Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zablokować zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 14.08.2017

Jak zablokować zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej? Właściciele nie zgadzają się na zameldowanie, a gminie jest na rękę zameldować osobę w opuszczonej ruderze, bo nie musi dawać tej osobie socjalnego mieszkania. Za dwa dni wyznaczona jest już wizja lokalna, aby potwierdzić, że osoba mieszka w opuszczonym domu bez prądu, wody, ubikacji i mocno zniszczonym. Co w przypadku zameldowania tej osoby w tym starym budynku, jeżeli właściciele będą chcieli wyburzyć budynek (czy muszą zapewnić inny lokal dla osoby zameldowanej?)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zablokować zameldowanie w trybie decyzji administracyjnej?

Fot. Fotolia

Przedstawiony przez Pana stan faktyczny sprawy budzi moje wątpliwości. Rozumiem, że osoba zamieszkuje w przedmiotowym lokalu? Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

 

Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce zamieszkania (art. 27 ust. 2 ustawy). Należy zaznaczyć, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 r., sygn. akt K 20/01 (publ. OTK-A 2002/3/34), ukształtował się pogląd, że zameldowanie osoby pod danym adresem ma odzwierciedlać rzeczywisty stan rzeczy w tym zakresie. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ewidencja ludności służy zbieraniu informacji w zakresie danych o miejscu zamieszkania i pobytu osób, a więc rejestracji stanu faktycznego, a nie prawnego.

 

Ewidencja ludności nie jest formą kontroli nad legalnością zamieszkania i pobytu oraz nie przesądza o jakichkolwiek uprawnieniach do lokalu.

 

Zgoda właściciela na zameldowanie nie jest obecnie wymagana, co należy odnieść również do wyrażenia zgody na rodzaj dokonywanego meldunku. Stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy, jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu orzeka organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. Wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej (art. 31 ust. 2 ustawy).

 

Przepis art. 25 ust. 1 ustawy stanowi, że pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W doktrynie jednolicie wskazuje się, że powyższa definicja zakłada istnienie dwóch elementów, a mianowicie:

 

  1. faktu zamieszkiwania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem (element zewnętrzny – corpus);
  2. zamiaru stałego tam przebywania (element wewnętrzny – animus manendi).

 

Analizując charakter prawny instytucji pobytu stałego, należy dostrzec jego wyraźny związek z używanym na gruncie prawa cywilnego pojęciem „miejsca zamieszkania” i uznać, że ustawodawca wyraźnie rozróżnia te dwie instytucje, z których każda staje się charakterystyczna na gruncie odpowiedniej sfery prawa: pobyt jest instytucją ze sfery prawa administracyjnego, zaś miejsce zamieszkania dla sfery prawa cywilnego. W konsekwencji też ustalenie sposobu rozumienia pojęcia pobytu stałego powinno uwzględniać uregulowanie kodeksu cywilnego, w tym w odniesieniu do zamiaru – stanowiącego element wewnętrzny (psychiczny) oraz wykładnię tego uregulowania dokonaną przez orzecznictwo w odniesieniu do miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem różnic w obu tych instytucjach, wynikających z odmienności prawnych.

 

Niemniej, aby można było dokonać zameldowania na pobyt stały, muszą zostać spełnione oba ww. elementy łącznie. Przy czym drugi ze składników (element wewnętrzny) o charakterze psychicznym odnosi się bezpośrednio do zamiaru (woli). Ma on aspekt tzw. wolitywny.

Zamiar stałego przebywania w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem należy ustalać na podstawie całokształtu okoliczności zachowania danej osoby odnoszących się do kwestii związanych z danym miejscem.

 

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się również, że dla ustalenia miejsca zamieszkania (a więc analogicznie również pobytu) nie jest wystarczające samo zamieszkiwanie w sensie fizycznym, ale bez zamiaru stałego pobytu, ani też sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości nie połączony z przebywaniem w tej miejscowości.

 

Ponadto przy ustaleniu zamiaru nie można poprzestać na oświadczeniu zainteresowanej osoby, ponieważ sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości nie stanowi o zamieszkaniu, lecz musi być połączony z przebywaniem w danej miejscowości, i to z takim przebywaniem, które ma cechy założenia tam ośrodka swoich interesów osobistych i majątkowych. Skoro więc zameldowanie na pobyt stały wiąże się ściśle z istnienia zamiaru stałego pobytu (elementu wewnętrznego), to ustalenie jego istnienia musi być jednoznaczne i nie może nasuwać wątpliwości.

 

Meldunek ma charakter administracyjny. Potwierdza jedynie fakt zamieszkania danej osoby w określonym miejscu. Z faktu zameldowania nie wynikają żadne prawa czy uprawnienia osoby zamieszkującej. Stąd też jeżeli osoba ta przebywa w danym budynku bez tytułu prawnego, należy podjąć kroki zmierzające do eksmisji. Przy czym obowiązek zapewnienia lokalu zastępczego spoczywa na gminie miejsca zamieszkania takiej osoby.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - dwa =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki