.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać pieniądze ze wspólnego samochodu przy rozwodzie?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 12.05.2019

W maju rozwiodłem się. Sąd orzekł rozwód za obopólną winą. Wyrok nie jest prawomocny, ponieważ żona wniosła apelację w celu obarczenia mnie wyłączną winą za rozpad związku. Jedyną wartościową rzeczą w naszym wspólnym majątku jest samochód wart na wolnym rynku od ok. 12 000 do ok. 20 000 zł. Jak i w jakiej części mogę odzyskać należną mi część pieniędzy z samochodu przy rozwodzie? Czy muszę zakładać sprawę w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak odzyskać pieniądze ze wspólnego samochodu przy rozwodzie?

Fot. Fotolia

Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 31. [Wspólność ustawowa; majątek wspólny]

§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.)”.

 

Do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jedno z nich. Dla przynależności przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego zatem nie ma znaczenia, czy stroną czynności prawnej, której skutkiem jest nabycie przedmiotu majątkowego, są oboje małżonkowie, czy jedno z nich.

 

Zasadą jest, że do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Wyjątkiem są dochody z majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 2 pkt 2), a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego każdego z małżonków, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 33 pkt 10).

 

Bez wątpienia samochód wchodzi w skład majątku wspólnego. Każde z Państwa posiada równy udział w majątku wspólnym. Ani Pan, ani żona nie możecie swobodnie dysponować majątkiem bez jego podziału. Umowa o podział majątku wspólnego może być zawarta między małżonkami (byłymi małżonkami) albo między jednym z małżonków a spadkobiercami drugiego z nich (art. 103 Kodeksu cywilnego).

 

Umowa w zasadzie może być zawarta w dowolnej formie. Jeżeli jednak w skład dzielonego majątku wchodzi nieruchomość, umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 1037 § 2 w zw. z art. 73 § 2 zd. 1). Zastrzeżenie to odnosi się także do sytuacji, gdy w skład dzielonego majątku wchodzi inne prawo, do którego przeniesienia ustawa wymaga formy aktu notarialnego (np. prawo użytkowania wieczystego – art. 237 w zw. z art. 158 Kodeksu cywilnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – art. 172 ust. 4 ust. o spółdzielniach mieszkaniowych).

 

Umowny podział majątku wspólnego może objąć cały ten majątek lub być ograniczony do jego części (art. 1038 § 2 Kodeksu cywilnego).

 

Zawierając umowę, strony w zasadzie mają pełną swobodę w wyborze sposobu podziału majątku wspólnego. Umowa jest nieważna (art. 58 § 1) ze względu na sposób podziału tylko wówczas, gdy narusza on ograniczenia ustawowe, np. ustanowiono odrębną własność lokali albo gdy umowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (art. 58 § 2), np. rażąco krzywdzi jednego z małżonków.

 

W umowie o podział wspólnego majątku strony nie mogą ustalić nierównych udziałów w tym majątku. Należy jednak zauważyć, że jedno z małżonków może darować drugiemu swoje udziały w określonych przedmiotach wchodzących w skład majątku wspólnego, w wyniku czego dojdzie do takiej sytuacji faktycznej jak w razie ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

 

Nie musicie Państwo występować na drogę sądową – podziału możecie dokonać w drodze umowy zawartej w formie pisemnej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl