Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadome przedłużanie postępowania administracyjnego

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 28.10.2016

Biorę udział w przeciągającej się sprawie administracyjnej w ministerstwie o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej. Po przejrzeniu akt sprawy okazało się, iż przedstawiciel miasta wystąpił z wnioskiem o informacje na temat stron postępowania i dowiedział się, że jedna ze stron nie żyje (ja o tej śmierci nie wiedziałem, ministerstwo wydające decyzję też nie). Mimo posiadania takiej wiedzy, nie zgłosił tego w ministerstwie przed wydaniem decyzji I instancji (miał dużo czasu), dopiero przed wydaniem II decyzji wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji I instancji ze względu na jej skierowanie do nieżyjącej osoby. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Odpowiedź na pytanie zacznę od pewnych ogólnych rozwiązań w przypadku śmierci strony.

 

Generalnie w razie śmierci strony w toku postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie musi ustalić, czy uprawnienie lub obowiązki, których dotyczy postępowanie, mają charakter osobisty czy charakter majątkowy. W zależności od tego powinien wydać albo decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli postępowanie dotyczyło uprawnień lub obowiązków osobistych, bądź też w sprawach dotyczących praw majątkowych powinien wezwać spadkobierców strony do udziału w sprawie – jak stanowi art. 30 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

Jeśli chodzi konkretnie o wydanie decyzji w stosunku do osoby nieżyjącej, to jak podkreśla się w orzecznictwie, np. za przykładem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2658/14 – wydanie rozstrzygnięcia w stosunku do osoby zmarłej stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.

 

Innym przykładem orzeczenia o podobnym wydźwięku jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 1983 r., sygn. akt II SA 261/83, w brzmieniu – „skierowanie do osoby zmarłej decyzji zobowiązującej do właściwego zagospodarowania gruntów rolnych stanowi rażące naruszenie prawa i daje podstawę do stwierdzenia nieważności takiej decyzji przez Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 207 par. 3 w zw. z art. 156 par. 2 pkt 2 KPA”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Wyroków tego rodzaju jest wiele, przywołałam tylko wybrane z nich.

 

Idąc dalej, jeśli ujawniła się śmierć strony – na jakimkolwiek etapie postępowania, w tym postępowania II-instancyjnego, organ administracyjny nie może tego zignorować, a to z tego względu że stwierdzenie naruszenia prawa tego rodzaju powodowałoby, iż razie skargi do sądu administracyjnego sąd uwzględniłby skargę.

 

Minister, rozpoznając wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, musi uwzględnić stan istniejący w chwili wydania decyzji w II instancji, nie może zignorować śmierci strony.

 

Aby nie być w tym względzie gołosłowną, powołam się także na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SA/Kr 541/09, w którym wyjaśniono, że organy administracyjne orzekają według stanu faktycznego i prawnego istniejącego w dacie wydawania przez nie decyzji. Obowiązek ten dotyczy również organu drugiej instancji, co wynika z zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego. Zgodnie z nią, organ drugiej instancji ma obowiązek uwzględniać aktualny stan faktyczny i prawny istniejący w dacie wydawania decyzji drugoinstancyjnej. Niezrealizowanie tego obowiązku łączy się z uchybieniem zasadzie prawdy obiektywnej (art. 7 i art. 77 § 1 K.p.a.).

 

Teraz przechodząc do Pana pytania: czy takie postępowanie, że strona zna pewne fakty na etapie postępowania I-instancyjnego, ale ujawnia je dopiero na późniejszym etapie postępowania, jest zgodne z prawem – odpowiedziałabym, że w mojej ocenie tak. Na pewno nie jest to poprawne w sensie ekonomiki danego postępowania, bo niepotrzebnie je w czasie wydłuża i z tego powodu na pewno nie zasługuje to na aprobatę.

 

Aczkolwiek tak naprawdę postępowanie administracyjne różni się znaczenie od postępowania cywilnego, które nakłada na strony obowiązek koncentracji materiału dowodowego pod rygorem ujemnych skutków prawnych. W przypadku procedury administracyjnej to organy administracji, a nie strony, muszą dążyć do ustalenia tzw. prawdy materialnej i tak naprawdę Kodeks postępowania administracyjnego nie nakłada na stronę obowiązku przedkładania dowodów czy informacji niezwłocznie od dnia ich powzięcia.

 

Przede wszystkim przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stanowią o uprawnieniu, a nie o obowiązku uczestniczenia strony w postępowaniu. Jeśli zatem strona poinformuje o pewnym fakcie w trakcie postępowania, na jakimkolwiek jego etapie, nie można jej czynić z tego zarzutu. Ustawodawca bowiem na organ administracji scedował obowiązek ustalenia stanu faktycznego i prawnego sprawy. W nauce prawa podkreśla się, że z przepisów art. 7 i 77 § 1 K.p.a. wynika, iż postępowanie dowodowe jest oparte na zasadzie oficjalności, co oznacza, że organ administracyjny jest obowiązany z urzędu przeprowadzić dowody służące ustaleniu stanu faktycznego sprawy.

 

Poniżej przytoczę wspomniane przepisy:

 

„Art. 7 [Zasada prawdy obiektywnej] W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.”

 

„Art. 77 [Zbieranie i ocena dowodów]

§ 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

§ 2. Organ może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.

§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia sprawy (art. 52) może z urzędu lub na wniosek strony przesłuchać również nowych świadków i biegłych na okoliczności będące przedmiotem tego postępowania.

§ 4. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie.”

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus trzy =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Opłata dla geodety zatrudnionego na wniosek sąsiada

Kto ponosi opłatę dla geodety zatrudnionego na wniosek sąsiada – czy także ja?

Dostęp do informacji policyjnych

Jestem najemcą klubu studenckiego (na terenie należącym do uczelni). Czasami zdarzają się interwencje na wniosek mieszkańców okolicznych budynków. Niedawno odbyło się spotkanie z dzielnicowym, mieszkańcami itp., na którym określono, że skargi na zakłócanie ciszy/porządku w tym rejon

Pomyłka w decyzji administracyjnej, jak ją sprostować?

Została wydana decyzja administracyjna przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niestety w nagłówku decyzji wystąpił błąd polegający na podaniu niewłaściwej nazwy miejscowości – zamiast nazwy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »