.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gwarancja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 22.12.2014

Jednym z zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych, który umożliwia deponentom odzyskanie pieniędzy w przypadku niewypłacalności banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.Gwarancja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zasady funkcjonowania systemu gwarantowania środków pieniężnych określa ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym*. Zgodnie z art. 3a tej ustawy celem działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest podejmowanie działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, w którego skład wchodzą między innymi banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w szczególności poprzez zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych, udzielanie pomocy i wsparcia oraz udzielanie lub wykonywanie gwarancji rekapitalizacyjnej.

 

Dla klientów banków i SKOK-ów najistotniejszą funkcją, jaką pełni Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jest funkcja gwarancyjna w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach w tych instytucjach. Realizowana jest ona w ramach obowiązkowego systemu gwarantowania, którego celem – zgodnie z art. 21 ustawy o BFG – jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności.

Kim jest deponent banku?

Zgodnie z art. 22 i art. 38o ustawy o BFG podmiotami stosunku gwarancji są Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz deponent. Przedmiotem gwarancji jest natomiast wierzytelność deponenta, w związku z którą z dniem spełnienia warunku gwarancji nabywa on w stosunku do Funduszu, na warunkach określonych w ustawie, uprawnienie do świadczenia pieniężnego. Przez deponenta banku należy rozumieć:

 

 1. osobę fizyczną,
 2. osobę prawną,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, o ile posiada ona zdolność prawną,
 4. szkolną kasę oszczędnościową,
 5. pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową,

  – będące stroną umowy imiennego rachunku bankowego lub posiadające wynikającą z czynności bankowych wierzytelność do banku objętego obowiązkowym systemem gwarantowania.

 

Deponentami w rozumieniu ustawy o BFG mogą być także osoby uprawnione z polecenia bankowego na wypadek śmierci lub osoby, które pokryły koszty pogrzebu posiadacza rachunku bankowego – o ile ich wierzytelność do banku stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

Jaki podmiot nie może być deponentem banku?

Pewnym podmiotom przymiot deponenta (w ramach gwarancji dla środków zgromadzonych w bankach) nie będzie jednak przysługiwał. Należą do nich w szczególności:

 

 1. Skarb Państwa,
 2. banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe,
 3. spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
 4. krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,
 5. fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych,
 6. fundusze i towarzystwa emerytalne,
 7. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Kasa Krajowa,
 8. członkowie zarządu i rady nadzorczej banku krajowego oraz osoby pełniące w tym banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów w centrali banku, jak również dyrektorowie i zastępcy dyrektorów oddziałów tego banku, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
 9. dyrektorowie oraz zastępcy dyrektora oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej, w przypadku którego nastąpiło spełnienie warunku gwarancji, jeżeli osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.

Deponenci SKOK-ów

W przypadku SKOK-ów przez deponenta należy rozumieć:

 

 1. osobę fizyczną,
 2. organizację pozarządową,
 3. jednostkę organizacyjną kościoła lub związku wyznaniowego posiadającą osobowość prawną,
 4. spółdzielnię niebędącą kasą ani Kasą Krajową,
 5. związek zawodowy oraz wspólnotę mieszkaniową,

  – będącą stroną umowy imiennego rachunku lub posiadającą wynikającą z przeprowadzania przez kasę rozliczeń finansowych wierzytelność do kasy objętej obowiązkowym systemem gwarantowania.

 

Z grona deponentów w przypadku SKOK-ów ustawa wyłącza:

 

 1. członków zarządu i rady nadzorczej kasy oraz pracowników podlegających bezpośrednio członkom zarządu,
 2. osoby pełniące funkcje kierowników lub dyrektorów oddziałów kasy i ich zastępców, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji, bądź w okresie bieżącego roku obrotowego lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.

Wypłata środków zgromadzonych na rachunkach niewypłacalnego banku lub SKOK-u

Środki pieniężne z BFG przysługują deponentom w przypadku spełnienia warunku gwarancji, czyli w szczególności:

 

 1. w przypadku banku krajowego lub kasy oszczędnościowo-kredytowej – wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o zawieszeniu działalności banku (kasy) i ustanowieniu zarządu komisarycznego, o ile nie został on ustanowiony wcześniej, oraz wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości,
 2. w przypadku oddziału banku zagranicznego wystąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
  • wydania przez sąd postanowienia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego, wszczętego wobec banku zagranicznego, który prowadzi działalność w Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału,
  • wszczęcia postępowania upadłościowego obejmującego majątek banku zagranicznego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

BFG gwarantuje wypłatę środków zgromadzonych na rachunkach niewypłacalnego banku lub SKOK-u do wysokości 100 000 euro. Gwarancja dotyczy jednak tylko środków wniesionych na rachunek nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Kwota 100 000 euro określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do BFG, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku (wypłata z BFG nie uniemożliwia jednak dochodzenia przez deponenta roszczeń od banku czy SKOK-u, jeżeli roszczenia te przekraczają kwotę 100 000 euro).

 

 

 

 

___________________________

*Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.12.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dwa plus sześć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl