.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zwolnić dziecko z utrzymywania złego rodzica na starość?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 15.09.2022 • Zaktualizowane: 15.09.2022

Rozwiodłam się z pierwszym mężem 8 lat temu. Z tego małżeństwa mam 24-letnią córkę. Były mąż przez 16 lat nie dbał zarówno o mnie, jak i o nią, był po prostu złym rodzicem jak i mężem. Miał wiele kochanek, poniżał zarówno mnie, jak i nasze dziecko. Wielokrotnie mnie uderzył w obecności córki. Sąd orzekł rozwód z wyłącznie jego winy. Do dnia dzisiejszego nie uregulował żadnych zasądzonych przez sąd alimentów na córkę, która nadal się uczy. Jednak od czasu do czasu dzwoni do niej, ale ona nie chce z nim rozmawiać – zablokowała jego numer telefonu. Czy w związku z tymi przeżyciami i niechęcią do kontaktowania się z ojcem córka może w jakiś sposób zabezpieczyć się przed ewentualnymi roszczeniami finansowymi z jego strony i aby nie musiała do utrzymywać na starość np. płacić mu alimentów lub za pobyt w DPS? Chodzi o sytuację, gdyby w przyszłości trafił na starość do jakiegoś domu opieki i przypomniał sobie o córce. Czy DPS mógłby wtedy ściągnąć pieniądze na opiekę od niej? Jak prawnie można tę sprawę rozwiązać, aby była zwolniona z obowiązku utrzymania złego rodzica jakim jest jej ojciec? Ten człowiek niczego praktycznie nie posiada, ani mieszkania, ani czegokolwiek. Żyje z dnia na dzień i zapewne ma długi, gdzie tylko się da.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zwolnić dziecko z utrzymywania złego rodzica na starość?

Alimenty na rodzica, który popadł w niedostatek

Niestety nie mam dobrych wieści. Nie ma instrumentów prawnych, aby córka zabezpieczyła się na wypadek roszczeń ojca względem jej osoby. Są jednak okoliczności, które dadzą córce szanse na oddalanie jego ewentualnych roszczeń.

 

Po pierwsze, jeśli ojciec popadnie w niedostatek, może domagać się od córki alimentów. Niedostatek rozumiany jest jako niemożliwość zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb własnymi możliwościami majątkowo-finansowymi. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w przypadku poważnych chorób rodziców, uniemożliwiających im podjęcie pracy lub też ich podeszłego wieku. Na osobie starającej się uzyskać alimenty od dzieci ciąży obowiązek udowodnienia swojej trudnej sytuacji życiowej. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 stycznia 2000 r. sygn. akt I CKN 1187/99 wskazał: „Niedostatek występuje nie tylko wtedy, gdy uprawniony do alimentacji nie posiada żadnych środków utrzymania, lecz określa także i taką sytuację materialną osoby uprawnionej, gdy nie może ona w pełni zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb”.

 

Kiedy sąd oddala powództwo rodzica o alimenty od dorosłego dziecka?

Dzieci broniące się od nałożenia na nich obowiązku alimentacyjnego względem rodziców powinny wskazywać, iż rodzice posiadają stosowny majątek do własnego utrzymania się lub też mogą podjąć zatrudnienie – chociażby wykonując drobne, dorywcze prace. Ważną okolicznością jest też fakt, w jaki sposób dana osoba znalazła się w niedostatku. Gdy nastąpiło to z jej winy, np. z powodu zaciągania nadmiernych zobowiązań kredytowych, pijaństwa, hazardu, może stać się to podstawą do oddalenia powództwa o alimenty.

 

Tutaj zatem córka może czuć się w miarę bezpieczna, jeśli są dowody (nawet zeznania Pani czy wyrok rozwodowy) na to, że ojciec popadł w ewentualny niedostatek ze swojej winy, nadto dręczył ją, nie mieli relacji itd. – alimenty będą bowiem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

Opłat za pobyt rodzica w DPS – zwolnienie dziecka z jej uiszczania

Co do ewentualnych opłat za pobyt ojca córki w DPS, to zgodnie z ustawą o pomocy społecznej obowiązanymi do wnoszenia opłaty za pobyt w DPS są w pierwszej kolejności mieszkaniec domu, w drugiej kolejności małżonek oraz zstępni przed wstępnymi, a w ostatniej kolejności gmina, z której osoba została skierowana do DPS. Obowiązek uiszczenia opłaty za pobyt w DPS nałożony na jedną z osób wyklucza możliwość nałożenia jej również na inną osobę – obowiązaną w dalszej kolejności. Innymi słowy, o ile mieszkaniec DPS reguluje opłatę za pobyt, to nie ma możliwości obciążenia tą opłatą np. jego dzieci. Ustawodawca przewidział jednak zaistnienie takich sytuacji, w których mimo że członek rodziny zalicza się do osób obowiązanych do uiszczenia opłaty za pobyt w DPS, to ze względów sprawiedliwościowych lub społecznych jest zwolniony z tegoż obowiązku. Obligatoryjne (obowiązkowe) zwolnienie z opłaty zachodzi w przypadku, gdy obowiązany (córka) przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona albo okaże prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu za umyślne przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na swoją szkodę, jej małoletniego rodzeństwa lub jej rodzica. Mimo że w takiej sytuacji organ jest zobligowany zwolnić taką osobę z opłaty, to należy pamiętać, aby złożyć w tym przedmiocie odpowiedni wniosek. Bez niego organ nie pochyli się w ogóle nad tą kwestią.

 

Nadto ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w DPS można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego (tzw. fakultatywne zwolnienie), w szczególności jeżeli:

 

  • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
  • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
  • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
  • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;
  • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
  • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

 

Podobnie jak w sytuacji zwolnienia obligatoryjnego konieczne jest złożenie stosownego wniosku o zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty za pobyt w DPS przez córkę po wezwaniu jej do uiszczania tych opłat. Zwrócić należy uwagę, że sytuacje wskazane jako podstawa fakultatywnego zwolnienia są wymienione tylko przykładowo (nie jest to katalog zamknięty). Nie jest zatem wykluczone zwolnienie z opłaty w innej, szczególnej sytuacji życiowej osoby obowiązanej, o ile zostanie ona odpowiednio przedstawiona organowi prowadzącemu postępowanie. W sytuacji Pani córki uważam więc, że opisując sytuację, jej relacje z ojcem uzyska na swój wniosek zwolnienie z opłaty za pobyt ojca w DPS, gdyby spadł na nią ten obowiązek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl