Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Istnienie spółki jawnej po wypowiedzeniu udziału przez jednego ze wspólników

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 26.08.2015

Co do zasady wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez jednego ze wspólników powinno skutkować rozwiązaniem spółki. Kodeks spółek handlowych1 ustanawia jednak możliwość dalszego trwania takiej spółki, pod warunkiem spełnienia pewnych przesłanek.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wypowiedzenie spółki jawnej

 

Zasady, na jakich można wypowiedzieć umowę spółki jawnej, określa art. 61 § 1 K.s.h., zgodnie z którym – jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego (należy przy tym zaznaczyć, że spółkę jawną zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony). Wypowiedzenia należy dokonać w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Przepis art. 61 K.s.h. nie reguluje wypowiadania umowy spółki jawnej zawartej na czas oznaczony, gdyż istotą takiej spółki jest to, że powinna ona trwać do dnia oznaczonego w umowie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wspólnicy zawarli w umowie spółki jawnej utworzonej na czas oznaczony postanowienie dające możliwość wypowiedzenia spółki w określonych przez nich terminach. Będzie to bowiem zgodne z zasadą swobody zawierania umów wyrażoną w art. 353(1) Kodeksu cywilnego2, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

 

Skutki wypowiedzenia umowy spółki jawnej przez jednego ze wspólników

 

Zgodnie z art. 58 pkt 5 K.s.h. wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika powoduje rozwiązanie spółki jawnej. Od ogólnej zasady wyrażonej w art. 58 pkt 5 Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak odstępstwa. Zgodnie z art. 64 § 1 K.s.h. pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego wierzyciela, spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, jeżeli umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią. Zgodnie z art. 64 § 2 K.s.h., jeżeli dalsze istnienie spółki jawnej, po wypowiedzeniu udziału w niej przez jednego ze wspólników, wynika nie z umowy spółki a z uzgodnienia wspólników, to uzgodnienie takie powinno nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia. W przeciwnym razie wspólnik, który wypowiedział umowę spółki może domagać się przeprowadzenia likwidacji spółki.

 

Rozliczenie ze wspólnikiem występującym ze spółki jawnej

 

Zgodnie z art. 65 § 1 K.s.h. w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. W przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez jednego ze wspólników jako dzień bilansowy przyjąć należy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. Udział kapitałowy powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze. Jeżeli natomiast udział kapitałowy wspólnika występującego albo spadkobiercy wspólnika przy rozliczeniu wykazuje wartość ujemną, jest on obowiązany wyrównać spółce przypadającą na niego brakującą wartość. Wspólnik występujący ze spółki uczestniczy w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych, nie ma on jednak wpływu na ich prowadzenie. Może jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego.

 

Skutki wypowiedzenia umowy przez wspólnika dwuosobowej spółki jawnej

 

Należy zaznaczyć, że istnienie spółki jawnej po wypowiedzeniu udziału przez jednego ze wspólników możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy po takim wypowiedzeniu w spółce pozostanie co najmniej dwóch wspólników. Istnienie spółki jawnej z jednym wspólnikiem przeczyłoby bowiem samej istocie spółki, a Kodeks spółek handlowych ustanawia możliwość tworzenia spółek jednoosobowych wyłącznie w stosunku do spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej). W przypadku gdy wypowiedzenie umowy spółki przez jednego ze wspólników następuje w spółce dwuosobowej, zastosowanie może znaleźć natomiast art. 66 K.s.h., zgodnie z którym jeżeli w spółce składającej się z dwóch wspólników po stronie jednego z nich zaistnieje powód rozwiązania spółki, sąd może przyznać drugiemu wspólnikowi prawo do przejęcia majątku spółki z obowiązkiem rozliczenia się z występującym wspólnikiem. Rozliczenie takie następuje na zasadach opisanych w poprzednim akapicie. Wspólnik, który przejął majątek spółki, może dalej prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (pod warunkiem dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Może on też zawrzeć umowę następnej spółki, do której wkładem przez niego wniesionym będzie przejęty majątek lub jego część.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.08.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV plus 9 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »