.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zastrzec pomysł na biznes?

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 13.12.2018

Potrzebuję porady w kwestii współpracy z pewną firmą. Zaprojektowałem aplikację informatyczną, która spotkała się z dużym zainteresowaniem. Chciałbym nawiązać współpracę z tą firmą, ale boję się, że moje pomysły mogą zostać wykorzystane i skopiowane. Czy jest sposób, żeby się przed tym uchronić? Jak zastrzec pomysł na biznes?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zastrzec pomysł na biznes?

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż stworzona przez Pana aplikacja już na chwilę obecną podlega szczególnej ochronie na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Pana programowi można bowiem najprawdopodobniej przypisać cechy utworu, w rozumieniu wskazanej regulacji. Zgodnie z jej art. 1 ust. 1:

 

„Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).”

 

Zgodnie zaś z art. 17 omawianej ustawy, co do zasady „twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”. Inna osoba nie może więc od tak zawłaszczyć sobie należącej do Pana aplikacji.

 

Jak rozumiem, obawia się Pan jednak również o pewien know-how dotyczący aplikacji, jak również pomysły dotyczące jej dalszego rozwoju, które nie zostały jeszcze wdrożone. W sytuacji zatem, jeśli chce Pan nawiązać współpracę z innym przedsiębiorcą, bardzo istotnym jest zawarcie odpowiedniej umowy poufności, z klauzulami zakazu konkurencji.

 

W umowie takiej wskazać należy dokładnie jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być dalej rozpowszechniane, czy wykorzystywane przez drugiego przedsiębiorcę w oderwaniu od zawartej przez Państwa umowy.

 

Odpowiednie przepisy definiujące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zakazujące jej niezgodnego z wolą stron wykorzystania, znajdziemy w art. 11:

 

„Art. 11.

1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

3. Pozyskanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

4. Wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji.

[…]”

 

Biorąc pod uwagę cytowany wyżej przepis art. 11 ust. 4, bardzo istotnym staje się dokładne zdefiniowanie w umowie tajemnicy przedsiębiorstwa w Pana konkretnym przypadku i jednoznaczne zastrzeżenie sposobu jej wykorzystania. W takim przypadku, w drodze czynności prawnej (umowy) ogranicza Pan możliwość wykorzystania takich informacji.

 

W umowie poufności może Pan zawrzeć wysokie kary umowne za naruszenie zakazu, z zastrzeżeniem, że będzie Pan mógł dochodzić wyrównania szkody przewyższającej karę umowną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl