.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Funkcje Skarbu Państwa

Interesuje Cię, jakie są funkcje Skarbu Państwa? Może np. dzierżawisz nieruchomość należącą do Skarbu Państwa albo występujesz z roszczeniem do Skarbu Państwa? Poznaj funkcje Skarbu Państwa.

 

Po zmianach następujących po roku 1989 prawo użytkowania wieczystego uległo pewnym zmianom (rozszerzenie kręgu podmiotów na rzecz których takie prawo może zostać ustanowione, dopuszczenie ustanawiania prawa użytkowania wieczystego nie tylko na gruncie państwowym, ale także samorządowym), jednak jego istota pozostała niezmieniona - jest to prawo do gruntu bardzo zbliżone w swej treści do prawa własności (por. art. 140 i art. 233 k.c.), jednak ustanawiane na rzeczy cudzej (obciążające nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego). Nadal także funkcja Skarbu Państwa wyraża się w umożliwieniu podmiotowi uprawnionemu korzystania z nieruchomości w szerokim zakresie, jednak z zachowaniem prawa własności dla podmiotu publicznoprawnego.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

  Sąd podzielił również stanowisko wyrażone w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 114/06, LEX nr 230639, zgodnie z którym, komunalizacji zarówno na podstawie art. 5 ust. 1 jak i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r., podlegają jedynie te nieruchomości, które w dniu 27 maja 1990 r. stanowiły mienie Skarbu Państwa. Wynika to z funkcji i charakteru zarówno omawianego przepisu jak i zawierającej go ustawy, stosownie do których przepis ten nie powinien być stosowany do mienia, niebędącego w dniu wejścia w życie ustawy mieniem ogólnonarodowym (państwowym), czyli do mienia, które stało się mieniem Skarbu Państwa dopiero w wyniku zdarzeń prawnych mających miejsce znacznie później. Odmienna, czysto językowa wykładnia art. 5 ust. 4 prowadziłaby do wniosku, że przepis ten stanowi samodzielną podstawę do przekazywania gminom mienia Skarbu Państwa w dowolnym momencie bez żadnych ograniczeń czasowych. Stoi to w sprzeczności z wyrażonym przez ustawodawcę już w samym tytule intertemporalnym charakterem tej ustawy oraz jej celem, jakim było wyposażenie w niezbędne mienie nowo utworzonych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto kwestie dotyczące ewentualnego przekazywania mienia państwowego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zostały jednolicie uregulowane przez ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, ze zm.) oraz w stosunku do nieruchomości rolnych w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 ze zm.).    Przeczytaj pełną treść

 

 W dalszej kolejności (lub równoległe) sugerowałabym zapytać o to w Ministerstwie Skarbu Państwa. Istnieje tam Departament Reprywatyzacji i Rekompensat, który z racji wielości roszczeń, z jakimi się spotyka, może udzielić przydatnych informacji. Problem tkwi jedynie w tym, że jako urząd reprezentujący Skarb Państwa raczej nie wskaże na ewentualną drogę dochodzenia odszkodowania od państwa polskiego.

Ale tak jak pisałam wcześniej, wątpliwa jest konstrukcja odpowiedzialności polskiego Skarbu Państwa za wysiedlenia z roku 1917. Dlatego uważam, że należałoby jednak wystąpić o opinię do Ministerstwa Skarbu Państwa w tej sprawie. Adresy kontaktowe i numery telefonów poszczególnych departamentów może Pani odnaleźć na stronie internetowej www. msp.gov.pl.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Odpowiedzialność organów administracji publicznej za szkodę wyrządzoną wydaniem niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej
Autorka omawia kwestie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez organy administracji publicznej w wyniku wydania niezgodnej z prawem decyzji administracyjnej.(Funkcje Skarbu Państwa)

Zasiedzenie nieruchomości, która od prywatnego właściciela przeszła na własność Skarbu Państwa
Mam pytanie odnośnie zasiedzenia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Chodzi o dom, który dziadkowie otrzymali nakazem kwaterunkowym w 1948 r. Potem zamieszkiwali w nim moi rodzice. Z danych zawartych w księdze wieczystej wynika, że dom należał do prywatnego właściciela, a następnie do Skarbu Państwa (od 1976 r.), potem przejęła go gmina (po 1992 r.). Dziadkowie i później rodzice zachowywali się jak posiadacze samoistni, z tym że nie płacili podatków. Nie płacili również żadnego czynszu i nie mieli żadnej umowy najmu. Utrzymywali dom i remontowali go we własnym zakresie. Nikt (ani wcześniej właściciel prywatny, ani później urząd) nie interesował się nieruchomością. Dopiero w roku 2003 urząd dopatrzył się, że jest właścicielem nieruchomości. Została podpisana umowa najmu z Zakładem Gospodarki Komunalnej. Czy istnieje jeszcze szansa uzyskania nieruchomości poprzez zasiedzenie? Czy podpisana umowa przekreśla te szanse?(Funkcje Skarbu Państwa)

Zasiedzenie nieruchomości państwowej – sprzedaż budynku firmy stojącego na gruncie Skarbu Państwa
Moja firma jest w stanie likwidacji. Należy do niej budynek stojący na gruncie będącym własnością Skarbu Państwa (dawniej moja firma była państwową spółdzielnią). Czy mogę sprzedać ten budynek? Czy potencjalny nabywca może jako właściciel zabudowy dochodzić praw zasiedzenia działki? Jakie w tej sytuacji są funkcje Skarbu Państwa?

Instytucja potrącenia oraz jej zastosowanie
Artykuł omawia instytucję potrącenia i jej zastosowanie w stosunkach ze skarbem państwa. Zwraca uwagę na funkcje Skarbu Państwa.

Zamiana działki ze Skarbem Państwa

Moja mama jest właścicielem działki położonej w mieście. Na działkę był zatwierdzony 5 lat temu plan zagospodarowania. Chcemy tę działkę wymienić na inną (o podobnej powierzchni), należącą do Skarbu Państwa. Na tę działkę także był zatwierdzony plan miejscowy (3 lata temu). Co byłoby dla nas korzystniejsze – czy najpierw mama powinna dokonać zamiany ze Skarbem Państwa, a potem dokonać darowizny, czy lepiej zrobić to w odwrotnej kolejności? Czy darowizna wiąże się z jakimiś konsekwencjami finansowymi?

(Funkcje Skarbu Państwa)

Zwrot wywłaszczonej przez Skarb Państwa nieruchomości w świetle podatku od spadków i darowizn
Artykuł omawia konsekwencje prawne, w tym podatkowe, zwrotu nieruchomości wywłaszczonej w przeszłości na rzecz Skarbu Państwa i wskazuje, jakie są w tej sytuacji funkcje Skarbu Państwa.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl