.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak przyspieszyć sprawę o ubezwłasnowolnienie przy złym stanie zdrowia psychicznego osoby bliskiej

Autor: Grzegorz Dziubka • Opublikowane: 16.09.2022 • Zaktualizowane: 16.09.2022

Przed 5 laty w londyńskim szpitalu zdiagnozowano u mojego syna schizofrenię paranoidalną. Wróciliśmy do Polski i pół roku syn się tutaj leczył. Potem był na rencie socjalnej. Jednak po dwóch latach zrezygnował z leków i ze świadczenia, aby zatrudnić się jako marynarz w Holandii. Ostatni epizod choroby nastąpił 2 miesiące temu, zgłosiłam się z synem do poradni zdrowia psychicznego i w tej chwili jest na zwolnieniu lekarskim. Jako jego matka chcę złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie, by zadbać o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Jeżdżę za nim po całej Polsce, syn rozdaje lub gubi swoje rzeczy i pieniądze, w 3 tygodnie stracił prawie 20 tys. zł. Jest naprawdę ciężko i stąd moje pytania: jak mogę przyspieszyć sprawę o ubezwłasnowolnienie w sądzie? Czy jako wnioskodawca mogę być również doradcą tymczasowym syna w sądzie? Nie chcę popełnić żadnego błędu, aby bardziej nie przedłużyć sprawy poprzez braki we wniosku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak przyspieszyć sprawę o ubezwłasnowolnienie przy złym stanie zdrowia psychicznego osoby bliskiej

Kto może złożyć wniosek do sądu o ubezwłasnowolnienie?

Aby wniosek o ubezwłasnowolnienie był szybko rozpatrzony, musi być odpowiednio napisany i zawierać wszystkie istotne dla takiego wniosku elementy. Oczywiście znajduje się Pani w katalogu podmiotów upoważnionych do złożenia takiego wniosku. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może bowiem złożyć małżonek osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona, jej krewni w linii prostej, np. ojciec, matka, dzieci, wnuki, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, a także prokurator.

 

Co powinien zawierać wniosek o ubezwłasnowolnienie?

Natomiast wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien zawierać:

 

 • imię i nazwisko, adres zamieszkania czy korespondencyjny oraz PESEL osoby, o której ubezwłasnowolnienie chce Pani wnieść,
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania czy korespondencyjny Pani jako wnioskodawcy oraz Pani numer PESEL,
 • wskazanie stopnia pokrewieństwa między Panią a osobą, o której ubezwłasnowolnienie Pani wnosi (syn),
 • wskazanie proponowanego zakresu ubezwłasnowolnienia, czyli czy wnosi Pani o częściowe lub całkowite ubezwłasnowolnienie,
 • wskazanie przyczyn, z powodu których chce Pani ubezwłasnowolnić syna,
 • wskazanie informacji dotyczących stanu cywilnego osoby, która ma zostać ubezwłasnowolniona,
 • wskazanie, czy stan zdrowia uczestnika umożliwia mu osobiste stawienie się w sądzie celem wysłuchania.

 

Do wniosku o ubezwłasnowolnienie należy dołączyć:

 

 • odpis skrócony aktu urodzenia syna
 • jeśli syn byłby żonaty, to odpis skrócony aktu małżeństwa bądź dokumenty poświadczające np. ustanie takiego małżeństwa,
 • świadectwo lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym syna lub opinię psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej oraz wszelkie inne dokumenty medyczne potwierdzającego jego zaburzenia psychiczne. W przypadku dokumentów z Anglii warto je przetłumaczyć przez przysięgłego tłumacza,
 • zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej bądź zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień, jeżeli syn ma takie problemy (wspominała Pani, że tak).

 

Wniosek należy opłacić i złożyć w sądzie okręgowym do wydziału cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania syna.

 

Kto może zostać doradcą tymczasowym?

Kwestie doradcy tymczasowego w sprawach o ubezwłasnowolnienie reguluje art. 548 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Stanowi on, że:

 

§ 1. Jeżeli wniosek o ubezwłasnowolnienie dotyczy osoby pełnoletniej, sąd może na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu, przy wszczęciu lub w toku postępowania, ustanowić dla niej doradcę tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia.

§ 2. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego należy wysłuchać osobę, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

§ 3. Doradcą tymczasowym należy ustanowić przede wszystkim małżonka, krewnego lub inną osobę bliską, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie.

§ 4. Sąd może zwrócić się do organizacji pozarządowej wymienionej w art. 546 [uczestnicy postępowania o ubezwłasnowolnienie § 3] o wskazanie osoby, która mogłaby być ustanowiona doradcą tymczasowym.

§ 5. Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego staje się skuteczne z chwilą doręczenia go osobie, której dotyczy wniosek. W wypadkach określonych w art. 556 [ustanowienie kuratora w sprawie o ubezwłasnowolnienie] postanowienie staje się skuteczne z chwilą wydania.

 

Doradca tymczasowy jest przedstawicielem ustawowym osoby, którą chcemy ubezwłasnowolnić, aż do czasu oddalenia wniosku o ubezwłasnowolnienie lub ustanowienia opiekuna prawnego. Doradcą może być małżonek lub inna bliska osoba, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie wzgląd na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie. Sąd może również zwrócić się do organizacji pozarządowej o wskazanie osoby, która mogłaby być ustanowiona doradcą tymczasowym. Biorąc jednak pod uwagę Pani pytanie, zaznaczam, że nic nie stoi na przeszkodzie, by doradcą ustanowić wnioskodawcę. Może więc nim Pani zostać.

 

Sprawy z zakresu ubezwłasnowolnienia zazwyczaj, z uwagi na swój charakter, są przeprowadzane dość szybko. Po złożeniu poprawnie sporządzonego wniosku sąd powinien bez zbędnej zwłoki, biorąc pod uwagę dobro Pani syna, rozpatrzyć taki wniosek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl