.
Mamy 12 156 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gabinet dentystyczny w mieszkaniu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 09.11.2012

Odziedziczyłem mieszkanie własnościowe. Zameldowałem się w nim, by nie płacić podatku. Czy mogę otworzyć gabinet dentystyczny w tym mieszkaniu? Nie jestem stomatologiem, chciałbym założyć NZOZ. Czy będę musiał się wymeldować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W niektórych przypadkach prowadzenia działalności w lokalu, wymagane jest zgłoszenie zmiany przeznaczenia lokalu właściwemu organowi, w celu ustalenia, czy będzie podlegał pod lokal użytkowy. Jeżeli lokal zostanie zakwalifikowany jako użytkowy, to zwiększy się podatek od nieruchomości, który nakłada ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dla lokalu mieszkalnego podatek wynosi 0,49 zł od 1 m2 powierzchni, dla budynku lub ich części, które są związane z działalnością gospodarczą oraz zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, podatek od nieruchomości wynosi 16,83 zł od 1 m2.

 

Wyznaczając powierzchnię pod siedzibę, miejsce prowadzenia firmy, należy wziąć pod uwagę fakt zmiany sposobu użytkowania lokalu. Zmiana sposobu użytkowania wyznaczonej powierzchni będzie miała miejsce np. w przypadku działalności lekarskiej (przystosowanie lokalu pod gabinet dentystyczny czy lekarski). Przy ocenie stanu faktycznego organ bierze pod uwagę warunki określone w art. 71 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym „przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności:

 

1) przeróbkę pomieszczenia z przeznaczeniem na pobyt ludzi albo przeznaczenie do użytku publicznego lokalu lub pomieszczenia, które uprzednio miało inne przeznaczenie bądź było budowane w innym celu, w tym także przeznaczenie pomieszczeń mieszkalnych na cele niemieszkalne,

2) podjęcie albo zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego lub pracy, warunki zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska, bądź wielkość lub układ obciążeń”.

 

Powierzchnia lokalu mieszkalnego wyznaczona pod wspomniany gabinet dentystyczny będzie zatem pozbawiona funkcji mieszkalnej, a więc zostanie również podwyższony podatek od nieruchomości.

 

Jeśli chodzi o samo utworzenie gabinetu na zasadzie NZOZ, to zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 1991 r. o zakładzie opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) „zakładem opieki zdrowotnej jest wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia”.

 

NZOZ może utworzyć pracodawca – a więc osoba prowadząca działalność gospodarczą.

 

Sama nie musi być lekarzem, ma obowiązek natomiast lekarzy zatrudnić (bez względu na formę zatrudnienia – umowa o pracę, zlecenie, kontrakt), istotne jest bowiem, że świadczeń zdrowotnych w NZOZ-ie mogą udzielać tylko osoby wykonujące zawód medyczny. Nadto kierownikiem NZOZ-u może być osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (Dz. U. Nr 44, poz. 520), np. kierownikiem przychodni, przychodni stomatologicznej, ośrodka zdrowia, poradni powinien być lekarz lub lekarz stomatolog posiadający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.

 

Należy zgłosić NZOZ do urzędu skarbowego oraz urzędu statystycznego, a także niezbędny jest wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, który prowadzi wojewoda właściwy ze względu na siedzibę NZOZ-u.

 

W celu uzyskania wpisu do rejestru należy złożyć wniosek o wpis i dołączyć do niego szereg dokumentów. Obok statutu NZOZ-u i opinii państwowego inspektora sanitarnego (i to zapewne konieczne) będzie przystosowanie mieszkania do wymogów sanitarnych gabinetu dentystycznego.

 

Przekształcenie lokalu z mieszkalnego na użytkowy może stanowić problem, jeśli mieszkanie objęte jest wspólnotą.

 

Do tego dojdą podatki od nieruchomości – inne z racji lokalu użytkowego, a także inne koszty eksploatacji lokalu użytkowego według statutu wspólnoty czy regulaminu

 

Nie musi się Pan jednak wymeldowywać z mieszkania.

 

Co innego w kwestii zwolnienia z podatku od darowizny. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514) „w przypadkach określonych w tym przepisie, nie wlicza się do podstawy opodatkowania wartości budynku lub lokalu do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 ich powierzchni użytkowej”. Jednym z warunków, jakie muszą zostać przy tym spełnione, jest to, by spadkobierca lub obdarowany korzystający z ulgi mieszkaniowej mieszkał, będąc zameldowanym na pobyt stały w danym mieszkaniu, przez okres 5 lat (art. 16 ust. 2 pkt 5 ustawy).

 

Chodzi nie tylko o zameldowanie, ale i zamieszkiwanie w lokalu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton