Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gwarancja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.12.2014

Jednym z zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych, który umożliwia deponentom odzyskanie pieniędzy w przypadku niewypłacalności banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zasady funkcjonowania systemu gwarantowania środków pieniężnych określa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym*. Zgodnie z art. 3a tej ustawy celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w którego skład wchodzą między innymi banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w szczególności poprzez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych, udzielanie pomocy i wsparcia oraz udzielanie lub wykonywanie gwarancji rekapitalizacyjnej.

 

Dla klientów banków i SKOK-ów najistotniejszą funkcją, jaką pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jest funkcja gwarancyjna w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w tych instytucjach. Realizowana jest ona w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania, którego celem – zgodnie z art. 21 ustawy o BFG – jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

 

Zgodnie z art. 22 i art. 38o ustawy o BFG podmiotami stosunku gwarancji są Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz deponent. Przedmiotem gwarancji jest natomiast wierzytelność deponenta, w związku z którą z dniem spełnienia warunku gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu, na warunkach określonych w ustawie, uprawnienie do świadczenia pieniężnego. Przez deponenta banku należy rozumieć:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 1. osobę fizyczną,
 2. osobę prawną,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile posiada ona zdolność prawną,
 4. szkolną kasę oszczędnościową,
 5. pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową,

  – będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania.

 

Deponentami w rozumieniu ustawy o BFG mogą być także osoby uprawnione z polecenia bankowego na wypadek śmierci lub osoby, które pokryły koszty pogrzebu posiadacza rachunku bankowego – o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

 

Pewnym podmiotom przymiot deponenta (w ramach gwarancji dla środków zgromadzonych w bankach) nie będzie jednak przysługiwał. Należą do nich w szczególności:

 

 1. Skarb Państwa,
 2. banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe,
 3. spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 4. krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 5. fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych,
 6. fundusze i towarzystwa emerytalne,
 7. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Kasa Krajowa,
 8. członkowie zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorowie i zastępcy dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
 9. dyrektorowie oraz zastępcy dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.

 

W przypadku SKOK-ów przez deponenta należy rozumieć:

 

 1. osobę fizyczną,
 2. organizację pozarządową,
 3. jednostkę organizacyjną kościoła lub związku wyznaniowego posiadającą osobowość prawną,
 4. spółdzielnię niebędącą kasą ani Kasą Krajową,
 5. związek zawodowy oraz wspólnotę mieszkaniową,

  – będącą stroną umowy imiennego rachunku lub posiadającą wynikającą z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych wierzytelność do kasy objętej obowiązkowym systemem gwarantowania.

 

Z grona deponentów w przypadku SKOK-ów ustawa wyłącza:

 

 1. członków zarządu i rady nadzorczej kasy oraz pracowników podlegających bezpośrednio członkom zarządu,
 2. osoby pełniące funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów kasy i ich zastępców, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.

 

Środki pieniężne z BFG przysługują deponentom w przypadku spełnienia warunku gwarancji, czyli w szczególności:

 

 1. w przypadku banku krajowego lub kasy oszczędnościowo-kredytowej – wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku (kasy) i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości,
 2. w przypadku oddziału banku zagranicznego wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
  • wydania przez sąd postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego, wszczętego wobec banku zagranicznego, który prowadzi działalność w Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału,
  • wszczęcia postępowania upadłościowego obejmującego majątek banku zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

BFG gwarantuje wypłatę środków zgromadzonych na rachunkach niewypłacalnego banku lub SKOK-u do wysokości 100 000 euro. Gwarancja dotyczy jednak tylko środków wniesionych na rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Kwota 100 000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do BFG, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku (wypłata z BFG nie uniemożliwia jednak dochodzenia przez deponenta roszczeń od banku czy SKOK-u, jeżeli roszczenia te przekraczają kwotę 100 000 euro).

 

 

 

 

___________________________

*Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 22.12.2014

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 10 + zero =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Dziedziczenie oszczędności z konta bankowego

Środki zgromadzone na rachunku bankowym osoby zmarłej podlegają dziedziczeniu, jednak nie w całości. O tym, jaka kwota z konta bankowego przypadnie spadkobiercom może w szczególności jeszcze za życia zdecydować spadkodawca.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe są spółdzielniami, których działalność zbliżona jest do działalności banków. SKOK-i nie są jednak bankami, choć od pewnego czasu znajdują się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »