.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Groźba pracodawcy i zwolnienie

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 02.02.2012

Dwa tygodnie temu złożyłem wypowiedzenie umowy o pracę. Zagrożono mi, że jeżeli go nie podpiszę, zostanę zwolniony dyscyplinarnie – w sumie więc oświadczenie woli złożyłem pod wpływem groźby. Chciałbym je jednak odwołać i dostać „dyscyplinarkę”, z którą mogę pójść do sądu pracy. Czy mogę odwołać takie oświadczenie i jaki czas ma pracodawca na odpowiedź?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (w skrócie K.p.) „w sprawach nie unormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy”.

 

W związku z tym można również odwołać się do przepisów ustawy Kodeks cywilny (w skrócie K.c.), w której jako jedną z wad oświadczeń woli określono groźbę.

 

Zgodnie z art. 87 K.c. „kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten też może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe”.

 

Należy wskazać, że w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 22.01.2004 r., sygn. akt I PK 199/03, wyraźnie wskazano, że „możliwość uchylenia się przez pracownika od skutków prawnych oświadczenia woli (art. 87 k.c. w związku z art. 300 k.p.), w przypadku przekazania mu przez pracodawcę informacji o zamiarze jednostronnego rozwiązania umowy o pracę, zależy od tego, czy celem pracodawcy było wymuszenie w ten sposób na pracowniku wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron”.

 

W uzasadnieniu tego orzeczenia stwierdzono, że „warunkiem uznania danej groźby za bezprawną jest to, by stronie grożono popełnieniem czynu (pociągającego dla niej lub innej osoby poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe), który jest sprzeczny z przepisami prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Wątpliwe jest natomiast rozciąganie w kontekście problematyki groźby pojęcia bezprawności także na inne przypadki, pamiętając o znacznej elastyczności kategorii jaką są zasady współżycia społecznego. Niezależnie wszakże od tego w rozpoznawanej sprawie najistotniejsze jest to, że groźba jest zawsze działaniem celowym, skierowanym na zmuszenie zagrożonego, wbrew jego chęci, do złożenia oświadczenia woli”.

 

W związku z tym, w Pańskim przypadku należałoby wykazać, że pracodawca wymusił na Panu złożenie oświadczenia woli oraz że to było celem jego działania. Proszę rozważyć, czy jest Pan w stanie udowodnić fakt, że pracodawca przymusił Pana do złożenia takiego oświadczenia woli.

 

Ponadto w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 08.05.2002 r., sygn. akt I PKN 106/01, wskazano: „poinformowanie pracownika przez przełożonego o negatywnej ocenie jego działania i wskazanie mu możliwych konsekwencji prawnych, w tym uprzedzenie o możliwości rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, nie stanowi groźby bezprawnej w rozumieniu art. 87 k.c. w związku z art. 300 k.p.”

 

Dlatego też w praktyce może być trudno wykazać, że złożył Pan oświadczenie woli pod wpływem groźby. Niemniej jednak może Pan rozważy uchylenie się od tego oświadczenia woli.

 

W art. 88 K.c. określono, że „uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie”. Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.

 

W związku z tym powinien Pan wysłać do pracodawcy pismo, w którym wyraźnie wskaże Pan, że uchyla się od złożonego oświadczenia woli – należy je opisać, podać datę złożenia, a także opisać okoliczności, które wskazywałyby na istnienie groźby.

 

Zgodnie z poglądem wyrażonym w wyroku sądu apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23.11.1995 r., sygn. akt I ACr 483/95, „wystąpienie wady oświadczenia woli w określonej przez prawo postaci pociąga za sobą nieważność względną czynności prawnej. Konsekwencję taką powoduje m.in. groźba. Charakterystyczną cechą tego rodzaju nieważności jest pozostawienie osobie – wskazanej odpowiednim przepisem – swobody decyzji w przedmiocie doprowadzenia do unieważnienia czynności prawnej. Podważenie skuteczności takiej czynności następuje przez uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli. Przepis nie stanowi, by musiało to nastąpić na drodze sądowej. Wystarczy pozasądowe oświadczenie złożone na piśmie, skierowane do określonego adresata. Konsekwencją uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli jest nieważność czynności prawnej. Oświadczenie o uchyleniu działa z mocą wsteczną do momentu dokonania czynności prawnej. Zatem czynność nie może wywrzeć żadnych skutków, a te które powstały zostają z mocą wsteczną przekreślone”.

 

Dlatego też złożenie przez Pana pracodawcy na piśmie oświadczenia o uchyleniu z powołaniem się na groźbę działa z mocą wsteczną. Czynność nie może wywrzeć zatem żadnych skutków prawnych. Pracodawca nie ma wpływu na złożenie przez Pana takiego oświadczenia woli.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl