.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Impresariat artystyczny – czy powinnam płacić VAT, a jeśli tak, to jaki?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 08.02.2010

Założyłam impresariat artystyczny. Moja działalność polega, w dużym skrócie, na organizowaniu koncertów orkiestry; na pośredniczeniu między organizatorem koncertu a artystą, który wystąpi; a także na pośredniczeniu między klientem nagrywającym płytę a artystą, który ma zagrać na płycie. Moje pytania: czy powinnam być płatnikiem VAT? Czy w którymkolwiek z tych przypadków mogę skorzystać ze zwolnienia z obowiązku płacenia 22% podatku VAT? Czy jeśli sama zorganizuję koncert (co zwalnia mnie z VAT), a generalnie będę płatnikiem VAT, to w tym konkretnym wypadku nie będę musiała odprowadzać VAT?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady – zgodnie z art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług – zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł (do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku, a podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 50 000 zł). To zasada generalna obowiązująca podatników z niej nie wyłączonych.

 

Oczywiście podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia (w przypadku podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności).

 

Do wartości sprzedaży, o której mowa powyżej, nie wlicza się odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku, a także towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

Powyższe zwolnienia nie mają zastosowania do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników:

 

 1. dokonujących dostaw:
  1. wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10) i wyrobów tytoniowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
  3. nowych środków transportu,
  4. terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę;
 2. świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie;
 3. niemających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

 

Podatnik będący, jak Pani wskazuje, „generalnie” podatnikiem podatku VAT, gdy wykonuje czynności zwolnione, są one zwolnione, gdyż wynika to ze zwolnienia ustawowego.

 

Opisuje Pani konkretne czynności, pytając o to, czy mogą korzystać ze zwolnienia. Odpowiedzieć na to pytanie można, jedynie znając ich prawidłowe grupowanie wg PKWiU, które winna Pani ustalić we własnym zakresie. W przypadku wystąpienia wątpliwości winna Pani zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi, gdyż jest to jedyny organ władny do wiążącej klasyfikacji.

 

Należy również pamiętać (informacja udostępniona przez Główny Urząd Statystyczny), że:

 

„Od 1 stycznia 2009 r., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 207, poz. 1293), wprowadzono do stosowania w statystce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU). (...) W ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej do dnia 31 grudnia 2009 r. nową klasyfikację stosuje się równolegle z PKWiU wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844, z 2005 r. Nr 90, poz. 760, z 2006 r. Nr 245, poz. 1780, oraz z 2007 r. Nr 243, poz. 1785). Do celów:

 

 1. opodatkowania podatkiem od towarów i usług,
 2. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej,
 3. poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju

do dnia 31 grudnia 2009 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.)”.

 

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione od podatku są m.in. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem – z wyłączeniem:

 

1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2) usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3) usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),

5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,

5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6) działalności agencji informacyjnych,

7) usług wydawniczych,

8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 1 – grupowane jako PKWiU ex 92.

 

Z powyższego zwolnienia ustawodawca wyłącza jednak grupowania zamieszczone poniżej, które co do zasady opodatkowane są 7-procentową stawką podatku od towarów i usług:

 

 1. ex 92.13 Usługi związane z wyświetlaniem filmów i taśm wideo oraz z wyświetlaniem filmów na innych nośnikach – z wyłączeniem filmów reklamowych i promocyjnych,
 2. ex 92.2 Usługi radia i telewizji, inne niż określone w poz. 12 załącznika nr 4 do ustawy, z wyłączeniem:
  1. usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,
  2. działalności agencji informacyjnych,
 3. ex 92.5 Usługi świadczone przez biblioteki, archiwa, muzea i inne usługi związane z kulturą – wyłącznie w zakresie wstępu oraz wypożyczania wydawnictw, wymienionych w pozycji 48 i 49,
 4. 92.61 Usługi w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych,
 5. Wstęp na imprezy sportowe,
 6. 92.72 Usługi rekreacyjne pozostałe – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Reasumując, dopiero w momencie zakwalifikowania świadczonej każdorazowo usługi do odpowiedniej klasyfikacji PKWiU istnieje możliwość pewnego i dokładnego ustalenia stawki podatku od towarów i usług.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 2 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »