Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak mąż może pomagać w firmie?

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 10.10.2017

Prowadzę działalność gospodarczą, chcę ją rozwijać. Rozliczam się ze skarbówką na zasadzie ryczałtu 3%. Od lipca chciałabym, żeby w działalności pomagał mi mąż. Jak najkorzystniej (ZUS, US) może mi pomagać w firmie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak mąż może pomagać w firmie?

Fot. Fotolia

Zatrudnienie męża w Pani firmie możliwe jest na takich samych zasadach jaki innych pracowników, tj. na podstawie umowy o pracę czy umowy-zlecenia (zakładam, że w omawianym przypadku umowa o dzieło nie wchodzi raczej w grę). Ponadto istnieje możliwość niepodpisywania przez Panią z mężem żadnej umowy i wykonywania pracy nieodpłatnie przez Pani męża.

 

Zacznę od wyjaśnienia problematyki osoby współpracującej. Zgodnie z art. 8 ust. 11 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

 

Za osobę współpracującą Pani mąż uznany zostałby w przypadku pomocy w Pani działalności bez formalnego zatrudnienia. Ponadto status ten zyskałby również w przypadku podpisania pomiędzy Państwem umowy o pracę. Bowiem, jak wynika z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 

„1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.

2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 11 - dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca”.

 

Uznanie Pani męża za osobę współpracującą miałoby poważne konsekwencje. Otóż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba współpracująca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz na mocy odrębnych przepisów ubezpieczeniu zdrowotnemu. Co więcej, ubezpieczenie to nie jest uzależnione od wysokości wynagrodzenia i obliczane jak dla zwykłego pracownika, ale jak dla przedsiębiorcy. Nie jest możliwe jednocześnie zastosowanie wobec osoby współpracującej preferencyjnych składek ZUS, które zapewne w związku z niedługim czasem prowadzenia działalności gospodarczej obecnie Pani opłaca.

 

W przypadku jednak, kiedy nie zawarłaby Pani z mężem żądanej umowy, a ten pozostaje związany umową o pracę, z wynagrodzeniem co najmniej minimalnym, to na mocy art. 9 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie musiałaby Pani odprowadzać za niego składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (składki zdrowotne nadal muszą być odprowadzane):

 

„1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 3, 10, 18a, 20 i 21, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowane ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby, pobierania świadczenia szkoleniowego, świadczenia socjalnego, zasiłku socjalnego albo wynagrodzenia przysługującego w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie. Mogą one dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi również z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 1”a.

 

Jak zapewne Pani zauważyła, omawiane przepisy nie odnoszą się w żadnym miejscu do umów cywilnoprawnych. Art. 8 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych każe uznać bowiem jedynie pracownika (a więc osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę) za osobę współpracującą, jeśli spełnia ona wcześniej omówione warunki. W opisanej sytuacji możliwe jest zatem podpisanie z małżonkiem umowy zlecenia. W takim przypadku nie obowiązują obostrzenia dotyczące osób współpracujących, a składki odprowadzane są jak dla osób niespokrewnionych.

 

Na koniec warto także dodać, iż w myśl obowiązujących przepisów wynagrodzenie wypłacone mężowi nie będzie stanowiło kosztu podatkowego prowadzonej działalności, w związku z czym nie będzie mogło być odliczone.

 

„1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

10) wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci (…)”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki