Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Informacje z ewidencji działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 05.01.2015

Informacje o przedsiębiorcach zawarte w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej udostępniane są na stronie internetowej CEIDG. Z uwzględnieniem pewnych wyjątków dane przedsiębiorców są jawne, dostęp do nich nie jest ograniczony podmiotowo.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej* dane i informacje udostępniane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej są jawne – każdy ma do nich prawo dostępu. Dostęp do tych danych następuje za pośrednictwem strony internetowej CEIDG. Należy przy tym zaznaczyć, że jawne są tylko dane i informacje udostępniane przez CEIDG, a nie wszystkie dane, jakie przedsiębiorca podaje we wniosku o wpis do ewidencji. Do danych udostępnianych należą:

 

 1. firma przedsiębiorcy;
 2. numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 5. oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy (pod warunkiem, że adres zamieszkania jest taki sam jak adres wykonywania działalności – w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny, nie jest on udostępniany przez CEIDG), adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 6. adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;
 7. data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 8. określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 9. informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 10. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
 11. dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;
 12. informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 13. informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
 14. informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
 15. informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 16. informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
 17. informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
 18. informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
 19. informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
 20. informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG;
 21. informacje o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
 22. informacje o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;
 23. informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

 

W porównaniu z danymi podlegającymi wpisowi do ewidencji udostępnianiu nie podlegają więc numer PESEL przedsiębiorcy, jego data urodzenia oraz adres zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

 

Należy mieć na uwadze, że informacje raz udostępnione w CEIDG w związku z wpisem dokonanym przez przedsiębiorcę, nie „znikają” w przypadku zakończenia wykonywania działalności gospodarczej. W dalszym ciągu są one wtedy jawne. Zgodnie bowiem z art. 34 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dane zawarte w CEIDG nie mogą być z niej usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej, a wykreślenie wpisu w CEIDG nie oznacza usunięcia danych.

 

 

 

 

___________________________

* Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 05.01.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 - VIII =

 

»Podobne materiały

Opłata za uzupełnienie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Zarówno pierwszy wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i późniejsze jego zmiany i uzupełnienia są bezpłatne. Zdarza się jednak, że przedsiębiorcy otrzymują „wezwania” do uiszczenia opłat za wpis od prywatnych podmiotów, które w oparciu o CEIDG tworzą

 

Wykreślenie z urzędu przedsiębiorcy z ewidencji

O zakończeniu działalności gospodarczej, a co za tym idzie – wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, decyduje co do zasady wyłącznie przedsiębiorca, składając wniosek o wykreślenie wpisu. W pewnych jednak przypadkach wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z ewide

 

Zmiana zakresu działalności gospodarczej

Zmiana zakresu działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę wiąże się z obowiązkiem dokonania aktualizacji wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców. Dokonuje się tego za pomocą kodów PKD.

 

Rejestracja działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne, jednak co do zasady wymaga wpisania do ewidencji lub rejestru przedsiębiorców. Wykonywanie niektórych rodzajów działalności może tez wymagać uzyskania zezwoleń lub koncesji, a także wpisów do innych, szczególnych rejestrów.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »