Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zabezpieczyć nieruchomości własne i ze spadku w przypadku rozwodu?

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 16.08.2019

Dostanę na mocy testamentu po śmierci rodziców mieszkanie. Czy siostrze będzie się należał zachowek? W jakiej wysokości? Czy w razie rozwodu z żoną jej się coś będzie należeć z tego spadku? Czy przyszła żona ma prawo do mojego mieszkania kupionego przed ślubem – w razie rozwodu? Jak zabezpieczyć nieruchomości własne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zabezpieczyć nieruchomości własne i ze spadku w przypadku rozwodu?

Fot. Fotolia

W przypadku spadkobrania na mocy testamentu siostra ma prawo do zachowku. Zachowek wynosi połowę tego, co dziedziczyłaby, gdyby nie było testamentu (udziału spadkowego). Tylko w przypadku, gdyby była małoletnia (w dniu śmierci spadkodawcy) lub trwale niezdolna do pracy, miałaby prawo do dwóch trzecich wartości udziału spadkowego.

 

Przy tym zachowek liczony byłby oddzielnie w przypadku śmierci mamy oraz oddzielnie w razie śmierci taty. Wynika to z przepisów Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 991. § 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

 

W małżeństwie, co do zasady i braku innych decyzji, z dniem jego zawarcia powstaje między małżonkami wspólność majątkowa, która obejmuje to co zostało nabyte w trakcie trwania małżeństwa oraz to na co taka wspólność została rozszerzona. Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;4)kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.)”.

 

Kodeks stanowi nadto, że:

 

„Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

 

Jeżeli mieszkanie otrzyma Pan przed zawarciem małżeństwa, będzie ono stanowiło Pana majątek osobisty. Jeżeli mieszkanie otrzyma Pan przed zawarciem małżeństwa, będzie ono stanowiło Pana majątek osobisty – chyba że w testamencie będzie wskazanie, ze mieszkanie to ma wejść do majątku wspólnego (PANA I MAŁŻONKI).

 

W razie rozwodu mieszkanie byłoby Pana majątkiem osobistym niezależnie od czasu jego otrzymania w spadku. Ale do rozliczenia byłyby dokonane na mieszkanie w czasie trwania małżeństwa nakłady (remonty itp.).

 

Jeżeli kupi Pan mieszkanie przed zawarciem związku małżeńskiego, to przyszła żona nie ma do niego prawa (poza rozliczeniem nakładów w razie ustania wspólności majątkowej):

 

„Art. 45. [Zwrot wydatków i nakładów]

§ 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.

§ 2. Zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny.

§ 3. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego”.

 

W razie zakupu mieszkania po ślubie mieszkanie stanowiłoby majątek wspólny. W razie rozwodu konieczne byłoby ustalenie Pana nakładów na to mieszkanie poczynionych przed ślubem celem ustalenia ich wartości do rozliczenia; ewentualnie ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym (na Pana korzyść, bowiem zakup sfinansowany zostałby z Pana majątku osobistego). W razie rozwodu znaczenie miałoby źródło pochodzenia pieniędzy: z majątku osobistego czy z majątku wspólnego.

 

Aby małżonka miała takie same prawa jak Pan do mieszkania zakupionego przed ślubem, należałoby zawrzeć umowę majątkową małżeńską o to mieszkanie. W ten sposób weszłoby ono do majątku wspólnego:

 

„Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

§ 2. Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej”.

 

Aby małżonka miała takie same prawa jak Pan do mieszkania zakupionego w trakcie trwania małżeństwa, wystarczyłoby nie kwestionować równych udziałów w majątku wspólnym oraz nie żądać rozliczenia nakładów (w razie ustania wspólności majątkowej).

 

Aby mieszkanie było tylko Pana, należałoby je zakupić przed ślubem. Mieszkanie przez Pana odziedziczone byłoby tylko Pana. Mieszkanie dziedziczone byłoby Pana i małżonki, gdyby rodzice w testamencie wskazali, że spadkobiercą jest Pan i małżonka w równych udziałach. Dla pewności można byłoby wskazać, że mieszkanie ma wejść do państwa majątku wspólnego. Doszłoby do ustanowienia Pan żony jako spadkobierczyni.

 

Mieszkanie, jakie Pan kupi przed ślubem, może być przedmiotem darowizny od Pana dla małżonki. Nie tyle mieszkanie, ile udział w nim (1/2). W ten sposób mieszkanie miałoby dwóch współwłaścicieli, a dla każdego z nich byłby to majątek osobisty. Takie samo działanie może Pan przeprowadzić wobec mieszkania odziedziczonego. Efekt byłby taki sam jak wskazany zdanie wyżej.

 

Zdarzenia, o jakich mowa, rodzą obowiązki podatkowe. Podatek od spadków i darowizn – zależnie do powstałej sytuacji. Z uwagi na to, ze zdarzenie jest przyszłe i nie wiadomo, jakie będą obowiązywać przepisy, nie sposób wskazać zasad opodatkowania w roku przyszłym. Na chwilę obecną: Pan nie płaciłby podatku od spadku (konieczne zgłoszenie w odpowiednim terminie do US). małżonka w razie spadku od Pana rodziców płaciłaby podatek od spadku (zgłoszenie w ciągu 14 dni od potwierdzenia prawa do spadku, sądowego lub notarialnego).

 

Przy darowiźnie od Pan dla małżonki nie byłoby po stronie małżonki podatku od darowizny (zgłoszenie do US w odpowiednim terminie).

 

W zależności od stanu faktycznego darowizny podlegałaby podatkowi od czynności cywilnoprawnych – w części, w jakiej osoba obdarowana przejęłaby zobowiązania, długi i ciężary darczyńcy. Podatek ten nalicza i pobiera notariusz. Mieszkanie (udział w nim) to nieruchomość, a zatem umowy musiałaby być zawarte w formie aktu notarialnego, co pociąga za sobą opłaty notarialne zależne od wartości darowizny.

 

Aby Pan mógł cokolwiek zrobić z mieszkaniem (lub udziałem w nim), musiałby Pan mieć potwierdzone prawo do spadku w postaci sądowego stwierdzenia nabycia spadku lub notarialnego poświadczenia dziedziczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus 5 =

»Podobne materiały

Spadek po macosze, która była bezdzietna – czy należy się pasierbicy?

Chciałabym wiedzieć, czy po macosze, czyli drugiej żonie mojego ojca, która niedawno zmarła, należy mi się spadek? Macocha nie miała własnych dzieci.

 

Macocha, która nie przysposobiła pasierba – czy dziedziczy po jego śmierci?

Kto dziedziczy po zmarłym, który nie miał dzieci, żony, rodzeństwa ani rodziców? Żyjący krewni to: macocha, która nigdy nie przysposobiła zmarłego (czy ona dziedziczy po swoim pasierbie?), wujek (brat ojca zmarłego), kuzynostwo zmarłego (dzieci rodzeństwa jego rodziców).

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »