Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.02.2016

Głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest co do zasady jawne. Podjęcie uchwały wymaga bezwzględnej większości głosów, jednak dla niektórych rodzajów uchwał może być wymagana kwalifikowana większość.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 227 Kodeksu spółek handlowych* uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są podejmowane na zgromadzeniu wspólników. Bez odbycia zgromadzenia wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Należy przy tym zaznaczyć, że pisemne głosowanie wyłączone jest w sprawach, których przedmiotem jest:

 

  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
  3. udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

 

Zgodnie z podstawową zasadą wyrażoną w art. 245 K.s.h. uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki nie stanowi inaczej.

 

Szczególnej większości wymagają m.in. uchwały:

 

  1. dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części – zapadają one większością co najmniej dwóch trzecich głosów;
  2. dotyczące istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki – wymagają większości co najmniej trzech czwartych głosów;
  3. dotyczące zmiany umowy spółki, zwiększające świadczenia wspólników lub uszczuplające prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom – wymagają zgody wszystkich wspólników, których dotyczą.

 

Na mocy art. 242 K.s.h. § 1 na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada jeden głos, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Natomiast zgodnie z art. 242 § 2 K.s.h. – jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, na każde 10 złotych wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden głos.

 

Co do zasady głosowanie na zgromadzeniu wspólników jest jawne, o czym stanowi art. 247 § 1 K.s.h. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników. Zgromadzenie wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie wspólników.

 

Zgodnie z art. 243 K.s.h., jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów. W głosowaniu na zgromadzeniu wspólników nie mogą brać jednak udziału w charakterze pełnomocników członkowie zarządu oraz pracownicy.

 

 

 

 

______________________________

*Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 08.02.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 3 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki