.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Forma działania klubów sportowych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.03.2015

Klub sportowy może co do zasady przyjąć dowolną formę organizacyjno-prawną przy zastrzeżeniu, że musi być to forma, w ramach której będzie on funkcjonował jako osoba prawna. Możliwe jest więc istnienie klubu sportowego w formie spółek kapitałowych, stowarzyszeń, a nawet fundacji, czy spółdzielni.Forma działania klubów sportowych

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopuszczalne formy działania klubów sportowych

 Zgodnie z art. 3 ustawy o sporcie1 działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, natomiast klub sportowy działa jako osoba prawna. Ustawa nie wskazuje wprost, jakie formy prawne może przyjąć klub sportowy, ustanawiając jednak wymóg posiadania przez ten klub osobowości prawnej. Mając to na uwadze można stwierdzić, że kluby sportowe mogą funkcjonować w ramach następujących form prawnych:

 

 1. spółki akcyjnej;
 2. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. stowarzyszenia rejestrowego;
 4. fundacji;
 5. spółdzielni.

 

Niezależnie od wybranej formy prawnej klub sportowy podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (z pewnymi wyjątkami, o czym mowa w dalszej części artykułu).

 

Sportowa spółka akcyjna

 

Zgodnie z art. 301 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych spółkę akcyjną zawiązać może jedna albo więcej osób (przy czym nie może być ona zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), a statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:

 

 1. zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli;
 2. wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego;
 3. ustanowienia zarządu i rady nadzorczej;
 4. wpisu do rejestru.

 

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych, a wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

 

Klub sportowy – spółka z o.o.

 

Klub sportowy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzony przez jedną albo więcej osób fizycznych lub prawnych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 163 Kodeksu spółek handlowych, wymaga się:

 

 1. zawarcia umowy spółki;
 2. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki;
 3. powołania zarządu;
 4. ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;
 5. wpisu do rejestru.

 

Kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5000 złotych, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

 

Klub sportowy – stowarzyszenie

 

Zgodnie z art. 9 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach3 – osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Następnie komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Klub sportowy jako fundacja

 

Zgodnie z art. 3 ustawy o fundacjach4 – fundacja powstaje na mocy oświadczenia fundatora złożonego w formie aktu notarialnego (forma ta nie jest wymagana, jeżeli oświadczenie zostało zawarte w testamencie). Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do tego rejestru.

 

Klub sportowy działający w formie spółdzielni

 

Zgodnie z art. 6 ustawy – Prawo spółdzielcze5 – osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza niż dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do KRS i nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do tego rejestru.

 

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby nieprowadzące działalności gospodarczej

 

Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy, dla którego ustawa o sporcie narzuca formę stowarzyszenia, które jednak nie musi być rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele, a zamiast wpisu do KRS podlega on wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji. Do wniosku o wpis należy dołączyć:

 

 1. statut;
 2. listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
 3. informację o adresie siedziby klubu sportowego.

 

Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji prowadzonej przez starostę. W formie stowarzyszenia podlegającego wpisowi do ewidencji prowadzonych przez właściwych starostów (a nie podlegającego obowiązkowi wpisu do KRS) mogą działać również kluby inne niż uczniowskie kluby sportowe, pod warunkiem jednak że ich statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kluby w ligach zawodowych

 

Szczególny wymóg dotyczący formy prawnej ustawa o sporcie ustanawia dla klubów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych, w ramach ligi zawodowej, zarządzanej przez osobę prawną działającą w formie spółki kapitałowej. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o sporcie w skład ligi zawodowej w grach zespołowych mogą wchodzić wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne (w przypadku gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych działa w formie spółek akcyjnych, polski związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową).

 

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2014 r., poz. 715)

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.)

5 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.03.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VI + VI =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl