.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ustanowienie hipoteki przymusowej na kilku nieruchomościach dłużnika

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 21.08.2013

Czy na podstawie jednego tytułu wykonawczego można ustanowić hipoteki przymusowe na kilku nieruchomościach dłużnika, czy wymaga to uzyskania kolejnych tytułów wykonawczych, odrębnie dla każdej nieruchomości? Czy trzeba składać odrębne wnioski dla każdej nieruchomości? Wierzyciel chce ustanowić hipotekę na każdej z nich.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 – dalej u.k.w.h.): „wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa)”.

 

Sformułowania tego nie należy interpretować jednak dosłownie. Hipoteka przymusowa wymaga zindywidualizowania obciążonej nieruchomości. Wierzyciel ma swobodę wyboru co do tego, którą ze wszystkich nieruchomości należących do dłużnika obciążyć hipoteką.

 

Obciążenie kilku nieruchomości hipoteką przymusową jest niedopuszczalne.

 

Wpis hipoteki przymusowej obciążającej kilka nieruchomości wymaga podziału zabezpieczonej należności i wskazania przez wierzyciela wysokości obciążenia każdej nieruchomości osobno (S. Rudnicki, komentarz do art. 109 u.k.w.h., LexPolonica).

 

Wierzyciel może wybrać, na której z nieruchomości stanowiących własność dłużnika ma zostać wpisana hipoteka przymusowa na zabezpieczenie stwierdzone w tytule wykonawczym.

 

Może żądać wpisu hipotek przymusowych w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności na różnych nieruchomościach dłużnika, jeżeli dokona repartycji zabezpieczenia. Oznacza to, że hipoteka przymusowa obciążająca każdą z nieruchomości dłużnika zabezpiecza inną część wierzytelności (postanowienie Sądu Najwyższego z 11 lutego 2005 r., III CK218/2004).

 

Wierzyciel, żądając obciążenia kilku nieruchomości dłużnika hipoteką przymusową, powinien wskazać, w jakiej części wierzytelność ma być zabezpieczona na poszczególnych nieruchomościach, np. gdy wierzytelność jest w wysokości 60 000 zł, to można obciążyć trzy nieruchomości, każdą po 20 000 zł.

 

Hipoteka zabezpiecza określoną wierzytelność pieniężną i niedopuszczalne jest, aby wierzyciel mógł uzyskać przymusowe zabezpieczenie tej samej wierzytelności za pomocą wielu odrębnych hipotek na poszczególnych nieruchomościach.

 

Zarówno przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 635), jak i po 23 września 2001 r. aprobowana jest w judykaturze i piśmiennictwie praktyka zabezpieczania określonej wierzytelności w drodze tzw. repartycji, polegającej na obciążaniu odrębnymi hipotekami wielu nieruchomości dłużnika, tak jednak, aby suma zabezpieczeń nie przewyższała sumy wierzytelności (postanowienie SN z 11 lutego 2005 r., III CK 203/2004 Rejent 2005/7-8 str. 182). Praktykę tę można wykorzystać przy zabezpieczaniu hipotekami przymusowymi zwykłymi jednej wierzytelności po uzyskaniu przez wierzyciela kilku tytułów wykonawczych na podstawie art. 793 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Dochodzi w ten sposób do równoważenia interesów wierzyciela i dłużnika (postanowienie Izby Cywilnej SN z 25 stycznia 2012 r., V CSK 47/2011).

 

Zgodnie z powyższym postanowieniem SN wierzyciel po uzyskaniu dalszych tytułów wykonawczych na podstawie art. 793 K.p.c. uprawniony jest do zabezpieczenia hipotekami przymusowymi zwykłymi jednej wierzytelności na kilku nieruchomościach dłużnika w zakresie określonym w art. 68 i 69 u.k.w.h.

 

Zgodnie z art. 793 K.p.c. „w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową”.

 

Jedynie w warunkach określonych w komentowanym przepisie oraz w art. 794 K.p.c. sąd wydaje więcej niż jeden tytuł wykonawczy. Wystawienie dalszych tytułów wykonawczych może uzasadniać potrzeba skierowania egzekucji do różnych części majątku dłużnika, gdy właściwy dla każdego z nich jest inny organ egzekucyjny.

 

We wniosku o wydanie dalszego tytułu wierzyciel powinien wskazać, w jakim celu chce wykorzystać dalszy tytuł.

 

W postanowieniu o wydaniu dalszego tytułu sąd również musi podać cel wydania tytułu oraz jego liczbę porządkową, co zakreśla granice wykorzystania dalszego tytułu.

 

Wystawianie kilku tytułów egzekucyjnych jest więc zasadne, gdy składniki majątkowe, w szczególności nieruchomości, są położone w rewirach komorników mających swe siedziby w granicach właściwości różnych sądów apelacyjnych (W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 1969, str. 793).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »