.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak pozbyć się męża ze spółki z o.o.?

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 12.09.2020

Potrzebuję porady dotyczącej sp. z o.o. Obecnie z mężem posiadamy sp. z o.o, mąż ma 30% udziałów, resztę ja. Mąż jest tylko wspólnikiem i nie uczestniczy w działalności spółki. Jesteśmy w trakcie rozwodu i chciałabym pozbyć się męża wspólnika ze spółki. Czy mogę wykreślić męża bez jego wiedzy i zastąpić go kimś nowym? Jakie dokumenty powinnam złożyć? Czy wspólnikiem może być moja mama–emerytka? Czy to nie będzie miało wpływu na pobierane przez nią świadczenie emerytalne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się męża ze spółki z o.o.?

Pozbycie się męża ze spółki z o.o. bez jego wiedzy

Wspólnik spółki z o.o. nie ma obowiązku działania na jej rzecz ani prowadzenia jej spraw. Aktualnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości faktycznych i prawnych na wykreślenie wspólnika z KRS w sposób tajny – bez wiedzy tego wspólnika.

 

Fakt bycia małżeństwem oraz postępowanie rozwodowe nie jest powodem dla takich działań. Sąd dokonuje wykreślenia na podstawie wniosku spółki. A ten musi zawierać dowody zmiany wspólnika: wystąpienia, o ile umowa to dopuszcza, umorzenia jego udziałów (dobrowolne lub przymusowe), zbycia udziałów przez niego. W każdym z tych przypadków wspólnik będzie miał wiedzę o podejmowanych działaniach, a nawet będzie brał udział w podejmowaniu uchwał.

Proces wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o.

Pani ma 70% udziałów – możliwe zatem jest działanie mające na celu wyłączenie wspólnika ze spółki. To oznacza proces z udziałem drugiego wspólnika.

 

W art. 266 niniejszej ustawy wskazano, że z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec o jego wyłączeniu ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. Przedmiotowy akt prawny wprowadza również możliwość wytoczenia tego rodzaju powództwa tylko przez niektórych wspólników, jeżeli posiadają więcej niż połowę kapitału zakładowego oraz o ile przewidują to postanowienia umowy.

 

„Wyłączenie dopuszczalne jest tylko w przypadku wystąpienia tzw. ważnej przyczyny. Same regulacje Kodeksu spółek handlowych nie zawierają przykładów, które uzasadniałby zastosowanie wyżej wskazanego przepisu. Jednocześnie w doktrynie przyjmuje się, że zachodzi ona wtedy, gdy ze względu na osobę wspólnika lub jego zachowanie niemożliwe lub istotnie ograniczone zostaje osiągnięcie celu spółki. Innymi słowy realizacja jej polityki jest nie do pogodzenia z działaniami samego wspólnika. W orzecznictwie wskazuje się, iż ważną przyczyną może być również prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec spółki, jeżeli dany wspólnik wykorzystuje kontakty i informacje handlowe uzyskane w niej wyłącznie do własnej działalności, a na których to kontaktach bazować miała sama spółka” (wyrok SA w Poznaniu z 29.11.2007 r., sygn. akt I ACa 925/07).

 

„Kolejna przyczyna jest nieusprawiedliwione i uporczywe niestawiennictwo wspólnika na zgromadzeniach wspólników. Oczywiście jego absencja musi skutkować blokowaniem podjęcia jakichkolwiek uchwał przez zgromadzenie, wskutek posiadania przez niego decydującej liczby głosów” (wyrok SA w Warszawie z 8.5.2003 r., sygn. akt I ACA 1874/01).

 

„Taką przyczyną może być niemożność bezkonfliktowego współdziałania z takim wspólnikiem. Tym samym jego cechy osobowościowe także odgrywają niebagatelną rolę w kwestii jego partycypowania w spółce” (wyrok SA w Poznaniu z 29.11.2007 r., sygn. akt I ACa 925/07).

 

W przypadku uznania przez sąd o zaistnieniu ważnej przyczyny uzasadniającej wyłącznie wspólnika konieczne jest dokonanie wyceny przysługujących mu udziałów. Przeprowadza ją sąd rozpoznający sprawę poprzez zlecenie badania aktywów spółki biegłemu rewidentowi. Nie można pominąć, że podczas samej wyceny bierze się pod uwagę ich wartość rynkową z dnia doręczenia pozwu danemu wspólnikowi.

 

Jednocześnie w orzeczeniu wyłączającym wspólnika ze spółki sąd zakreśla termin w ciągu którego ma być mu zapłacona cena przejęcia wraz z odsetkami liczonymi od dnia doręczenia mu pozwu. Jeżeli jednak w oznaczonym czasie kwota ta nie została zapłacona albo złożona do depozytu sądowego, to orzeczenie o wyłączeniu staje się bezskuteczne.

 

Tym samym wskutek uprawomocnienia się pozytywnego orzeczenia sądu oraz zapłaty w terminie wynagrodzenia przysługującego danemu wspólnikowi uznaje się, że został on wyłączony ze spółki już od dnia doręczenia mu pozwu, przy czym nie wpływa to na ważności czynności, w których brał on udział w spółce po dniu doręczenia mu pozwu.

Przymusowe umorzenie udziałów męża – wspólnika

Przymusowe umorzenie – za wiedzą wspólnika z uwagi na to, że bierze on udział w zgromadzeniu wspólników i trzeba go zawiadomić o ZW oraz porządku obrad.

 

Umorzenie jest instytucją, która w efekcie prowadzi do unicestwienia udziału w znaczeniu prawnym, co powoduje, że przestaje on istnieć, a związane z nim prawo udziałowe wygasa. Tego rodzaju instytucja także została przewidziana w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z jego art. 199 udziały w spółce mogą być umarzane jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi.

 

Może odbywać się to dobrowolnie (w drodze nabycia udziałów przez spółkę za zgodą wspólnika), automatycznie (w przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia) albo przymusowo (bez zgody wspólnika). O ile dobrowolne i automatyczne umorzenie udziałów co do zasady nie rodzi konfliktów między wspólnika, o tyle jednak warto skoncentrować się na przymusowym umorzeniu, które wywołuje wiele sporów między nimi.

 

Aby istniała możliwość przymusowego umorzenia udziałów, konieczne jest określenie w treści umowy spółki jego przesłanek oraz trybu. Oznacza to, że może mieć ono miejsce tylko, gdy obok występowania ogólnego postanowienia w umowie o możliwości umarzania udziałów, zawarto również opis przesłanek, których aktualizacja dopuszcza wszczęcie przedmiotowej procedury.

 

Także tym razem przepisy Kodeksu spółek handlowych pozostawiają dowolność w kwestii określenia charakteru tychże przesłanek.

 

Zważyć jednak trzeba, że umowa spółki winna w sposób precyzyjny i niepozostawiający wątpliwości wskazywać na konkretne okoliczności, które mogą doprowadzić do wyeliminowania danego wspólnika. Oczywiście nie muszą one bezpośrednio wiązać się z osobą samego wspólnika, lecz mogą być również przyczynami występującymi po stronie spółki.

 

W rzeczywistości konieczność precyzyjnego określenia w umowie spółki bezspornych przesłanek przymusowego umorzenia odróżnia niniejszą instytucję od powództwa o wyłączenie wspólnika. W tym drugim przypadku to właśnie sąd weryfikuje, czy zaistniały ważne przyczyny, uzasadniające wyłączenie wspólnika ze spółki, co jest tożsame z pozbawieniem go przysługujących mu udziałów. Natomiast w odniesieniu do przymusowego umorzenia, to sami wspólnicy decydują o okolicznościach jego aktualizacji poprzez właściwe postanowienia umowne.

 

Niewątpliwymi przykładami mogącymi skutkować przymusowym umorzeniem udziałów są m.in. prowadzenie działalności konkurencyjnej przez danego wspólnika (wyr. SA w Łodzi w 28.2.2013 r., sygn. akt I ACA 990/12), niespełnienie w terminie świadczenia wobec spółki, wyrządzenie spółce szkody wskutek wykorzystania przez wspólnika informacji o spółce.

Podział majątku po rozwodzie a udziały w spółce z o.o.

W czasie postępowania o podział majątku wspólnego po rozwodzie może dojść do tego, że wszystkie udziały w spółce przypadną Pani. Oczywiście wartość udziałów byłaby w rozliczeniu ogólnym.

Nowy wspólnik w spółce – emerytka

Pani mama co do zasady może być wspólnikiem w spółce z o.o. Taki status temu nie przeszkadza.

 

Nie każdy przychód osiągany przez emeryta lub rencistę ma wpływ na ewentualne zawieszenie pobieranego świadczenia. Głównym czynnikiem wpływającym na konieczność zgłoszenia do ZUS-u osiągnięcia określonego przychodu jest to, czy działalność wykonywana przez emeryta lub rencistę objęta jest obowiązkiem ubezpieczenia. W sytuacji, w której uzyskiwanie przychodu nie powoduje takiego obowiązku, nie trzeba informować ZUS-u o jego otrzymywaniu.

 

Co do zasady świadczenia emerytalno-rentowe podlegają zawieszeniu w razie osiągnięcia przychodu z tytułu działalności, która podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, a więc od której należy odprowadzić składki do ZUS-u na ubezpieczenia emerytalno-rentowe.

 

Za przychód wpływający na zawieszenie emerytur lub rent uważa się przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Uwzględnieniu podlegają również przychody uzyskiwane przez osoby wyłączone z obowiązku ubezpieczenia ze względu na ustalone prawo do emerytury lub renty lub wykonujące działalność niepodlegającą obowiązkowi ubezpieczenia w sytuacji, w której podlegają temu obowiązkowi z innego tytułu. Oznacza to, że świadczenie emerytalno-rentowe podlega także zawieszeniu, gdy osoba uprawniona np. do renty osiąga przychód z działalności objętej obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, niezależnie od tego, czy opłaca składki na te ubezpieczenia, czy też ich nie opłaca z uwagi na to, że ma ustalone prawo do świadczenia lub też jest objęta ubezpieczeniami z innych tytułów. A bycie 30% wspólnikiem nie jest tytułem do ubezpieczenia.

 

Mama uzyskiwałaby przychody co najmniej z dywidendy – co nie jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS i nie stanowi podstawy do ustalenia przychodu w celu zawieszenia lub zmniejszenia emerytury.

 

UWAGA! Zasada dotycząca zawieszania świadczeń emerytalno-rentowych nie dotyczy osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i pobierają świadczenie emerytalne.

 

W przypadku tej grupy ubezpieczonych ich świadczenia wypłacane są w pełnym wymiarze niezależnie od wysokości osiąganego przychodu.

 

W przypadku osób, które wiek emerytalny osiągnęły w ciągu roku kalendarzowego, w którym następuje rozliczenie z ZUS-em, nie uwzględnia się przychodu uzyskanego w miesiącu, w którym emeryt osiągnął ten wiek, chyba że rozliczenie na zasadach ogólnych jest dla niego korzystniejsze.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton