.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak dokonać zmiany nazwiska po rozwodzie?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 25.01.2019

Jestem po bardzo trudnym i długim rozwodzie. Noszę dwuczłonowe nazwisko – panieńskie + nazwisko męża. Przewidziany przez ustawodawcę czas na powrót do nazwiska sprzed małżeństwa już niestety upłynął. W tym okresie pracowałam poza granicami kraju i nie zajęłam się tą sprawą. Nazwisko byłego męża bardzo źle mi się kojarzy i chciałabym się go pozbyć – wrócić do panieńskiego. Moje dzieci z poprzedniego związku noszą jedynie moje nazwisko. Jak mogę dokonać zmiany nazwiska?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak dokonać zmiany nazwiska po rozwodzie?

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zamiana nazwiska jest możliwa w drodze postępowania administracyjnego na mocy ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

 

Zgodnie z art. 4 ww. ustawy – zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Jak podnosi się w literaturze: „istnienie normy prawnej uprawniającej do żądania zmiany imienia lub nazwiska z uwagi na wystąpienie ogólnie wskazanych przez ustawodawcę »szczególnych powodów« jest wystarczającym w tym obszarze, a tym samym przykładowe ich wyliczanie i nazywanie nie tylko prowadzi do rozmaitego typu problemów interpretacyjnych, co jest po prostu zbędne. »Ważny powód« zmiany imienia lub nazwiska powinien być indywidualnie oceniany w każdej jednostkowej sprawie i pożądanym byłoby zrównoważenie pierwiastków subiektywnego i obiektywnego w aspekcie oceny »ważnych powodów« uzasadniających zmianę imienia lub nazwiska. Znaczy to, że wnioskodawca powinien przekonać organ administracyjny, że wskazany subiektywnie przez niego powód zmiany jest na tyle istotny, by władza dokonała tej zmiany, uznając go za obiektywnie istotny.”*.

 

Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie we wniosku o zmianę nazwiska powinna Pani wskazać przede wszystkim na okoliczności, które przemawiają za taką zmianą. Decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.

 

Osobiście jednak radziłbym wskazać, iż do przyjęcia podwójnego nazwiska doszło na skutek wskazań rodziny, co w chwili obecnej uważa Pani za błąd. Jednocześnie powinna Pani oświadczyć, że na co dzień w kontaktach z różnymi podmiotami posługuje się Pani wyłącznie nazwiskiem panieńskim, albowiem dzieci noszą tylko Pani nazwisko panieńskie. Należałoby nadto wskazać, iż po rozwodzie osoby trzecie zwracają się do Pani wyłącznie używając nazwiska panieńskiego. Jeżeli np. posiada Pani maila firmowego, w którym posługuje się Pani wyłącznie nazwiskiem panieńskim, to na tę okoliczność należałoby wskazać. Ponadto zasadne jest zastanowienie się, w jakich sprawach życia codziennego używa Pani jedynie nazwiska panieńskiego, pomijając nazwisko byłego męża. Osobiście uważam, że także cała procedura rozwodowa powinna być przytoczona, albowiem pisze Pani, iż postępowanie o rozwód trwało bardzo długo.

 

W mojej ocenie nie powinno być problemu ze zmianę nazwiska, ale radziłbym, aby we wniosku wskazać jak najwięcej okoliczności, które rodzą po Pani stronie problem. Oczywiście podpisanie wniosku jedynie nazwiskiem panieńskim jest uzasadnione. Jeżeli organ wezwie Panią do uzupełnienia podpisu, wówczas wskaże Pani, iż właśnie na co dzień używa Pani swojego nazwiska, stąd brak drugiego członu.

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:

 

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,

c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej „numerem PESEL”;

2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3) uzasadnienie.

2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:

1) odpis zupełny aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu małżeństwa;

3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;

4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

3. Do wniosku o zmianę imienia dołącza się:

1) odpis zupełny aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu małżeństwa;

3) inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia.

 

 

 

 

* Hrynicki Wojciech Mateusz, artykuł, Admin.2010.2.62, Ważne powody administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska (przyczynek do dyskusji).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »