Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozliczać przychody z obrotu kryptowalutami?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 25.02.2019

W jaki sposób należy rozliczać przychody z obrotu kryptowalutami na giełdzie: czy w momencie wypłaty pieniędzy z giełdy, czy każdorazowo podczas zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną (np. PLN)? Gdybym na przykład wpłacił na giełdę 1000 zł i za taką kwotę kupił kryptowalutę, a następnie sprzedał ją za 1100 zł, czy rozliczam się ze 100 zł zysku? I druga sytuacja: gdybym nabył kryptowalutę za 1000 zł, wymieniłem ją na inną i następnie sprzedał za 1100 zł? Czy zakup jednej kryptowaluty za inną jest uznawany przez US jako koszt uzyskania przychodu? Czy wymiana jednej waluty na drugą podlega opodatkowaniu? Czy logi z giełdy bądź też zrzuty ekranu tych logów są traktowane przez US jako dowód nabycia kryptowaluty będący podstawą do dokumentacji kosztów uzyskania przychodu? W jaki sposób powinienem się rozliczyć, jeśli nie prowadzę działalności gospodarczej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozliczać przychody z obrotu kryptowalutami?

Fot. Fotolia

Zgodnie z obowiązującymi wyjaśnieniami kryptowalutę należy uznać za prawo majątkowe. Niewątpliwie wirtualne waluty, pomimo że pozbawione materialnego substratu, spełniają warunki takiej kwalifikacji, gdyż pozostają w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego i są związane z jego majątkiem. Wirtualne waluty mają zatem określoną wartość majątkową, a także są zbywalne, czyli mają dwie podstawowe cechy prawa majątkowego.

 

Prawa majątkowe to, najogólniej rzecz ujmując, prawa podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego, związane z jego majątkiem charakteryzujące się dwoma podstawowymi cechami, tj.:

 

  • zbywalnością (mogą być przedmiotem obrotu),
  • posiadaniem określonej wartości majątkowej.

 

Z uwagi na fakt, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji waluty, banknotów i monet jako środków płatniczych, należy odnieść się do niżej wymienionych przepisów.

 

W art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) wskazano, że znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety opiewające na złote i grosze.

 

Natomiast zgodnie z art. 32 ww. ustawy, znaki pieniężne emitowane przez... są prawnymi środkami płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Należy przy tym zauważyć, że w świetle obowiązujących przepisów prawa kryptowaluty nie są walutą uznawaną jako prawny środek płatniczy i nie funkcjonują jako instrument rynku pieniężnego.

 

Kwalifikacja wirtualnej waluty jako prawa majątkowego znajduje również potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów, m.in. w interpretacji z dnia 26 czerwca 2014 r. (sygn. IPPB1/415/267/14-4/EC) czy w interpretacji z dnia 25 lutego 2014 r. (sygn. IPPB2/415-842/13-2/MK).

 

Uznanie wirtualnych walut jako prawa majątkowego wywołuje doniosłe skutki w podatku dochodowym, w szczególności podatku dochodowym od osób fizycznych, w ramach którego wyróżnia się odrębne źródła przychodów. Skoro wirtualna waluta nie jest uznawana za środek płatniczy, ale za prawo majątkowe, to zadysponowanie nią skutkuje obowiązkiem rozpoznania przychodu podatkowego.

 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wymianę wirtualnej waluty powinny kwalifikować jako odpłatne zbycie praw majątkowych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 18 ustawy PIT. W konsekwencji do nabywania oraz sprzedawania kryptowalut nie jest konieczne zakładanie działalności gospodarczej, bowiem dochód ze sprzedaży kryptowalut jest uznawany za przychód ze sprzedaży praw majątkowych. Ponieważ zobowiązanie podatkowe za każdym razem musi być wyrażone w złotych, więc przedmiotowy przychód ze zbycia praw majątkowych (wirtualnych walut) również wymaga wyrażenia w złotych.

 

Przychód uzyskany ze zbycia wirtualnej waluty może podlegać pomniejszeniu o związane z nim koszty, w szczególności udokumentowane wydatki poniesione uprzednio na nabycie wirtualnych walut. W przypadku wtórnego nabycia wirtualnej waluty (np. nabycia kryptowaluty na giełdzie albo wymiany złotych na bitcoiny w bankomacie bitcoinowym) ustalenie kosztu uzyskania przychodu jest nieco łatwiejsze z uwagi na możliwość jego przyporządkowania do poszczególnych wirtualnych walut. Jako okres rozliczeniowy w przypadku sprzedaży praw majątkowych należy przyjąć rok kalendarzowy. Przykładowo, jeżeli w danym roku kupi Pan łącznie kryptowaluty za 10 000 zł, natomiast sumaryczna sprzedaż na koniec roku będzie wynosić 12 000 zł, to dochód do opodatkowania będzie wynosił 2000 zł.

 

Dochód ze zbycia wirtualnych walut, co do zasady, podlega kumulacji z dochodami uzyskanymi w ciągu roku podatkowego ze wszystkich innych źródeł przychodów opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych, np. ze stosunku pracy. Tym samym podlega on opodatkowaniu w rozliczeniu rocznym według tzw. skali podatkowej, czyli stawki 18% w zakresie dochodu do wysokości 85 528 zł, a powyżej tej kwoty według stawki 32% w ramach formularza PIT-37 lub PIT-36.

 

Warto w tym miejscu przytoczyć również treść wyroku WSA w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2015 r., I SA/Gd 1551/15, gdzie czytamy:

 

„ Uznanie zatem przez Ministra Finansów, że do celów podatkowych przychód ze sprzedaży przez Skarżącego wirtualnej waluty bitcoin będzie stanowić przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 u.p.d.f., jest więc prawidłowe, także z tego powodu, że katalog zawarty w ww. przepisie ma charakter otwarty.

 

Przychody z »innych praw majątkowych« (z ich posiadania i wykorzystania), jak też odpłatnego zbycia – stanowią więc przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 u.p.d.f., bez względu na to czy będą stanowić roszczenia, uprawnienia kształtujące czy zarzuty. Skoro w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 u.p.d.f. nie podano konkretnych praw, a definicja z ww. przepisów ma charakter zakresowy, o zaliczeniu bitcoina do kategorii prawa majątkowego rozstrzygną więc – na co prawidłowo wskazał Minister Finansów w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji indywidualnej – wyłącznie dwie kwestie: a) zbywalność (możliwość bycia podmiotem obrotu); b) posiadanie dającej się określić wartości majątkowej.

 

Podkreślić należy, że ustawodawca w treści art. 18 u.p.d.f. w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.f. wskazując, jakiego rodzaju przychody uważa za przychód z praw majątkowych, używa zwrotu w szczególności. Oznacza to, że katalog praw majątkowych ma charakter otwarty, a zatem obejmuje również inne, niewymienione wprost w tym przepisie prawa majątkowe, także nieznane ustawodawcy w chwili tworzenia u.p.d.f.”

 

Równie istotna jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 24 października 2017 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.240.2017.2.MGR:

 

„W opisie stanu faktycznego Wnioskodawca wskazał, że sporadycznie, w czasie wolnym od pracy, dokonuje obrotu walutą elektroniczną (m.in. Bitcoin, Dash, dalej jako: Kryptowaluta). Czynności te nie są dokonywane w sposób ciągły i zorganizowany, a Wnioskodawca nie prowadzi w tym zakresie działalności gospodarczej. Czynności te polegają przede wszystkim na zamianie danej Kryptowaluty na inną, kupnie oraz sprzedaży Kryptowalut. Transakcje te mogą być dokonywane zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Z reguły transakcje te są dokonywane za pośrednictwem internetowych giełd.

 

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży Kryptowaluty stanowią przychody z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dochód z powyższego źródła należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy i wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, w części D.1., rubryka – Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ww. ustawy), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym będzie miała miejsce sprzedaż Kryptowaluty i w tym samym terminie wpłacić należny podatek.

 

Natomiast w przypadku zamiany jednego rodzaju Kryptowaluty na inny rodzaj Kryptowaluty, należy wskazać, że rzeczywistą wartość Kryptowaluty można wycenić dopiero w momencie jej sprzedaży w zamian za walutę tradycyjną bądź dokonania zapłaty nią za towar bądź usługę. Tym samym, momentem powstania przychodów w związku z zamianą jednego rodzaju Kryptowaluty na inny, jest moment zawarcia transakcji, tj. ich sprzedaż - przewalutowanie na walutę tradycyjną, kiedy to Wnioskodawca otrzymuje określone wartości pieniężne.”

 

W rezultacie wymiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę nie podlega opodatkowaniu do momentu dokonania przewalutowania na walutę tradycyjną.

 

Takie samo stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2014 r., nr ILPB2/415-741/14-2/TR:

 

„Dla celów podatkowych uzyskany przychód z tytułu sprzedaży uprzednio zakupionej przez waluty Bitcoin stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w ww. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 9 ust. 2 ww. ustawy).

 

W myśl ww. art. 9 ust. 1a ww. ustawy, jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29-30c, art. 30e oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

 

Dochody z praw majątkowych podlegają zatem kumulacji z innymi dochodami i należy je wykazać w zeznaniu rocznym (PIT-36), składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku – czyli w analizowanej sprawie do dnia 30 kwietnia 2015 r. – i w tym samym terminie należy wpłacić z tego tytułu podatek, obliczony na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy.

 

Reasumując: na gruncie przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, należy stwierdzić, że przychód z tytułu sprzedaży zakupionej wcześniej przez Wnioskodawcę waluty Bitcoin stanowi przychód z praw majątkowych, o którym mowa w ww. art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Uzyskany z tego tytułu dochód należy opodatkować na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej – zgodnie z art. 27 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy podatkowej – i rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku – tj. do dnia 30 kwietnia 2015 r. – i w tym samym terminie wpłacić ewentualnie należny podatek dochodowy.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + dziesięć =

»Podobne materiały

Odroczenie wpłaty podatku od sprzedaży nieruchomości

Sprzedałem mieszkanie w 2008 r. tuż przed upływem 5 lat od jego nabycia. Niestety sprzedaż jest obciążona 10% podatkiem. Zadeklarowałem, że pieniądze zostaną przeznaczone na zakup w ciągu 2 lat nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Jedną czwartą kwoty, jaką uzyskałem ze sprzedaży, zwróciłem do

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »