.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zatrudnić nauczyciela języka obcego w przedszkolu?

Autor: Paula Dąbrowska • Opublikowane: 07.10.2017

Chciałbym zatrudnić osobę do prowadzenia zajęć w przedszkolu niepublicznym z języka obcego, miałaby to być 1 godzina tygodniowo (4 razy w miesiącu – stawka 100 zł netto za godzinę), jednakże z doświadczenia wiem, iż na pewno zdarzą się takie miesiące, w których nauczyciel nie będzie w stanie zrealizować wszystkich zajęć, w związku z czym jego wynagrodzenie powinno zostać umniejszone. Jaki wobec tego rodzaj umowy najlepiej byłoby zawrzeć z taką osobą oraz jak miałaby brzmieć jej treść, żeby można było swobodnie umniejszać wypłatę o niezrealizowane zajęcia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Można rozważyć dwa rodzaje umów, które są regulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.; dalej „K.c.”) oraz w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.; dalej „K.p.”):

 

  1. Umowa o pracę ze stawką godzinową;
  2. Umowa-zlecenie ze stawką godzinową.

 

Umowa o pracę ze stawką godzinową – przepisy Kodeksu pracy

 

Umowa o pracę ze stawką godzinową jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika. Zgodnie z art. 22 § 1 K.p. – przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

 

Zgodnie z art. 22 § 1(1) i (2) K.p.: „Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy, oraz nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną, jeżeli są spełnione wyżej wskazane przesłanki. Konstytutywne cechy stosunku pracy odróżniające go od innych stosunków prawnych to: dobrowolność, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły, podporządkowanie, wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy ponoszącego ryzyko związane z zatrudnieniem i odpłatny charakter zatrudnienia.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 , art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 963 z późn. zm.) dalej jako u.s.u.s. oraz art. 66 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.; dalej jako ś.o.z.f.ś.p.) – zawarcie umowy o pracę oznaczać będzie nałożenie na pracodawcę konieczności zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego i obliczania oraz opłacania wszystkich obowiązkowych składek (emerytalna i rentowa, wypadkowa, chorobowa, zdrowotna), oraz obliczania i opłacania zaliczki na podatek dochodowy.

 

Wynagrodzenie będzie wypłacane za przepracowane godziny, na podstawie prowadzonej ewidencji. Liczbę przepracowanych godzin należałoby co miesiąc zliczać i na tej podstawie wyliczać wynagrodzenie miesięczne. Jeżeli nauczyciel przepracowałby 3 godziny, to otrzymałby 300 zł.

 

Należy mieć na uwadze, że do opisanej przez Pana sytuacji, w przypadku wyboru zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę, będzie mieć zastosowanie art. 91b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.; dalej jako „KN”) z uwagi na wymiar czasu pracy niższy niż ½, tzn. do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 (tzn. nauczyciele zatrudnieni w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także w przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) bez względu na wymiar zatrudnienia, mają zastosowanie przepisy art. 6, art. 9, art. 11a, art. 26, art. 63 i art. 75-85z KN. Przepisy te dotyczą obowiązków nauczyciela, jego kwalifikacji, przypadków wygaśnięcia stosunku pracy z mocy prawa oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zgodnie z art. 91c ust. 1 KN w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

 

Umowa zlecenia ze stawką godzinową – 734-751 K.c.

 

Zgodnie z art. 734 K.c. umowa-zlecenie jest umową tzw. starannego działania, chociaż sama definicja zakłada dążenie do osiągnięcia określonego rezultatu – dokonania czynności prawnej, jednakże w razie jego nieosiągnięcia, ale jednoczesnego dołożenia wszelkich starań w tym kierunku, przy zachowaniu należytej staranności, zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania. Istota tej umowy wyraża się w tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Należy ona do kategorii umów z zakresu szeroko rozumianego pośrednictwa. Zasadniczymi elementami wyodrębnionymi w definicji tej umowy są: dokonanie czynności prawnej (określonej) oraz działanie dla dającego zlecenie.

 

Stawka godzinowa, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. 2015, poz. 2008 z późn. zm.; dalej „u.m.w.p.”, jest nie mniejsza niż 13 zł brutto (w 2017 r.), co oznacza, że ten warunek zostaje spełniony.

 

Według art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 u.s.u.s. oraz art. 66 ust. 1 lit. e ś.o.z.f.ś.p. Konieczne będzie również zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczenia społecznego w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, wypadkowego, zdrowotnego oraz dobrowolnego (na wniosek zleceniobiorcy) chorobowego, chyba że zleceniobiorca z innego tytułu otrzymuje co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, oraz odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy.

 

Wynagrodzenie będzie wypłacane za przepracowane godziny, na podstawie prowadzonej ewidencji. Liczbę przepracowanych godzin należałoby co miesiąc zliczać i na tej podstawie wyliczać wynagrodzenie miesięczne.

 

Wśród propozycji nie wskazałam umowy o dzieło, bowiem przekazywanie wiedzy jest określonym procesem, na który składa się wykonywanie szeregu powtarzalnych i takich samych zadań jak prowadzenie lekcji, sprawdzanie prac, ale także nadzór i opieka nad uczniami – dziećmi w czasie zajęć i pomiędzy nimi, gdy przebywają w przedszkolu. Trudno więc uznać, że praca nauczyciela w pełnym zakresie (a więc obejmująca obowiązki zarówno dydaktyczne i wychowawcze) mogłaby być przedmiotem umowy o dzieło. Nawet gdyby przyjąć, że treścią umowy jest przeprowadzenie szeregu zajęć, to okoliczność wykonywania umowy o współpracy mającej za przedmiot powtarzalne i takie same usługi, świadczone systematycznie, za stałym wynagrodzeniem, nie pozwala jednocześnie uznać, że są wykonywane odrębne (indywidualne) umowy o dzieło (por. wyrok SN z dnia 6 kwietnia 2011 r., II UK 315/10).

 

Podsumowując, jeżeli charakter zatrudnienia uzasadnia nawiązanie stosunku cywilnoprawnego na podstawie umowy-zlecenia, taki wariant będzie korzystniejszy dla zatrudniającego z uwagi na mniejsze obciążenia publicznoprawne niż w stosunku pracy. Niemniej jednak, jeżeli praca musi być wykonywana osobiście, pod kierownictwem pracodawcy i w miejscu przez niego wyznaczonym, to dany stosunek prawny będzie regulowany Kodeksem pracy bez względu na nazwę zawartej umowy.

 

Bez względu na rodzaj umowy należałoby w niej zastosować stawkę godzinową, bowiem będzie to opcja najkorzystniejsza dla pracodawcy lub zleceniodawcy. Wynagrodzenie powinno być ustalane na podstawie prowadzonej ewidencji przepracowanych godzin. Forma takiej ewidencji jest dowolna i strony mogą to wspólnie uzgodnić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »