Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czym są indywidualne interpretacje podatkowe i w jakim trybie można je uzyskać?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 28.03.2009

W artykule znajdą Państwo odpowiedź na pytanie, czym są indywidualne interpretacje podatkowe i w jakim trybie można je uzyskać.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wiążąca organ odpowiedź na pytanie podatnika jest potrzebna i taką możliwość przewidziano także w przepisach Ordynacji podatkowej. Rozwiązania dotyczące indywidualnych interpretacji ewoluują od kilku lat. Obecnie nie wydają już interpretacji podatkowych naczelnicy urzędów skarbowych, wydaje je Minister finansów, który, robiąc to zgodnie z ustawą, dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego. Interpretacje wydawane są na pisemny wniosek zainteresowanego, w jego indywidualnej sprawie.

 

Niejednokrotnie w sytuacji stosowania prawa mamy wątpliwości, co należy zrobić, przepisy często są niejednoznaczne – jedyną metodą zabezpieczająca podatnika przed negatywnymi skutkami działań opartych na nieprecyzyjnych przepisach prawa podatkowego jest wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację do Ministra finansów na druku ORD-IN.

 

Zgodnie z Ordynacją podatkową (Dz. U. 2005.8.60) zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

 

  1. zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej; oraz
  2. skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

 

Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji obejmuje:

 

  1. w przypadku rocznego rozliczenia podatków – okres do końca roku podatkowego, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności;
  2. w przypadku kwartalnego rozliczenia podatków – okres do końca kwartału, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz kwartał następny;
  3. w przypadku miesięcznego rozliczenia podatków – okres do końca miesiąca, w którym opublikowano zmienioną interpretację ogólną, doręczono zmienioną interpretację indywidualną albo doręczono organowi podatkowemu odpis orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną ze stwierdzeniem jego prawomocności, oraz miesiąc następny.

 

Minister upoważnił do wydawania interpretacji indywidualnych dyrektorów Izb Skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie, którzy z kolei wydają interpretacje indywidualne poprzez biura Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, Bielsko-Białej, Lesznie i Płocku.

 

Wniosek składany przez podatnika może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego tj. zdarzeń przeszłych lub zdarzeń przyszłych, zawsze jednak pytający obowiązany jest do:

 

  1. wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego; oraz
  2. przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego;
  3. złożenia oświadczenia – pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub w postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej (w razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych).

 

Wniosek niezawierający powyżej przedstawionych elementów (pkt 1 i 2) organ pozostawia bez rozpatrzenia.

 

Interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Organ wydający interpretację może odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe w pełnym zakresie; jeśli stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe – interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

 

Różny jest czas oczekiwania na wydanie interpretacji, przedsiębiorcy zapewne życzyliby sobie krótszych terminów. W tej chwili organ wydaje interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

 

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł od każdego pytania w nim zawartego. Opłatę, co do zasady, należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku, najwygodniej jednak jest dołączyć potwierdzenie przelewu do wniosku w momencie jego wysłania.

 

Wskazać również należy, iż zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Ponadto w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę.

 

Niestety, w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

 

W razie niewydania przez organ interpretacji indywidualnej w terminie trzech miesięcy uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.


Stan prawny obowiązujący na dzień 28.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus sześć =

 

»Podobne materiały

Czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające?

Artykuł przybliża, czym są i jak są prowadzone czynności sprawdzające.

 

Wartość rynkowa rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych

Autor omawia problematykę ceny wolnorynkowej rzeczy i praw majątkowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Podatek od gier

Artykuł zawiera podstawowe informacje dotyczące podatku od gier.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »