Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Firma windykacyjna – czy może mnie ścigać za granicą?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 13.09.2011

Wyjechałam do pracy za granicę, ale mam długi w Polsce. Czy firma windykacyjna może zająć moje tutejsze konto bankowe? Nie mogę się skontaktować z tą firmą.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obecnie wiele firm działających na rynku korzysta z usług firm windykacyjnych w celu odzyskania swoich należności od dłużników. Należy pamiętać, że firma windykacyjna nie ma żadnych szczególnych uprawnień, a zwłaszcza nie ma uprawnień komornika w zakresie przymusowej egzekucji należności. Z reguły firmy takie działają na zlecenie wierzyciela i korzystają z udzielonego im pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu. Rzadziej nabywają dług od pierwotnego wierzyciela w drodze cesji i wówczas przejmują jego uprawnienia.

 

Firma windykacyjna może podjąć w zasadzie kroki podobne do tych, do których uprawniony jest sam wierzyciel (a często ma ona w tym zakresie po prostu większą wiedzę niż wierzyciel), przy czym szczegółowy zakres czynności będzie zależał od tego, czy firma windykacyjna działa tak jak pełnomocnik, czy też kupiła dług. Jeżeli go kupiła, to może wystąpić na drogę sądową, uzyskać nakaz zapłaty i próbować ściągnąć dług w swoim imieniu, najpierw dobrowolnie, a jak nie, to musi wystąpić o wszczęcie egzekucji do komornika.

 

W polskim porządku prawnym dopuszczalna jest co do zasady cesja wierzytelności bez zgody dłużnika (art. 509 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z zasadą wolności gospodarczej mogą powstawać i funkcjonować w obrocie gospodarczym podmioty, które zawodowo trudnią się obrotem wierzytelnościami. Czym innym jest jednak obrót wierzytelnościami, a czym innym ściąganie należności od dłużników, do czego uzurpują sobie nieraz prawo firmy windykacyjne. Wyraźnie trzeba powiedzieć, że firmy windykacyjne takich uprawnień nie posiadają. Wskazać przede wszystkim należy, iż stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – poza wyjątkami przewidzianymi w innych ustawach – czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik. Aktualne brzmienie przytoczonego przepisu zostało ustalone przez ustawę z 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw. Dodanie przez tę nowelizację wyrazu „wyłącznie” miało na celu likwidację dzikich egzekucji prowadzonych przez firmy windykacyjne i wyeliminowanie konkurencji komorników ze strony tych firm.

 

Stosownie do treści art. 759 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „czynności egzekucyjne są wykonywane przez komorników sądowych, a wyjątkowo tylko niektóre czynności zastrzeżone są dla sądów”. Działania określone w doktrynie jako zespół środków wymuszających spełnienie przez dłużnika świadczenia określonego tytułem wykonawczym przewidziane zostały w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego w artykułach od 758 do 1088 i nazywane są mianem egzekucji sądowej. Określonymi przez powołane powyżej przepisy środkami przymusu dysponują jedynie wskazane powyżej państwowe organy egzekucyjne. Wobec powyższego wszelkie czynności zmierzające do przymusowego wyegzekwowania wierzytelności podejmowane przez firmy lub kancelarie windykacyjne są dokonywane bez podstawy prawnej. Firma czy też kancelaria windykacyjna nie jest organem egzekucyjnym, stąd nie ma kompetencji do podejmowania działań wymuszających spełnienie przez dłużnika świadczenia określonego tytułem wykonawczym. Brak jest również jakichkolwiek podstaw do podejmowania przez nieuprawnione podmioty działań wymuszających spłatę wierzytelności, które nie zostały stwierdzone tytułem wykonawczym. Należy podkreślić, iż w świetle obowiązujących przepisów prawa w drodze przymusu zasadniczo mogą być egzekwowanie jedynie wierzytelności stwierdzone tytułem wykonawczym, tj. tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym przez sąd w klauzulę wykonalności. Z kolei tytuły egzekucyjne zostały wymienione enumeratywnie w art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym podkreślić należy, że największe znaczenie wśród tych tytułów zachowują orzeczenia sądowe lub ugody zawarte przed sądem oraz bankowe tytuły egzekucyjne. Inne tytuły egzekucyjne występują w praktyce rzadziej.

 

Reasumując powyższe, trzeba stwierdzić, że firma windykacyjna jako taka nie ma uprawnień do tego, aby zająć Pani rachunek bankowy. Takie czynności może bowiem wykonać tylko komornik działający na podstawie wniosku egzekucyjnego i tytułu wykonawczego przedstawionego przez wierzyciela. Podstawą prowadzenia egzekucji z zasady jest bowiem tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytuł egzekucyjny to określony dokument (najczęściej orzeczenie sądowe) stwierdzający obowiązek określonego świadczenia.

 

Firma windykacyjna, żeby zająć Pani konto, musiałaby najpierw uzyskać przeciwko Pani tytuł wykonawczy, a następnie skierować wniosek egzekucyjny do komornika z żądaniem skierowania egzekucji do Pani rachunku bankowego.

 

Z pytania nie wynika, aby taka sytuacja zachodziła w przedmiotowej sprawie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus siedem =

»Podobne materiały

Rozporządzenie samochodem dokonane po zajęciu przez komornika

Kupiłem samochód. Sprzedający w umowie oświadczył, że pojazd stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie ani też nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. Po upływie około 1,5 miesiąca od zakupu otrzymałem pismo od komornika, że prz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »