Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Import usług w VAT

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 03.07.2015

Kiedy nabywca usługi jest podatnikiem?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy nabywca usługi jest podatnikiem?

 

Ustawa o podatku od towarów i usług (z dnia 11 marca 2004 r. Dz.U.2011.177.1054 j.t ze zm. dalej jako u.VAT), posługując się pojęciem import usług (art. 2 pkt 9 u.VAT), rozumie przez to świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca (nabywca usługi), o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.VAT. Rozwiązanie takie dopuszcza art. 194 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L z dnia 11 grudnia 2006 r.), który stanowi, że w przypadku gdy podlegająca opodatkowaniu dostawa towarów lub świadczenie usług jest dokonywane przez podatnika niemającego siedziby w państwie członkowskim, w którym VAT jest należny, państwa członkowskie mogą postanowić, że osobą zobowiązaną do zapłaty VAT jest odbiorca towarów lub usługobiorca. Państwa członkowskie określają warunki stosowania powyższego obciążenia usługobiorcy podatkiem. Krajowy ustawodawca w art. art. 17 ust. 1 pkt 4 u.VAT postanowił, że nabywca usługi jest podatnikiem z tytułu jej wykonania, gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

 

  1. usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4
  2. usługobiorcą jest:
    • w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b – podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,
    • w pozostałych przypadkach – podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4; (…).

 

W przypadkach wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Przywołany powyżej art. 28b ust. 1 u.VAT uznaje, iż co do zasady miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej.

 

W zakresie obowiązku podatkowego znajdą tu zastosowanie zasady ogólne, więc obowiązek podatkowy powstanie z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, a w odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. Artykuł 19a u.VAT czyni tu pewne zastrzeżenia w tym to z ust. 5 pkt 4 lit. b, iż obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia niektórych usług, jednak z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to usług, do których stosuje się art. 28b u.p.t.u., stanowiących import usług.

 

Podstawa opodatkowania ustalana jest również zgodnie z zasadami ogólnymi (art. 29a u.VAT), z tym że na mocy art. 30c ust. 1 u.VAT podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nie ustala się, w przypadku gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wartość usługi, na podstawie odrębnych przepisów, zwiększa wartość celną importowanego towaru.

 

Jak wyjaśnia K. Różycki [Import usług, „Vademecum Doradcy Podatkowego”, 99946]: „Na mocy art. 86 ust. 1 u.p.t.u. zasadą jest, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a u.p.t.u. kwotę podatku naliczonego stanowi co do zasady kwota podatku należnego od importu usług. Przy czym stosownie do art. 86 ust. 10 u.p.t.u. prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy”.

 

W kwestii zaś dokumentacji i rozliczenia obecnie wystarczy posiadanie faktury od usługodawcy i ujęcie importu w deklaracji. Nabywca usługi rozpoznaje w Polsce import usługi i wykazuje ten import standardowo w deklaracji VAT-7 w pozycjach 27, 28 i 29, 30, 41 i 42. Inaczej jest w przypadku gdy podatnicy obowiązani do rozliczenia importu (tj. wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8) nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowej w VAT. Wtedy należy złożyć deklarację podatkową VAT-9M, którą składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Dodać również należy, że na mocy art. 100 ust. 1 u.VAT podatnicy, o których mowa w art. 15 u.VAT, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje (informacje podsumowujące) o dokonanych:

 

1) wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 3, do których ma zastosowanie art. 42 ust. 1, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

2) wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub art. 11 ust. 1, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

3) dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

4) usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

 

Importu usług, wbrew obiegowym opiniom, nie wykazuje się więc w informacji podsumowującej.


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.07.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - osiem =

 

»Podobne materiały

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Zmian w VAT w roku 2013 ustawodawca wprowadził wiele, oczekują już jednak na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku kolejne zmiany – mniejsze i większe.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »