Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak wycofać się z umowy-zlecenia?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 05.03.2017

Podpisałem umowę-zlecenie w zeszłym tygodniu, czas na jej wykonanie to 7 miesięcy. Nie ma słowa w niej o warunkach, w których można wypowiedzieć umowę. Dostałem lepszą propozycję, a tutaj jedynie co zdążyłem odbyć szkolenie bhp. Jak mogę wycofać się z umowy-zlecenia i złożyć wypowiedzenie tak, aby nie zostać pociągnięty do jakichś kosztów przewidzianych w prawie? Dostałem wczoraj inną propozycję pracy i bardzo chciałbym ją przyjąć.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wycofać się z umowy-zlecenia?

Fot. Fotolia

Na początek wyjaśnię Panu stan prawny w zakresie zadanego przez Pana pytania, a następnie przejdę do konkretniejszej odpowiedzi. Otóż zgodnie z treścią art. 746 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

 

§ 2. Przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Jednakże gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest odpowiedzialny za szkodę.

 

§ 3. Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów”.

 

Zgodnie z utrwalonym w judykaturze poglądem wypowiedzenie zlecenia jest dopuszczalne, niezależnie od czasu, na jaki zawarto umowę dla dokonania jednej czynności prawnej, na czas oznaczony czy nieoznaczony (por. wyrok SN z dnia 28 września 2004 r., sygn. akt IV CK 640/03 OSNC 2005, nr 9, poz. 157).

 

Z kolei w doktrynie wyjaśnia się, że ważne powody uzasadniające wypowiedzenie mogą mieć charakter obiektywny w postaci okoliczności niedotyczących żadnej ze stron (np. zmiana prawa polegająca na zakazaniu czynności prawnej, której dokonania dotyczy zlecenie), jak i charakter subiektywny, czyli dotyczyć strony umowy. W tym drugim przypadku mogą to być okoliczności zarówno zawinione przez stronę, jak i niezawinione. Mogą dotyczyć strony, która wypowiada umowę (choroba uniemożliwiająca dalsze wykonywanie zlecenia, trudna sytuacja rodzinna, utrata uprawnień wymaganych do dokonania zleconej czynności, utrata zaufania do przyjmującego zlecenie), jak i drugiej strony (nieuzasadniona odmowa udzielenia zaliczki przez dającego zlecenie, nieudzielanie potrzebnych wiadomości przez przyjmującego zlecenie). Strony mogą w umowie określić okoliczności, które uznają za ważny powód wypowiedzenia zlecenia, jednakże wyliczenie takie nie wyłącza możliwości uznania za ważny powód innych sytuacji, w których dochodzi do wypowiedzenia (tak np. K. Kopaczyńska-Piecznik, Komentarz do kodeksu cywilnego).

 

Przejdę zatem do konkretów.

 

Dający zlecenie to Pana „pracodawca”, a przyjmujący zlecenie to Pan. Ponieważ umowa ma charakter odpłatny, to aby uniknąć kosztów wypowiedzenia tej umowy – teoretycznych, bo takie, jak mi się wydaje, raczej nie powstaną – musi Pan wypowiedzieć umowę z ważnego powodu. Moim zdaniem zawarcie innej umowy absolutnie nie stanowi ważnego powodu, więc teoretycznie będzie Pan odpowiedzialny za szkodę, jaką poniesie druga strona.

 

W mojej ocenie powodem ważnym jest np. utrata zaufania do drugiej strony, Pana ewentualna choroba, utrata jakichś uprawnień niezbędnych do wykonania tej umowy itp. W żadnym razie nie będzie to po prostu zmiana planów, dlatego proszę poszukać raczej innej przesłanki z kręgu wcześniej wspomnianych.

 

Zresztą jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 31 marca 2005 r., sygn. akt V CK 530/04, „kwestia »ważności«, o której mowa w art. 746 § 3 k.c., nie należy do sfery ustaleń faktycznych, lecz jest ich oceną więc co dla jednych będzie ważne dla drugich niestety takie może nie być”.

 

Aczkolwiek – abyśmy się prawidłowo zrozumieli – jeśli Pan wypowie zlecenie, umowa wygaśnie i to jest bezdyskusyjne, może Pan być tylko teoretycznie zobowiązany do naprawienia szkody – o ile taka po tym jednym tygodniu może w ogóle wystąpić. Jeśli znajdzie się ów ważny powód, nawet teoretycznych konsekwencji finansowych dla Pana nie będzie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem + VIII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki