.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdzie skierować odwołanie, skoro przyjąłem mandat?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.06.2016

Otrzymałem mandat za bycie sprawcą kolizji na parkingu. Po oglądnięciu nagrania z miejsca zdarzenia doszedłem do wniosku, że wina leży zdecydowanie po stronie drugiego kierowcy. Gdzie skierować teraz odwołanie, skoro przyjąłem mandat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu wykroczeń zwanego dalej K.w. oraz przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15–17 Kodeksu wykroczeń. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego, jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego złożony nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się mandatu lub na wniosek organu, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, albo z urzędu.

 

Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu w trybie określonym powyżej, jeżeli grzywnę nałożono wbrew zakazom określonym w art. 96 § 2 K.w. Podlega on również uchyleniu, gdy grzywnę nałożono w wysokości wyższej, niż wynika to z art. 96 § 1–1b, z tym że w takim wypadku jedynie w części przekraczającej jej dopuszczalną wysokość.

 

Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

 

Uchylając mandat karny, nakazuje się podmiotowi, na którego rachunek pobrano grzywnę, zwrot uiszczonej kwoty.

 

W razie wydania ponownego rozstrzygnięcia w sprawie, w której uchylono prawomocny mandat karny, nie można orzec na niekorzyść obwinionego, jeżeli uchylenie mandatu nastąpiło z przyczyn wskazanych powyżej.

 

Jak podkreśla się w literaturze, „w przedmiocie uchylenia mandatu sąd orzeka postanowieniem (art. 32 § 2 zdanie drugie), którego mocą albo uchyla mandat, albo odmawia uchylenia mandatu bądź oddala wniosek ukaranego o jego uchylenie. Żadne z tych postanowień nie jest zaskarżalne, gdyż zgodnie z art. 103 § 3 zażalenie w postępowaniu w sprawach o wykroczenia służy tylko w wypadkach wskazanych w ustawie, a w art. 101 go nie przewidziano. Musi ono jednak być uzasadnione, jeżeli wydawane jest w wyniku wniosku ukaranego, gdyż wniosek taki jest środkiem zaskarżenia, a każde orzeczenie zapadłe w wyniku rozpoznania takiego środka musi być uzasadnione ex officio; nie dotyczy to już jednak orzekania przez sąd z urzędu w przedmiocie takiego uchylenia” (T. H. Grzegorczyk, Komentarz do art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, 01.09.2012).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »