Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odrzucić nadanie klauzuli wykonalności?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 02.05.2019

Dostałam dzisiaj zawiadomienie o wszczęciu egzekucji od komornika na podstawie nadanej klauzuli wykonalności z grudnia 2013 r. Wyrok, któremu nadano klauzulę, jest z 2005 r., a dotyczy wyroku o zapłatę na rzecz podmiotu, z którym współpracowałam, prowadząc działalność gospodarczą. Działalność gospodarczą zakończyłam w 2004 r., nie prowadzę działalności od tamtej pory. Jak skutecznie odrzucić nadanie klauzuli wykonalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak odrzucić nadanie klauzuli wykonalności?

Fot. Fotolia

Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli wykonalności przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla dłużnika od daty doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Termin jest siedmiodniowy.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż w zażaleniu na postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności można zgłosić wyłącznie zarzuty formalne, a nie merytoryczne. Nie można zatem podnosić zarzutów, które w swej istocie kwestionują istnienie uprawnienia wierzyciela. Jak podnosi się w literaturze „do zarzutów formalnych należy m.in. zaliczyć istnienie sprzeczności między treścią tytułu a klauzulą wykonalności w zakresie określenia osoby uprawnionej, nieprawomocność orzeczenia będącego podstawą tytułu egzekucyjnego, brak dokumentu urzędowego lub prywatnego stwierdzającego zdarzenie, od którego było uzależnione wykonanie tytułu egzekucyjnego” (Z. Świeboda Zdzisław, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2004).

 

Brak tego rodzaju błędu formalnego niejako samo przez się spowoduje brak skuteczności wnoszonego zażalenia. Wyraźnie podkreślić należy jednak, iż zażalenie na postanowienie uwzględniające wniosek, jak również na postanowienie odmowne należy wnieść do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie, a nie do sądu egzekucyjnego.

 

Zarzuty materialnoprawne mogą być natomiast podniesione na mocy art. 840 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z przepisem „dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

 

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść”.

 

Rodzaj środka uzależniałbym zatem od posiadanych przez Państwa zarzutów. Zasadne jest bowiem zwrócenie uwagi na pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, z dnia 25 października 2001 r., sygn. akt I ACa 280/2001, zgodnie z którym „dłużnik, uchybienia formalne popełnione w toku postępowania o nadanie klauzuli wykonalności, może zwalczać w drodze zażalenia. W postępowaniu egzekucyjnym stroną chronioną powinien być wierzyciel, a dopuszczenie do rozpoznawania tych samych zarzutów w dwóch postępowaniach dawałoby dłużnikowi niczym nie dającą się uzasadnić nadmierną ochronę i możliwość przedłużania postępowania egzekucyjnego. Ochrona dłużnika przed nadaniem klauzuli wykonalności wadliwemu tytułowi egzekucyjnemu jest w sposób należyty zapewniona poprzez możliwość zaskarżenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności zażaleniem”.

 

Prezentowane przeze mnie powyżej stanowisko jest powszechnie przyjęte zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Kierunek, który w chwili obecnej Pani wybierze, winien być bowiem uzależniony od rodzaju zarzutu, który chce Pani podnieść. Analogiczne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 kwietnia 1985 r., sygn. akt III CZP 14/85, w którego tezie wskazał, iż „powództwo z pkt 1 § 1 art. 840 kpc umożliwia dłużnikowi merytoryczną obronę przed egzekucją. Uchybienie formalne popełnione przez sąd w toku postępowania co do nadania klauzuli wykonalności (art. 781 § 1 kpc) może zatem dłużnik zwalczać w drodze - dostosowanego do tego - zażalenia (art. 795 kpc)”/

 

Jednocześnie pragnę zauważyć, iż nikt nie da Pani 100% gwarancji skutecznego wniesienia środka odwoławczego lub powództwa egzekucyjnego, bowiem z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż jedynym zarzutem stawianym przez Panią jest czas, w którym doszło do nadania klauzuli wykonalności, w porównaniu z datą wydania wyroku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus IX =

02.05.2019

jeśli doszło do przedawnienia i w czasie przedawnienia wierzyciel wystąpił o egzekucję to należy wnieść powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

xyz

»Podobne materiały

Odzyskanie pożyczki udzielonej bez spisania umowy

Sześć lat temu pożyczyłem znajomemu kwotę 8000 zł z ustnym zobowiązaniem zwrotu w ciągu trzech miesięcy. Znajomy urwał kontakt, a ja do dziś nie odzyskałem pieniędzy. Niestety, naszej umowy nie potwierdza ani pismo, ani żadni świadkowie. Dowodem pożyczki jest tylko wydruk bankowy potwierdzający prze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »