Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gwarancja i rękojmia za sprzedany towar

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 29.04.2015

W przypadku stwierdzenia wadliwości nabytego towaru kupujący ma możliwość dochodzenia roszczeń od sprzedawcy albo, jeżeli na towar została udzielona gwarancja, od gwaranta. Te dwa tryby dochodzenia roszczeń są od siebie niezależne, a skorzystanie z jednego z nich nie wyłącza uprawnień wynikających z drugiego.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

 

Zgodnie z art. 556 Kodeksu cywilnego1 sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jednocześnie Kodeks cywilny definiuje „wadę fizyczną”, stanowiąc w art. 556(1), iż polega ona na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór (w sprzedaży konsumenckiej, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent);
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 

Ponadto rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

 

Natomiast wadę prawną rzecz sprzedana posiada jeżeli stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

 

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, a gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, w chwili wydania rzeczy (nie dotyczy to sprzedaży konsumenckiej). Ponadto sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta (lub osoby o statusie producenta), jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi strony mogą również rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć na mocy umowy, jednak jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych. Wyłączenie lub ograniczenie rękojmi zawsze jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zatai podstępnie wadę przed kupującym.

 

Na mocy art. 560 K.c., jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie (ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady). Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Należy zaznaczyć, że kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

 

Niezależnie od uprawnienia określonego w art. 560 K.c., kupujący może również, wedle swojego wyboru, zamiast odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, żądać od sprzedawcy wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady (art. 561 K.c.). W takim przypadku sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

 

Gwarancja przy sprzedaży

 

Zgodnie z art. 577 K.c. udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu (warto zaznaczyć, że oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone również w reklamie). Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług. W przypadku gdy nie ma co do tego jasnych postanowień w oświadczeniu gwarancyjnym, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana.

 

Udzielenie gwarancji na sprzedany towar jest dobrowolnym działaniem gwaranta, dlatego też nie każda zakupiona rzecz taką gwarancję musi posiadać. W praktyce najczęściej gwarancję posiadają towary względnie drogie i skomplikowane, takie jak elektronika, czy artykuły motoryzacyjne. W tym miejscu należy również zaznaczyć, że prawo do udzielenia gwarancji przysługuje nie tylko producentowi towaru, ale każdemu innemu podmiotowi w łańcuchu sprzedaży, np. importerowi, hurtownikowi, a nawet sprzedawcy (w takim przypadku ponosi on względem kupującego odpowiedzialność zarówno z tytułu rękojmi za wady, jak i z tytułu udzielonej gwarancji).

 

Relacja między rękojmią a gwarancją

 

Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady sprzedanego towaru i udzielonej gwarancji przysługują kupującemu niezależnie od siebie. Wybór trybu dochodzenia roszczeń należy zawsze do kupującego, a udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień z rękojmi, co zostało usankcjonowane w Kodeksie cywilnym (art. 579 § 1-2).

 

Udzielnie gwarancji może mieć jednak wpływ na bieg terminów dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Zgodnie bowiem z art. 579 § 3 K.c., w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 29.04.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus dziewięć =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »