Mamy 10 833 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Izolacja akustyczna – sąsiad nie przestrzega norm

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 20.04.2012

Mam mieszkanie w starej kamienicy. Okazało się, że dwa mieszkania oddziela prowizoryczna właściwie ścianka (kuchnię od kuchni). Sąsiad kilkakrotnie przebił się do naszego mieszkania, izolacja akustyczna jest praktycznie zerowa. Czy możemy się domagać, by sąsiad wykonał lepszą ścianę? Sąsiad planuje wynajmować krótkoterminowo swoje mieszkanie – będzie to więc chyba lokal usługowy. Czy wobec tego powinien odpowiadać zaostrzonym normom? Czy taki lokal można zaliczyć do ogrzewanych, czy do nieogrzewanych? Jak mogłabym poradzić sobie z tym problemem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Warunki techniczne budynków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

W rozporządzeniu tym unormowano m.in. wymogi dotyczące norm hałasu i drgań, odporności pożarowej.

 

Ponieważ Pani lokal znajduje się w kamienicy, najprawdopodobniej jest to budynek mieszkalny wielorodzinny (§ 3 pkt 4a rozporządzenia).

 

Można się zastanawiać, czy opisana przez Panią ściana jest „ścianą wewnętrzną”, czy „stałą przegrodą budowlaną”.

 

W cytowanym rozporządzeniu nie zdefiniowano żadnego z tych pojęć. Stała przegroda budowlana występuje natomiast w definicji mieszkania użytego w § 3 pkt 9 rozporządzenia, zgodnie z którym mieszkanie to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego.

 

Niestety przepisy prawa budowlanego nie są tu spójne, ponieważ w § 326 ust. 4 pkt 2 występuje jeszcze inne pojęcie – „ściana międzymieszkaniowa”.

 

Niezależnie od powyżej wskazanych niespójności proponuję powołać się na te przepisy cytowanego rozporządzenia, które może Pani wykorzystać do usunięcia opisanego problemu.

 

Zgodnie z § 326 ust. 1-3 rozporządzenia „poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach.

 

W budynkach tych przegrody zewnętrzne i wewnętrzne oraz ich elementy powinny mieć izolacyjność akustyczną nie mniejszą od podanej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych, wyznaczonej zgodnie z Polskimi Normami określającymi metody pomiaru izolacyjności akustycznej elementów budowlanych i izolacyjności akustycznej w budynkach.

 

Wymagania odnoszą się do izolacyjności:

 

  1. ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian wewnętrznych, okien w przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwi w przegrodach wewnętrznych – od dźwięków powietrznych,
  2. stropów i podłóg – od dźwięków powietrznych i uderzeniowych,
  3. podestów i biegów klatek schodowych w obrębie lokali mieszkalnych – od dźwięków uderzeniowych”.

 

Należy również podkreślić, że zgodnie z § 326 ust. 4 rozporządzenia „prowadzone w budynku przewody i kanały instalacyjne (w tym kanały wentylacyjne) nie mogą powodować pogorszenia izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami poniżej wartości wynikających z wymagań zawartych w Polskiej Normie dotyczącej izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych”.

 

Ponadto, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym „należy unikać takich układów funkcjonalnych, przy których pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania przylegają do pokoju sąsiedniego mieszkania; jeżeli to wymaganie nie zostanie spełnione, ściana międzymieszkaniowa oddzielająca pokój jednego mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni sąsiedniego mieszkania, do której są mocowane przewody i urządzenia instalacyjne, musi mieć konstrukcję zapewniającą ograniczenie przenoszenia przez ścianę dźwięków materiałowych, co w szczególności można uzyskać przy zastosowaniu ściany o masie powierzchniowej nie mniejszej niż 300 kg/m2” (§ 236 ust. 4 pkt 2).

 

Zgodnie natomiast z § 326 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia „przy mocowaniu urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz mieszkania, stanowiących jego wyposażenie techniczne, należy stosować zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezależnie od konstrukcji i usytuowania przegrody, do której są mocowane”.

 

Ponieważ w opisanym stanie ściana międzymieszkaniowa oddziela Pani kuchnię od kuchni sąsiedniego mieszkania można spróbować powołać się na powyżej opisane wymogi dotyczące jej masy powierzchniowej i zabezpieczeń przeciwdrganiowych, określone w § 326 ust. 4 rozporządzenia.

 

Proszę również rozważyć zasięgniecie opinii kominiarza dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego aktualnie istniejącej ściany wewnętrznej. Zwłaszcza, że oddziela ona dwie kuchnie, a więc pomieszczenia, z którymi są związane instalacje gazowe, elektryczne.

 

W cytowanym rozporządzeniu są bowiem określone precyzyjnie wymogi dotyczące określonych rodzajów budynków dotyczące klasy odporności ogniowej budynków, w tym też i ścian wewnętrznych (§ 219 rozporządzenia).

 

Proszę również rozważyć uzyskanie informacji u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego co do prawidłowości takiej konstrukcji ściany wewnętrznej.

 

W przypadku zaliczenia sąsiedniego mieszkania do lokali użytkowych, a nie mieszkalnych, nie wiadomo, czy lokal ten został przekształcony z mieszkalnego na użytkowy. Jeżeli nadal lokal sąsiedni ma charakter lokalu mieszkalnego, to stosuje się do niego normy techniczne dotyczące lokali mieszkalnych.

 

W załączniku nr 2 do rozporządzenia określono wymagania izolacyjności cieplnej dotyczące m.in. budynku mieszkalnego (w pkt 2). Wymieniono w tabeli m.in. „ściany wewnętrzne pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami” oraz „ściany wewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego”.

 

W zwrotach tych użyto określenia „pomieszczenie”, a w rozporządzeniu zdefiniowano „pomieszczenie mieszkalne” jako „pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego”. Można by zatem spróbować uznać pokoje sąsiedniego mieszkania za pomieszczenia nieogrzewane, które powinny spełniać wyżej wymienioną normę izolacyjności cieplnej. W praktyce będzie Pani jednak trudno wykazać, że są one nieogrzewane, skoro w mieszkaniu jest instalacja grzewcza i jednocześnie trudno jest określić okres jej wykorzystywania.

 

Mając na uwadze powyższe rozważania, może Pani domagać się wykonania ściany, która będzie spełniała normy dotyczące hałasu, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i izolacyjności cieplnej. Proszę na ten temat porozmawiać z sąsiadem, może uda się Państwu polubownie określić konstrukcję ściany, która będzie Pani odpowiadała.

 

W razie nadmiernego hałasu można jeszcze rozważać wytoczenie powództwa na drodze cywilnej dotyczącego tzw. immisji.

 

W art. 140 Kodeksu cywilnego wyraźnie ujęto uprawnienie właściciela do korzystania z rzeczy z wyłączeniem innych osób. W takim przypadku przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń (art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego).

 

Jest to roszczenie negatoryjne, w którego ramach właścicielowi przysługuje uprawnienie do żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub zaniechania naruszeń. Może on także zrealizować oba te uprawnienia łącznie.

 

Zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

 

W oparciu o ten przepis wyróżnia się tzw. immisje pośrednie, które są częściowo dopuszczalne – w granicach określonych normą art. 144 Kodeksu cywilnego. Należą do nich immisje materialne (polegają na przenikaniu na nieruchomości sąsiednie cząstek materii np. pyły, dym) oraz niematerialne (polegają na przenikaniu na nieruchomości sąsiednie pewnych sił takich jak wstrząsy, hałasy, fale elektromagnetyczne, zob. E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Zakamycze 2001).

 

Dlatego też w przypadku immisji pośrednich można wystąpić z roszczeniem negatoryjnym na podstawie art. 144 Kodeksu cywilnego w związku z art. 222 § 2, jeżeli doszło do przekroczenia dopuszczalnej miary przeciętnej (nadmierny hałas).

 

Zaniechania naruszeń można żądać, jeżeli istnieje możliwość, że ingerencja w prawo własności (np. poprzez nadmierny hałas) będzie się powtarzał. Z kolei przywrócenie stanu zgodnego z prawem ma na celu usunięcie zaistniałych naruszeń prawa własności.

 

„Roszczenie negatoryjne właściciela nieruchomości o zaniechanie immisji (art. 222 § 2 w zw. z art. 144 k.c.) ma charakter majątkowy” (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2002 r., sygn. akt V CZ 162/02, OSNCP 2004, nr 2, poz. 31).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus 4 =

»Podobne materiały

Zakup domu który okazał się samowolą budowlaną

W 2008 r. kupiłem dom wybudowany w 1996 r. Okazało się, że była to samowola budowlana. Co mam zrobić, żeby nie płacić kary?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »