.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Hałaśliwa działalność prowadzona naprzeciwko gospodarstwa agroturystycznego

Mieszkam na Mazurach, prowadzę działalność agroturystyczną. Naprzeciwko mojego ośrodka niedawno zaadaptowano stary budynek pod działalność warsztatu sprzętu rolniczego. Punkt działa do późnych godzin (nawet do 23), do mojego domu dochodzą ciągłe odgłosy – głośne maszyny i inne hałasy. Nie zostałam wcześniej poinformowana o zmianie przeznaczenia budynku. Czy taka działalność jest zgodna z prawem? Czy mogę się jakoś bronić? Boję się, że stracę klientów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej przez Panią sytuacji zasadne może okazać się skorzystanie przez Panią z uprawnień związanych z ochroną własności Pani nieruchomości.

 

I tak, zgodnie z art. 222 § 2 Kodeksu cywilnego, „przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń”.

 

Opisane przez Panią naruszenia należy z kolei interpretować w świetle art. 144 Kodeksu cywilnego, stosownie do którego „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”.

 

Takim właśnie zakłócającym korzystanie z nieruchomości sąsiednich jest emitowanie m.in. nadmiernych hałasów czy drgań gruntu. Są to tzw. immisje pośrednie.

 

O ile co do zasady immisje pośrednie, czyli nieskierowane bezpośrednio na naruszoną nieruchomość, np. poprzez przekierowanie na nią dymu lub wody, są dopuszczalne, to również i one podlegają pewnym ograniczeniom.

 

Zachowanie osób zajmujących daną nieruchomość powinno być przede wszystkim oceniane w świetle stosunków miejscowych. Zgodnie zaś ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w orzeczeniu z 3 lipca 1969 r., sygn. akt II CR 208/69:

 

„Ocena zakłóceń przy uwzględnieniu »stosunków miejscowych« powinna zapewnić powiązanie jej z konkretną, w danym miejscu i czasie, rzeczywistością, powinna zagwarantować, że nie będzie ona miała charakteru abstrakcyjnego, oderwanego od realiów. Decydujące znaczenie ma charakter środowiska miejscowego: wieś, miasto, obszar przemysłowy, tereny uzdrowiskowe, rekreacyjne itp. Chodzi przy tym o ocenę obiektywną, a nie subiektywną wrażliwość danej osoby, o miarę zakłócenia, a nie działania czy zaniechania”.

 

Jak zatem z powyższego wynika, istotną okolicznością jest to, na jakim terenie znajduje się zarówno Pani gospodarstwo, jak i wskazany warsztat, tj. jakie jest przeznaczenie tego obszaru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, gdyż w przypadku przeznaczenia przemysłowego tego terenu miałaby Pani małe szanse na spowodowanie uciszenia warsztatu, ponieważ dla takich obszarów ustawodawca nie przewidział w zasadzie żadnych norm dopuszczalnego hałasu.

 

Dlatego też, jeżeli działanie warsztatu jest dla Pani uciążliwe, to zaprzestania takich zachowań mogłaby Pani skutecznie dochodzić tylko w przypadku, gdy uciążliwość ta wynika wyłącznie z jednej strony z niewłaściwego korzystania z używanego sprzętu, w tym niewłaściwego jego wyciszenia czy odizolowania lub właśnie prowadzenia prac do późnych godzin wieczornych, a z drugiej strony nie wynika z okoliczności subiektywny leżących po Pani stronie, jak np. szczególne wyczulenie na hałas. Takie bowiem okoliczności nie mogą zostać uznane za obiektywne i niestety nie zapewniłyby Pani skutecznej ochrony.

 

Uwagę należy jednakże zwrócić na samą kwestię prowadzenia przez warsztat działalności w tak bezpośredniej odległości od Pani gospodarstwa, co rodzi wątpliwości, czy zakład ten został otwarty w tym miejscu zgodnie z prawem wobec dokonanej zmiany przeznaczenia wspomnianego budynku.

 

Należy bowiem odwołać się do przepisu art. 71 Prawa budowlanego, którego ust. 1 stanowi, że „przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

 

1) (uchylony);

2) podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń”.

 

Ponadto, zgodnie z ust. 2, „zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 

1) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;

2) zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

4) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

5) w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;

6) w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami”.

 

Mając powyższe na uwadze, szczególnie istotny może okazać się właśnie pkt 6 ust. 2 powyższego artykułu, gdyż, jakby się wydawało, rolniczy czy też rekreacyjny teren, na którym znajduje się Pani gospodarstwo, rodzi podejrzenia, że miejscowy plan lub decyzja o warunkach zabudowy nie powinny dopuszczać na tym obszarze obiektów służących do prowadzenia działalności przemysłowej czy też usługowej o takim natężeniu hałasu. Dlatego też zasadne byłoby zweryfikowanie i tej okoliczności, co niewątpliwie mogłoby ewentualnie pomóc Pani w wyegzekwowaniu np. wyciszenia zakładu lub ograniczenia godzin jego pracy.

 

Informacje dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy powinna Pani otrzymać w miejscowo właściwym urzędzie gminy. Wskazać należy również, iż jeżeli nastąpiła zmiana sposobu użytkowania wspomnianego budynku, a nie została Pani zawiadomiona o toczącym się w tym przedmiocie postępowaniu administracyjnym, to również można by uznać, że naruszone zostały obowiązujące w tym zakresie przepisy, gdyż wobec ewidentnego wpływu takiej zmiany na Pani nieruchomość, zgodnie z przepisem art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego, również i Pani powinie przysługiwać przymiot strony tego postępowania o zmianę sposobu użytkowania przedmiotowego budynku.

 

Co do samej procedury postępowania, to zasadne jest najpierw wyczerpanie możliwości ugodowego zakończenia sprawy i rozwiązania zaistniałego problemu.

 

Należy także, mając na uwadze ewentualny przyszły proces sądowy, dokładnie dokumentować wszelkie podejmowane czynności w sprawie, a zatem wszelkie oświadczenia czy pisma składać u właściciela warsztatu osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź też wysyłać listami poleconymi.

 

Jeżeli prowadzone z właścicielem warsztatu rozmowy nie dadzą rezultatu, zasadne byłoby zgłoszenie nadmiernie uciążliwego funkcjonowania warsztatu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska, ten z kolei powinien dokonać odpowiednich pomiarów i jeżeli okaże się, iż dopuszczalne normy hałasu są przekraczane, nakaże zmniejszyć ich emisję.

 

W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska naliczy kary pieniężne (tzw. karę biegnącą liczoną od momentu stwierdzenia przekroczeń do czasu stwierdzenia ich braku), których celem jest zobligowanie podmiot naruszający normy do wykonania prac ograniczających emisję ponadnormatywnego poziomu hałasu. Inspektor ma również prawo wstrzymać pracę urządzeń powodujących emisję ponadnormatywnego hałasu do środowiska.

 

Stwierdzenie przez Inspektora dopuszczalnych norm hałasu, mimo że wiąże się z możliwością wymierzenia sankcji przez sam Inspektorat, to, jak się wydaje, nie hamuje drogi do samodzielnego wystąpienia na drogę sądową celem orzeczenia nakazu powstrzymania się przez warsztat od naruszania spokojnego Pani posiadania nieruchomości sąsiedniej poprzez zmniejszenie emisji hałasów i drgań. W takim właśnie przypadku warto mieć zgromadzoną dokumentację dotyczącą prowadzonych z właścicielem warsztatu rozmów lub wezwań, pisma kierowane do Inspektora czy też materiały dokumentujące naruszenie przez warsztat dopuszczalnych hałasów (ekspertyzy, wyniki badań, które sporządzi Inspektor w trakcie kontroli).

 

Ponadto, jeżeli okazałoby się, że np. właściciel budynku nie zgłosił zmiany sposobu jego użytkowania lub zmiana ta jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy, to okoliczność tę mogłaby Pani zgłosić Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, który również musiałby podjąć interwencję w tej sprawie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus VI =
.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl