Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gwarancja na roboty budowlane

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 31.07.2012

Pewna firma budowlana wykonała dla mnie prace polegające m.in. na ociepleniu budynku i wymianie pokrycia dachowego. Otrzymałem gwarancję na wykonane roboty budowlane. Po jakimś czasie ujawniły się niedociągnięcia, o czym poinformowałem firmę. Niestety, nie mogę doczekać się naprawy usterek. Jak dochodzić swoich praw? W załączniku przesyłam przydatne do analizy dokumenty.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy oraz po zapoznaniu się z przesłaną przez Pana dokumentacją należy stwierdzić, iż w zaistniałej sytuacji najwłaściwszym dla Pana rozwiązaniem byłoby zlecenie dokonania napraw innej firmie budowlanej oraz wystąpienie wobec dotychczasowego wykonawcy o obniżenie ceny zleconych prac, czyli w praktyce o zwrot części ceny odpowiadającej kosztom, jakie poniósł Pan w związku z koniecznością usunięcia wad budynku.

 

Podstaw do podjęcia przez Pana takich kroków należy szukać przede wszystkim wśród przepisów Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) dotyczących zarówno umowy o roboty budowlane, jak i skutków nienależytego wykonania zobowiązania, jakim jest właśnie przeprowadzenie prac budowlanych.

 

Po analizie treści posiadanej przez Pana gwarancji na wykonane prace budowlane trzeba stwierdzić, iż gwarancja ta daje Panu prawo domagania się poprawienia usterek, które wystąpią w okresie trwania gwarancji, przy czym gwarancja nie uprawnia Pana do żądania np. obniżenia ceny tych prac.

 

Wobec powyższego powinien Pan skorzystać z uprawnień płynących z rękojmi za wady fizyczne wykonanych prac budowlanych, które dają Panu szersze uprawnienia względem wykonawcy tych prac.

 

Zgodnie bowiem z przepisem art. 579 K.c. w zw. z art. 656 i 638 K.c. zlecający prace budowlane może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

Wobec powyższego należy sięgnąć do przepisu art. 560 K.c. (w zw. z art. 656 i 638 K.c.), który w § 1 stanowi, że „jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne”.

 

Z kolei § 2 ww. artykułu podaje: „Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej”.

 

Natomiast według § 3: „Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad”.

 

Stosując zatem powyższą regulację odpowiednio do umowy o roboty budowlane, należy wskazać, iż przysługuje Panu roszczenie względem wykonawcy o naprawienie powstałych usterek lub żądanie obniżenia ceny, czyli w praktyce zwrotu części uiszczonej przez Pana kwoty wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim poniesie Pan wydatki na usunięcie przez innego wykonawcę powstałych usterek.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, najwłaściwszym dla Pana wyjściem byłoby właśnie zlecenie dokonania napraw innej firmie, a następnie wystąpienie do obecnego wykonawcy z żądaniem zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości wydatków poniesionych przez Pana na usunięcie przedmiotowych usterek budynku. Mimo że przysługuje Panu prawo żądania dokonania napraw przez dotychczasowego wykonawcę, to w okolicznościach sprawy niecelowe jest dalsze dążenie do wykonania prac przez wspomnianego wykonawcę, głównie ze względu na jego nierzetelność i w zasadzie nieuczciwość wobec Pana.

 

Po ustaleniu przez Pana kosztów dokonania przez inną firmę ww. poprawek powinien Pan wystąpić do dotychczasowego wykonawcy z wezwaniem do zapłaty (wysłanym listem poleconym na adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej), wskazując mu do tego określony termin. W przypadku zaś uchybienia temu terminowi powinien Pan skierować sprawę na drogę sądową.

 

Na koniec można jeszcze wskazać, iż nie musi Pan bezwzględnie wstrzymywać się z żądaniem obniżenia ceny do czasu wykonania prac naprawczych przez inną firmę, gdyż może Pan to uczynić już np. z chwilą przedstawienia Panu kosztorysu tych prac przez nowego wykonawcę. Do wezwania do zapłaty warto byłoby również załączyć kopię takiego kosztorysu, aby dotychczasowy wykonawca robót budowlanych wiedział, w jaki sposób została wyliczona przez Pana żądana kwota.

 

Warto także wskazać, że zgodnie z przepisem art. 568 § 1 K.c. uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne budynku wygasają po upływie lat trzech, licząc od dnia wydania takiego budynku zlecającemu prace budowlane.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus VI =

»Podobne materiały

Gwarancja na telefon

W grudniu 2010 r. podpisałem w ramach mojej działalności gospodarczej umowę z operatorem GSM. Zakupiłem w ramach abonamentu dwa telefony. Po 10 miesiącach jeden z nich się zepsuł. Oddałem telefon do naprawy w ramach gwarancji. Zamieniono go na nowy. Po upływie pół roku i ten nowy się zepsuł, więc zn

 

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Zawarłem umowę o wykonanie robót budowlanych w domku letniskowym. Niestety nie została w niej zawarta data ukończenia prac. Wykonawca zerwał całkowicie kontakt po wykonaniu części robót. Czy mogę odstąpić od umowy i zatrudnić nową firmę? Załączam dokumentację sprawy.

 

Nieprawidłowo wykonane roboty budowlane

Zleciłam wykonanie robót budowlanych na kwotę 40 000 zł. Roboty zostały źle wykonane – w sposób świadczący co najmniej o braku wiedzy budowlanej (opinia biegłego ma 40 stron). Prokurator twierdzi, iż nie doszło do doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Czy ma rację? Jeśli

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »