.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak dowiedzieć się o wysokości emerytury ciężko chorego ojca w celu przyjęcia do domu seniora?

Autor: Grzegorz Stefanowski • Opublikowane: 28.08.2022 • Zaktualizowane: 28.08.2022

Ojciec ma 94 lata, jest ciężko chory, staramy się zapewnić mu całodobową opiekę medyczną, rehabilitacyjną. Do czasu swobodnego poruszania się sam odbierał swoją emeryturę w banku. Od kilku miesięcy ze względu na stan zdrowia jej nie odbiera, nie posiada żadnych dokumentów oprócz legitymacji emeryta. Jak się dowiedzieć w ZUS-ie o wysokości emerytury? Jak się dowiedzieć w banku, jaka jest wysokość emerytury i zgromadzonej kwoty? Nadmieniam, że wysokość emerytury jest w pewnym stopniu warunkiem do przyjęcia do domu seniora. Posiadam oświadczenia z podpisem o tym, że wyraża zgodę na umieszczenie w domu seniora i upoważnia mnie do wykonywania czynności prawnych w ZUS-ie i banku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak dowiedzieć się o wysokości emerytury ciężko chorego ojca w celu przyjęcia do domu seniora?

Pełnomocnictwo do czynności w banku

W sprawie niezbędne jest udzielenie właściwego pełnomocnictwa. Obecnie udzielone jest moim zdaniem niewystarczające.

 

Dla banku niezbędne jest, aby pełnomocnictwo było jak najbardziej szczegółowe i precyzyjne (czyli do czego konkretnie), a zarazem zawierało zgodę na udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową osobie trzeciej. Stanowi o tym art. 104 ust. 3 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Prawo bankowe:

 

„Banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4a, zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą. Osobom trzecim informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, art. 106a i art. 106b, wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Upoważnienie może być także wyrażone w postaci elektronicznej. W takim przypadku bank obowiązany jest do utrwalenia wyrażonego w ten sposób upoważnienia na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne”.

 

Proponuję najpierw kontakt z tym konkretnym bankiem, gdyż możliwe będzie skorzystanie z ich druku pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego lub uzgodnienie treści. Zarazem uzyskacie Państwo informację, jak faktycznie można takie pełnomocnictwo udzielić, gdy posiadacz rachunku nie może przybyć osobiście do banku i udzielić pełnomocnictwa przy pracowniku.

 

Gdyby to nie było możliwe, to jest opcja pełnomocnictwa, którego podpis poświadczy notariusz – może także przybyć do domu. Ale wtedy, jak wspomniałem, musi być podany zakres upoważnienia i ww. zgoda.

Informacja o emeryturze w banku

Gdy bank skutecznie przyjmie pełnomocnictwo i uzyska Pani dostęp do rachunku, to może to być najszybsza droga do uzyskania wiedzy o wysokości świadczenia emerytalnego wpływającego na rachunek – jeżeli dla Pani potrzeb to wystarczy.

 

Może się jednak okazać, iż placówka będzie wymagać decyzji o wysokości świadczenia emerytalnego, a wtedy i tak trzeba będzie uzyskać kontakt z ZUS-em.

 

Wtedy także będzie potrzebne pełnomocnictwo, które ZUS także wymaga, w pierwszej kolejności, na własnych drukach – podałem je w załączniku. Druk uzyskałem ze strony ZUS-u – wzory formularzy – pełnomocnictwo. Także polecam kontakt z ZUS-em, gdyż to ułatwia i przyśpiesza ocenę takiego dokumentu.

 

W ostateczności to pełnomocnictwo (podpis mocodawcy) także może być poświadczone przez notariusza lub sporządzony w ogóle akt notarialny, gdzie będą oba takie oświadczenia. Podobnie jak w pierwszym przypadku warto uszczegółowić treść upoważnienia.

Treść pełnomocnictwa

W tym miejscu wrócę do treści pełnomocnictwa. Co do zasady, „wszelkie czynności prawne i urzędowe oraz kontakty” uznać należy raczej za czynności ogólne, w myśl art. 98 Kodeksu cywilnego, a to właśnie może okazać się nieskuteczne:

„Art. 98 [Rodzaje pełnomocnictw] Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności”.

 

Kryterium wyróżnienia poszczególnych rodzajów pełnomocnictwa stanowi zakres umocowania pełnomocnika (zob. np. M. Piekarski, w: F. Błahuta i in., Komentarz KC, t. 1, 1972, s. 237 i n.; J. Grykiel, w: M. Gutowski, Komentarz KC, t. 1, 2016, s. 659). Ze względu na wieloznaczność pojęcia pełnomocnictwa, zarówno sam art. 98, jak i komentujące go wypowiedzi doktryny i orzecznictwa są często niejednoznaczne. Nie przesądzają one wprost, czy kryterium wyróżnienia poszczególnych rodzajów pełnomocnictwa stanowi umocowanie objęte pełnomocnictwem rozumianym jako kompetencja pełnomocnika czy pełnomocnictwem rozumianym jako czynność prawna (treść oświadczenia woli o udzieleniu pełnomocnictwa, treść dokumentu pełnomocnictwa). Innymi słowy, nie jest jasne, czy o rodzaju pełnomocnictwa rozstrzyga zakres umocowania będący skutkiem udzielenia pełnomocnictwa, czy zakres umocowania zakreślony w treści oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa, rozumiany jako sposób opisu czynności, jakie mogą być dokonywane przez pełnomocnika. Moim zdaniem chodzi o to drugie kryterium. W rezultacie pełnomocnictwo, w którym umocowano pełnomocnika do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do dokonania konkretnej czynności, jest pełnomocnictwem rodzajowym lub szczególnym, nawet jeżeli czynności te dają się zakwalifikować jako czynności zwykłego zarządu (por. K. Kopaczyńska-Pieczniak, w: A. Kidyba, Komentarz KC, t. 1, 2012, s. 616; M. Pazdan, w: K. Pietrzykowski, Komentarz KC, t. 1, 2013, s. 419).

 

„Z kolei za pełnomocnictwo ogólne należy uznać tylko takie, w treści którego pełnomocnik zostaje umocowany do dokonywania nieokreślonych indywidualnie ani niesprecyzowanych co do rodzaju czynności prawnych. Przy czym, jako że ustawa limituje dopuszczalność udzielenia takiego pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu, czynnościami tymi będą zawsze czynności o takim właśnie charakterze. Pełnomocnictwem ogólnym jest przede wszystkim pełnomocnictwo, w którym w ogóle nie sprecyzowano czynności prawnych, do jakich zostaje umocowany pełnomocnik, poprzestając na stwierdzeniu, że umocowuje ono do dokonywania czynności zwykłego zarządu (wyr. SN z 4.11.1998 r., II CKN 866/97, Legalis; wyr. SN z 15.10.2002 r., II CKN 1479/00, Legalis). Z uwagi na ustawowo określony zakres dopuszczalnego umocowania, samo posłużenie się pojęciem pełnomocnictwa ogólnego w treści oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa, pozwala na przyjęcie, że zakres umocowania obejmuje wszelkie czynności zwykłego zarządu. Pełnomocnictwem ogólnym jest także takie pełnomocnictwo, w treści którego ograniczono zakres czynności zwykłego zarządu, wyłączając niektóre wymienione czynności poza zakres umocowania” (Komentarz do art. 98 pod red. Gniewek, 2021).

 

Uzyskiwanie informacji o stanie konta, jest, jako wymienione w ustawie szczególnej Prawo bankowe, czynnością szczególną (przekraczającą zwykły zarząd) i wymaga się pełnomocnictwa szczególnego.

 

Podobnie może być w ZUS-ie, zwłaszcza iż w rezultacie może się skończyć i tak zgodą na przekazywanie środków do placówki opiekuńczej. To także czynność przekraczająca zwykły zarząd.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl