.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak bronić się przed nakazem zapłaty zaległych alimentów?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 05.05.2010

Syn od 2006 r. miał zasądzone alimenty na dziecko. Jego była żona założyła sprawę o niepłacone alimenty, mimo że otrzymywała pieniądze na dziecko. W 2008 r. otrzymał opiekę nad dzieckiem i zasądzone na nie alimenty – tym razem od matki. Kontaktując się z komornikiem w zupełnie innej sprawie, dowiedział się, że ma u niego dług z tytułu niepłaconych alimentów od 2006 do 2008 r. Sąd nie przysyłał mu żadnych pism o rozprawach ani o wyroku, pewnie była żona podała błędny adres i dokumenty nie docierały. Co syn teraz może zrobić, by nie płacić tej kwoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd musiał zawiadomić Pana syna o toczącym się postępowaniu. Być może matka dziecka rzeczywiście podała błędny adres, w związku z czym korespondencja nie mogła zostać doręczona. Niemniej sąd w takim przypadku musiał ustanowił kuratora, którego zadaniem było ustalenie aktualnego adresu syna i nawiązanie z nim kontaktu. Także proszę spróbować ustalić, czy syn rzeczywiście nie dostał żadnych informacji z sądu.

 

Rozumiem, że syn od 2006 r. aż do orzeczenia rozwodu miał uiszczać na dziecko alimenty do rąk matki. Prawdopodobnie za ten właśnie okres matka dziecka wytoczyła powództwo przeciwko synowi o alimenty i w rezultacie został wydany wyrok zaoczny.

 

Pana syn ma w tej sytuacji trzy środki prawne: po pierwsze wznowienie postępowania, po wtóre wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego, po trzecie – powództwo przeciwegzekucyjne.

 

Zgodnie z art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu”. Wniosek ten należy wnieść do sądu, w którym matka dziecka wytoczyła powództwo w terminie 7 dni od ustania przyczyny uchybienia (czyli od momentu dowiedzenia się o wyroku od komornika). Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy wnieść sprzeciw od wyroku zaocznego w dwóch egzemplarzach i opłatę sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Wartością tą będzie kwota zasądzona przez sąd tytułem alimentów. Dowód uiszczenia opłaty sądowej należy dołączyć do skargi. Opłatę sądową można uiścić przelewem lub naklejając na skargę znaki opłaty sądowej (dostępne w kasie sądu).

 

We wniosku należy uprawdopodobnić brak winy w niedochowaniu terminu w zaskarżeniu wyroku (w tym celu Pana syn musi podnieść, że o orzeczeniu dowiedział się dopiero od komornika, i że była żona prawdopodobnie celowo podała niewłaściwy adres).

 

Przywrócenie przez sąd terminu spowoduje, że sąd rozpatrzy sprzeciw syna. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie (art. 344 § 1 K.p.c.). Nadto w sprzeciwie syn powinien wnieść o zawieszenie wykonania wyroku (chodzi o to, by komornik aż do prawomocnego zakończenia sprawy wywołanej wniesieniem sprzeciwu nie egzekwował od niego zasądzonych alimentów).

 

Należy jednak pamiętać, że po upływie roku od uchybionego terminu jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

 

Po drugie, syn może wznowić postępowanie w sprawie z uwagi na jego nieważność. Podstawą skargi o wznowienie będzie art. 401 § 1 pkt 2 K.p.c., który stanowi, iż „można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania”.

 

Skargę o wznowienie należy wnieść w terminie 3 miesięcy. Termin ten – w przypadku syna – liczy się od dnia, w którym syn dowiedział się o wyroku. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd, który wydał zaskarżone orzeczenie. Zachowanie powyższego terminu jest niezmiernie ważne, gdyż jego niedochowanie spowoduje odrzucenie skargi.

 

Skarga o wznowienie powinna czynić zadość warunkom pozwu oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia. Nadto należy pamiętać, że skarga o wznowienie winna być należycie opłacona – opłatą w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Wartością tą będzie kwota zasądzona przez sąd tytułem alimentów. Dowód uiszczenia opłaty sądowej należy dołączyć do skargi. Opłatę sądową można uiścić przelewem lub naklejając na skargę znaki opłaty sądowej (dostępne w kasie sądu).

 

Skargę należy złożyć w dwóch egzemplarzach.

 

Prawidłowo wniesiona skarga spowoduje, iż sprawa zostanie rozpoznana przez sąd na nowo w granicach podstaw wznowienia.

 

Wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje automatycznie wykonanie zaskarżonego orzeczenia. Tym samym Pana syn powinien wnieść w skardze o wznowienie dodatkowy wniosek o zawieszenie wykonania wyroku z uwagi na to, że grozi mu niepowetowana szkoda (chodzi o to, by komornik aż do prawomocnego zakończenia sprawy wywołanej wznowieniem nie egzekwował od Pani syna zasądzonych alimentów).

 

Wreszcie istnieje jeszcze trzecia możliwość. Mianowicie: wytoczenie powództwa o pozbawienie wykonalności orzeczenia w całości lub w określonej części (jeśli syn uznaje tylko część długu). Wnosząc takie powództwo, syn powinien sprecyzować w pozwie, o jaki tytuł wykonawczy chodzi oraz w jakim zakresie domaga się pozbawienia lub ograniczenia jego wykonalności. Podstawę prawną takiego powództwa będzie stanowił art. 840 § 1 pkt 1 K.p.c., zgodnie z którym „dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności”. Powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się przed sądem rejonowym, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. Jeśli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództwo o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wytacza się według przepisów o właściwości ogólnej czyli w sądzie właściwym ze względu na zamieszkanie dziecka. W pozwie powód powinien przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mógł zgłosić, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu.

 

Pozew musi być opłacony opłatą w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, czyli sumy, która podlega egzekucji. Pozew należy złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl