Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Forma prawna działalności agencji zatrudnienia

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 30.07.2014

Obowiązujące przepisy nie nakładają na agencje zatrudnienia obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej w określonej formie prawnej, np. w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjnej. Jednakże działalność prowadzona przez takie agencje jest działalnością regulowaną i co do zasady wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez właściwego marszałka województwa.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedmiot działalności agencji zatrudnienia

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1, działalność agencji zatrudnienia to działalność prowadzona w zakresie świadczenia usług:

 

 1. pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na:
  1. udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  2. pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy,
  3. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
  4. informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
  5. inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami,
  6. kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,
 2. doradztwa personalnego, polegających w szczególności na:
  1. prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
  2. wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy,
  3. weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,
 3. poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na:
  1. udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
  2. udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
  3. inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
  4. udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie,
 4. pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

 

Agencja zatrudnienia może prowadzić działalność polegającą na świadczeniu jednej, kilku lub wszystkich usług wymienionych powyżej.

 

Rejestr agencji zatrudnienia

 

Prowadzenie agencji zatrudnienia jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej2 i wymaga wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, prowadzonego przez poszczególnych marszałków województw. Jednocześnie wykonywanie takiej działalności nie wymaga szczególnej formy prawnej, agencja zatrudnienia może być więc prowadzona zarówno przez spółki handlowe, jak i osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą.

 

Wpisowi do rejestru podlega również wykonywanie usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne organizacje, których statutowym celem jest świadczenie tych usług.

 

Z obowiązku wpisu do rejestru zwolnione są natomiast:

 

 1. Ochotnicze Hufce Pracy;
 2. centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej;
 3. wyspecjalizowane organy wojskowe wykonujące usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej;
 4. przedsiębiorcy zagraniczni posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej, w szczególności na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Ponadto nie wymaga wpisu do rejestru:

 

 1. działalność w zakresie kierowania za granicę do pracodawców zagranicznych własnych pracowników, jeżeli wynika to z umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (taką umowę Rzeczpospolita Polska zawarła chociażby z Republiką Federalną Niemiec);
 2. działalność w zakresie kierowania za granicę do zatrudnienia polegającego na czasowym przyjęciu do rodziny w zamian za określone świadczenia w celu doskonalenia umiejętności językowych lub zawodowych na okres do 2 lat;
 3. działalność polegająca na kierowaniu nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych;
 4. gromadzenie w postaci dokumentu elektronicznego i udostępnianie informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem systemów teleinformatycznych;
 5. pomoc instytucji szkoleniowych udzielana nieodpłatnie uczestnikom lub absolwentom szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych, polegająca na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje;
 6. działalność w zakresie organizowania praktycznej nauki zawodu;
 7. działalność w zakresie kierowania osób do podmiotów w celu nabywania umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową.

 

Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić agencję zatrudnienia. Wniosek należy złożyć do marszałka właściwego dla siedziby wnioskodawcy i powinien on zawierać następujące dane:

 

 1. oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru;
 2. adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy, pod którymi będzie prowadzona działalność, wraz z nazwą gminy i województwa oraz numerem telefonu;
 3. oznaczenie formy prawnej działalności prowadzonej przez agencję zatrudnienia;
 4. numer identyfikacji podatkowej;
 5. numer wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 6. adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.

 

 

 

 

___________________________

1 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 30.07.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 minus 6 =

 

»Podobne materiały

Agencja pracy tymczasowej a praca za granicą

Agencje zatrudnienia mogą kierować osoby korzystające z ich usług do pracy za granicą, pod warunkiem sporządzenia odpowiednich umów z osobą kierowaną do pracy oraz z pracodawcą zagranicznym. Agencja taka musi być oczywiście legalnie działającym podmiotem wpisanym do rejestru agencji zatrudnieni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »