.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak prawidłowo napisać testament?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 22.11.2020

Mam pytanie dotyczące sporządzenia prawidłowo testamentu. Mama chciałaby sporządzić testament, ale nie wie, jak to prawidłowo zrobić, aby nie był podważony w sądzie lub ewentualnie był zaakceptowany przez notariusza. Mama chciałaby zapisać swój dom po połowie wnuczce i wnuczkowi. Ja nic nie chcę dziedziczyć. Jak sporządzić taki testament, aby był prawidłowy i żeby nie popełnić jakiegoś błędu formalnego, który w przyszłości może doprowadzić do problemów z dziedziczeniem?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak prawidłowo napisać testament?

Pierwszeństwo testamentu przed dziedziczeniem ustawowym

Na początku ważna uwaga - rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci jest możliwe jedynie przez testament. Zasadą prawa spadkowego jest, że w przypadku pozostawienia ważnego testamentu przez spadkodawcę dziedziczenie na podstawie testamentu ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, czyli takim, którego porządek oraz krąg spadkobierców wyznacza Kodeks cywilny.

 

Prawidłowa forma testamentu własnoręcznego

Jeżeli chodzi o formę testamentu, to Kodeks cywilny przewiduje ich kilka. Najbardziej popularną jest testament własnoręczny oraz testament notarialny.

 

Testament własnoręczny to najprostsza forma testamentu, który musi być napisany własnoręcznie w całości przez spadkodawcę, podpisany przez niego i musi zawierać datę sporządzenia testamentu. Testament własnoręczny powinien zawierać dane spadkodawcy wraz z danymi identyfikującymi. Następnie testament własnoręczny, powinien zawierać wskazanie spadkobiercy lub spadkobierców, wraz z danymi identyfikującymi. Po określeniu spadkobierców określa się czy mają być powołani do całości spadku, czy do jego części. Oczywiście musi być w nim jasno wskazane, że jest to ostatnia wola spadkodawcy. Treść testamentu powinna być jednoznaczna i nie budzić jakichkolwiek wątpliwości.

 

Zgodnie z art. 646 Kodeksu postępowania cywilnego - każda osoba, która jest w posiadaniu testamentu własnoręcznego i która dowie się o śmierci spadkodawcy, zobowiązana jest do dostarczenia testamentu do sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli posiadacz testamentu uchyla się od tego obowiązku, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę wynikłą stąd dla spadkobierców. Ponadto sąd może nałożyć grzywnę na taką osobę która nie dopełni obowiązku.

 

Proszę pamiętać o tym, że testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy (art. 942 K.c.) oraz może go sporządzić osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych (art. 944 K.c.).

 

Kiedy testament jest nieważny?

Zgodnie z art. 945 k.c. – testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

 

 • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
 • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści
 • pod wpływem groźby

 

Przy sporządzaniu testamentu nie ma obowiązku, aby byli obecni świadkowie. Nadto jednak pamiętać o artykułach 956 i 957 K.c., które wskazują, kto nie może, być świadkiem gdyż w przypadku obecności jednej z wymienionych w tym przepisie osób testament będzie nieważny.

Kto nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu?

 • kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych
 • kto nie może czytać i pisać
 • niewidomy, głuchy lub niemy
 • skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania
 • kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament
 • osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść
 • małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

 

Jeżeli świadkiem była jedna z osób wymienionych w ostatnich dwóch punktach, nieważne jest tylko postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatym pierwszego lub drugiego stopnia albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Jednakże gdy z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez nieważnego postanowienia spadkodawca nie sporządziłby testamentu danej treści, nieważny jest cały testament.

 

Powołanie w testamencie do spadku kilku osób

W testamencie spadkodawca może powołać jedną lub kilka osób. Nie ma więc przeszkód, aby Pana mama powołała na spadkobierców dwoje wnuków. Można także zapisać w nim decyzję, w jakich częściach dziedziczą powołane do spadku osoby (np. do spadku powołuję w równych częściach A i B; cały majątek przekazuję A i B). Jeżeli w testamencie nie określono udziałów poszczególnych spadkobierców, wtedy będą oni dziedziczyli majątek w równych częściach.

 

Co ważne, przepisy mówią o wskazaniu danych identyfikujących spadkobiercy. Nie powinny one budzić żadnych wątpliwości co do tej osoby. W testamencie może więc się znaleźć określenie, że testator „powołuje wnuka Jana Kowalskiego”, ale musi jasno wynikać z tego sformułowania, kogo dotyczy, aby w razie czego można było to udowodnić. Można także dodać numer PESEL przyszłego spadkobiercy (nr dowodu się zmienia).

 

Zgodnie z art. 961 K.c. – jeżeli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. Jeżeli takie rozrządzenie testamentowe zostało dokonane na rzecz kilku osób, osoby te poczytuje się w razie wątpliwości za powołane do całego spadku w częściach ułamkowych odpowiadających stosunkowi wartości przeznaczonych im przedmiotów.

 

Najbezpieczniejsza forma testamentu - testament notarialny

Najbezpieczniejszą formą testamentu jest sporządzenie go przez notariusza. Testament notarialny zabezpiecza przed ewentualnym podważeniem, ponieważ na notariuszu ciążą obowiązki, których powinien dopełnić przed spisaniem ostatniej woli testatora. Ponadto notariusz wyjaśni wszelkie wątpliwości i pomoże tak sformułować treść testamentu, aby odpowiadała ona woli, a jednocześnie była zgodna z treścią obowiązujących przepisów prawa i możliwa do wykonania. Tylko przed notariuszem – czyli w formie aktu notarialnego – można sporządzić testament, w którym ustanowiony ma być zapis windykacyjny, czyli takie postanowienie, w którym określona osoba nabędzie przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Tylko więc w takim testamencie spadkodawca może postanowić, że konkretna osoba nabędzie przedmiot zapisu z chwilą jego śmierci. Przedmiotem zapisu windykacyjnego mogą być m.in. nieruchomości (czyli dom, mieszkanie, ziemia).

 

Jeśli spadkodawca umrze, to wtedy osoba, u której znajduje się testament, powinna udać się z nim do notariusza albo sądu.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »