.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Były mąż grozi że ujawni zdjęcia które uzyskał bez mojej zgody

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 19.10.2012 • Zaktualizowane: 25.04.2021

Ja i mój były mąż mieszkaliśmy razem jeszcze przez pewien czas po rozwodzie. Gdy nie było mnie w domu, eksmałżonek zabrał z mojego pokoju pendrive’a. Były tam różne zdjęcia – m.in. takie, na których znajdował się nagi mężczyzna. Były mąż wysłał fotki do żony tego mężczyzny. Poza tym eksmałżonek grozi, że ujawni zdjęcia i różne informacje w moim i tego mężczyzny środowisku, jeżeli nie dam mu żądanej kwoty. Czy to jest tzw. groźba bezprawna? Czy były mąż miał prawo zabrać mojego pendrive’a bez pozwolenia? Czy może wykorzystać te zdjęcia przy podziale majątku?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy należy stwierdzić, iż działanie byłego męża, polegające na szantażowaniu Pani w celu zmuszenia Pani do wypłaty na jego rzecz określonej kwoty w ramach podziału majątku wspólnego, jest działaniem bezprawnym i może w związku z tym zostać zakwalifikowane jako czyn z art. 191 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.).

 

„Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Z kolei przepis art. 115 § 12 K.k. stanowi, że groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190 (a także w art. 191), jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego przestępstwem.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż rozgłoszenie przedmiotowych informacji czy rozesłanie zdjęć może zostać zakwalifikowane właśnie jako groźba bezprawna (wiadomość uwłaczająca czci), a co za tym idzie, czyn taki mógłby stanowić podstawę postawienia byłemu mężowi zarzutu z art. 191 § 1 K.k.

 

Rozważenia wymaga również, czy samo wejście w posiadanie ww. pendrive’a przez Pani byłego męża nie wyczerpuje znamion przestępstwa kradzieży z art. 278 K.k. lub nawet przestępstwa kradzieży z włamaniem z art. 279 K.k., jeżeli aby dostać się do zajmowanego przez Panią pokoju, były mąż musiał pokonać istniejące zabezpieczenia przed otwarciem tego pokoju w celu dostania się do niego.

 

Jeżeli natomiast chodzi o cywilnoprawne aspekty niniejszej sprawy, to należy uznać, iż bezprawne uzyskanie przez byłego męża dostępu do Pani prywatnych informacji oraz rozgłaszanie ich osobom trzecim może z kolei stanowić podstawę prawną do wystąpienia przez Panią z roszczeniami o ochronę dóbr osobistych.

 

Jak podaje przepis art. 23 Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.):

 

„Art. 23. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

 

Z kolei przepis art. 24 K.c. stanowi:

 

„Art. 24. § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

 

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, w zaistniałej sytuacji najwłaściwszym wyjściem byłoby wystąpienie przez Panią na piśmie (nadanym listem poleconym) do byłego męża:

 

  • po pierwsze, z żądaniem zaprzestania rozgłaszania przedmiotowych informacji na Pani temat,
  • po drugie, z żądaniem zwrotu bezprawnie zawłaszczonego pendrive’a i usunięcia wszelkich kopii danych uzyskanych z tego pendrive’a, jeżeli kopie takie Pani były mąż zrobił – we wskazanym przez Panią terminie.

 

Jednocześnie powinna Pani w piśmie wskazać, iż niezastosowanie się do Pani żądań spowoduje skierowanie sprawy na drogę sądową o zaprzestanie naruszeń Pani dóbr osobistych oraz o zapłatę zadośćuczynienia, a ponadto zmuszona będzie Pani dokonać zgłoszenia popełnienia na Pani szkodę przestępstwa kradzieży, ewentualnie zaś kradzieży z włamaniem oraz przestępstwa zmuszenia z art. 191 § 1 K.k.

 

Jeżeli chodzi zaś o znaczenie ww. informacji i działań Pani byłego męża dla postępowania o podział majątku wspólnego, to należy stwierdzić, iż owe działania w zasadzie nie mają żadnego wpływu na postępowanie.

 

Według art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„Art. 43. § 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

 

§ 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji.

 

§ 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym”.

 

Z powyższego wynika, że okolicznościami, które mają wpływ na kwestie związane z podziałem majątku wspólnego, są w pierwszej kolejności okoliczności ekonomiczne, a w drugiej kolejności udział każdego z małżonków w pracy przy wspólnym gospodarstwie domowym i opiece nad rodziną.

 

Zarazem inne kwestie – czyli np. kwestia dochowania wierności małżeńskiej – nie mają wpływu na sposób podziału majątku wspólnego i wysokość należnych każdemu z małżonków udziałów w tym majątku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »