Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gratyfikacja dla pracownika

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.03.2013

W 2001 r. rozwiązano ze mną umowę o pracę, rok później przeszedłem na rentę. W ostatnim roku pracy wypłacono mi nagrodę jubileuszową. Prawo do kolejnej nabyłem w 2006 r., ale jej nie otrzymałem. Byłem na rencie w larach 2002-2006 i 2009-2012. Od 2010 r. pracuję. Jak ubiegać się o zaległą gratyfikację dla pracownika? Szczegóły w załącznikach.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do Pana problemu dotyczącego wymagalności nagrody jubileuszowej, wyjaśniam, że nagroda jubileuszowa, tzw. gratyfikacja dla pracownika, jest szczególnym sposobem wynagradzania pracowników za długoletnią i sumiennie wykonywaną pracę. Niestety nie każdy może ją otrzymać, gdyż jest to świadczenie niepowszechne i nieobowiązkowe.


Nie ma obecnie obowiązujących przepisów prawa, które nakazywałyby wypłacanie takiej nagrody każdemu. Po pierwsze wskazać należy, że taka gratyfikacja dla pracownika może być przewidziana przez:

 

  • układ zbiorowy pracy,
  • regulamin wynagradzania lub
  • przepisy szczególne.

 

Jeżeli pracownik nie jest objęty układem zbiorowym pracy ani regulaminem wynagradzania, które przyznawanie nagrody jubileuszowej by przewidywały, ani też nie należy do grupy pracowników, dla których na mocy przepisów szczególnych taka nagroda jest przewidziana, niestety nagrody jubileuszowej nie otrzyma.

 

Na podstawie przepisów szczególnych prawo do nagrody jubileuszowej mają m.in. pracownicy urzędów państwowych, samorządowych, nauczyciele, górnicy. Zasady wypłacania i warunki nabycia prawa do nagrody jubileuszowej określone są w przepisach szczególnych, np. Karcie Nauczyciela, ustawie o pracownikach państwowych, ustawie o pracownikach samorządowych itp.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) „nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:


1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;

6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego”.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 oraz Dz. U. Nr 220, poz. 1721) „pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody”.

Nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody.

 

Ogólna zasada jest taka: do stażu jubileuszowego wliczamy zakończone okresy zatrudnienia i inne okresy tzw. pozapracownicze, jakie odrębne przepisy nakazują uwzględniać na poczet uprawnień zatrudnionych.

 

Do okresu uprawniającego pracownika do nagrody jubileuszowej należy wliczać m.in.:

 

  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie,
  • okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
  • zakończone okresy zatrudnienia (przepracowane na podstawie umowy o pracę zarówno u pracodawcy prywatnego, jak i ze sfery budżetowej).


Zgodnie z art. 291 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) prawo do nagrody jubileuszowej jako świadczenia ze stosunku pracy ulega ogólnemu terminowi przedawnienia, czyli przedawnia się po upływie trzech lat od dnia jej wymagalności.

 

Od dnia, w którym upłynął okres zatrudnienia uprawniający pracownika do otrzymania nagrody jubileuszowej, zaczyna zatem biec trzyletni termin przedawnienia. Upływ zaś terminu przedawnienia powoduje, że pracodawca może się skutecznie zwolnić od obowiązku wypłaty nagrody, podnosząc przed sądem zarzut przedawnienia, chyba że w tym okresie nastąpiła przerwa lub zawieszenie biegu przedawnienia.

 

Oznacza to, że prawo do nagrody, którą powinien był Pan otrzymać w 2007 roku jest już przedawnione, więc pracodawca może się uchylić od jej wypłacenia. Kolejna nagrodę powinien Pan otrzymać w 2012 roku i w tym przypadku mógłby Pan wystąpić z żądaniem jej wypłacenia.

 

Jednakże Pana przerwy w pracy wynoszą od 2002 roku łącznie 7 lat (okres 2002-2006 i 2009-2012). Okres przebywania na rencie nie wlicza się bowiem do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej. O ile w tych okresach nie był Pan zarejestrowany jako bezrobotny – nie ma Pan wymaganego stażu pracy, aby występować z żądaniem o kolejną nagrodę jubileuszową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus trzy =

»Podobne materiały

Nagroda jubileuszowa dla pracowników na umowach cywilnoprawnych

Czy pracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych przysługuje nagroda jubileuszowa?

 

Nagroda jubileuszowa a likwidacja zakładu pracy

W związku z likwidacją zakładu pracy okres wypowiedzenia kończy mi się 30 listopada. Nagroda jubileuszowa należy mi się 15 grudnia. Czy mam szansę na otrzymanie nagrody jubileuszowej?

 

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej

Moje pytanie dotyczy zasad przyznawania nagrody jubileuszowej w spółce z o.o. Właściciel chce uzależnić wysokość tej nagrody od zajmowanego stanowiska. Czy to zgodne z przepisami?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »