Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Forma działania klubów sportowych

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.03.2015

Klub sportowy może co do zasady przyjąć dowolną formę organizacyjno-prawną przy zastrzeżeniu, że musi być to forma, w ramach której będzie on funkcjonował jako osoba prawna. Możliwe jest więc istnienie klubu sportowego w formie spółek kapitałowych, stowarzyszeń, a nawet fundacji, czy spółdzielni.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Dopuszczalne formy działania klubów sportowych

 

Zgodnie z art. 3 ustawy o sporcie1 działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego, natomiast klub sportowy działa jako osoba prawna. Ustawa nie wskazuje wprost, jakie formy prawne może przyjąć klub sportowy, ustanawiając jednak wymóg posiadania przez ten klub osobowości prawnej. Mając to na uwadze można stwierdzić, że kluby sportowe mogą funkcjonować w ramach następujących form prawnych:

 

 1. spółki akcyjnej;
 2. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 3. stowarzyszenia rejestrowego;
 4. fundacji;
 5. spółdzielni.

 

Niezależnie od wybranej formy prawnej klub sportowy podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (z pewnymi wyjątkami, o czym mowa w dalszej części artykułu).

 

Sportowa spółka akcyjna

 

Zgodnie z art. 301 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych spółkę akcyjną zawiązać może jedna albo więcej osób (przy czym nie może być ona zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością), a statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się:

 

 1. zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli;
 2. wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego;
 3. ustanowienia zarządu i rady nadzorczej;
 4. wpisu do rejestru.

 

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Kapitał zakładowy spółki akcyjnej powinien wynosić co najmniej 100 000 złotych, a wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.

 

Klub sportowy – spółka z o.o.

 

Klub sportowy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzony przez jedną albo więcej osób fizycznych lub prawnych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 163 Kodeksu spółek handlowych, wymaga się:

 

 1. zawarcia umowy spółki;
 2. wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki;
 3. powołania zarządu;
 4. ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;
 5. wpisu do rejestru.

 

Kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5000 złotych, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych.

 

Klub sportowy – stowarzyszenie

 

Zgodnie z art. 9 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach3 – osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. Następnie komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, protokół z wyboru komitetu założycielskiego, a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Klub sportowy jako fundacja

 

Zgodnie z art. 3 ustawy o fundacjach4 – fundacja powstaje na mocy oświadczenia fundatora złożonego w formie aktu notarialnego (forma ta nie jest wymagana, jeżeli oświadczenie zostało zawarte w testamencie). Fundator ustala statut fundacji, określający jej nazwę, siedzibę i majątek, cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji. Fundator może odstąpić od osobistego ustalenia statutu i upoważnić do jego ustalenia inną osobę fizyczną lub prawną. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do tego rejestru.

 

Klub sportowy działający w formie spółdzielni

 

Zgodnie z art. 6 ustawy – Prawo spółdzielcze5 – osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza niż dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do KRS i nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do tego rejestru.

 

Uczniowskie kluby sportowe oraz kluby nieprowadzące działalności gospodarczej

 

Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy, dla którego ustawa o sporcie narzuca formę stowarzyszenia, które jednak nie musi być rejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele, a zamiast wpisu do KRS podlega on wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji. Do wniosku o wpis należy dołączyć:

 

 1. statut;
 2. listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
 3. informację o adresie siedziby klubu sportowego.

 

Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji prowadzonej przez starostę. W formie stowarzyszenia podlegającego wpisowi do ewidencji prowadzonych przez właściwych starostów (a nie podlegającego obowiązkowi wpisu do KRS) mogą działać również kluby inne niż uczniowskie kluby sportowe, pod warunkiem jednak że ich statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Kluby w ligach zawodowych

 

Szczególny wymóg dotyczący formy prawnej ustawa o sporcie ustanawia dla klubów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych, w ramach ligi zawodowej, zarządzanej przez osobę prawną działającą w formie spółki kapitałowej. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o sporcie w skład ligi zawodowej w grach zespołowych mogą wchodzić wyłącznie kluby sportowe działające jako spółki akcyjne (w przypadku gdy ponad połowa klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych działa w formie spółek akcyjnych, polski związek sportowy jest obowiązany utworzyć ligę zawodową).

 

 

 

 

_________________________

1 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2014 r., poz. 715)

2 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.)

4 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.)

5 Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 03.03.2015

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VIII - I =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »