, mianowicie: realizacja uprawnień do premii gwarancyjnej odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:

– od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969-1972;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973-1975;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976-1979;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980-1985;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986 r.;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987 r.;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.;

– od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989-1990.

 

11) dokonanie remontu polegającego na wymianie: okien lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu lub domu jednorodzinnego – z uwzględnieniem ograniczeń określonych w harmonogramie realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej. Nabywanie uprawnień odbywa się zgodnie z następującym harmonogramem:

– od 1 kwietnia 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968;

– od 1 stycznia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969-1972;

– od 1 stycznia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973-1975;

– od 1 stycznia 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976-1979;

– od 1 stycznia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980-1985;

– od 1 stycznia 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986 r.;

– od 1 stycznia 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987 r.;

– od 1 stycznia 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.;

– od 1 stycznia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989-1990.

 

12) dokonanie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, pod warunkiem że kwota wydatków wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie 24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny, z tytułu posiadania którego powstał obowiązek świadczeń na fundusz remontowy – w części odpowiadającej udziałowi właściciela książeczki w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni mieszkaniowej – jest co najmniej równa tej wpłacie – z uwzględnieniem ograniczeń określonych w harmonogramie realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej, który został przedstawiony w ww. pkt 11.

 

Zatem zgodnie z pkt 5 nabycie lokalu stanowiącego odrębną własność od dewelopera uprawnia do otrzymania premii gwarancyjnej.

 

Właściciel książeczki mieszkaniowej, aby uzyskać premię gwarancyjną powinien złożyć w oddziale PKO Banku Polskiego wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować dokonanie czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.

 

Wniosek ten powinien Pan złożyć w terminie 90 dni od dnia wystąpienia czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej, czyli w Pana przypadku od dnia zawarcia przed notariuszem umowy ustanawiającej i przenoszącej odrębną własność lokalu. Jeśli powyższy termin minął, to wniosek o likwidację książeczki i wypłatę premii gwarancyjnej można złożyć jeszcze w terminie 90 dni od uprawomocnienia się wpisu własności w księdze wieczystej.

 

Jeżeli wszystkie ww. terminy Panu minęły proszę rozważyć możliwość skorzystania z premii gwarancyjnej na innej podstawie, np. pkt 11. Ewentualnie można dokonać cesji książeczki mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną na rzecz innej osoby z kręgu najbliższej rodziny.

 

Jeśli chodzi o wysokość premii gwarancyjnej, to okoliczność tę może Pan ustalić tylko w jednym z oddziałów PKO.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl