Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Firma spółki komandytowej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 02.07.2015

Firma spółki komandytowej, czyli nazwa, pod którą spółka ta prowadzi działalność gospodarczą, powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego ze wspólników będących komplementariuszami, a także wskazanie formy prawnej, czyli oznaczenie „spółka komandytowa” lub jego skrót – „sp. k.”. W przypadku gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna obowiązkowo zawierać pełne brzmienie nazwy tej osoby prawnej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 104 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych1 firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie „spółka komandytowa”, przy czym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. k.”.

 

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 102 K.s.h. istotą spółki komandytowej jest to, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona (odpowiada on za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej). To właśnie z tego powodu istotnym jest, żeby w firmie spółki komandytowej, czyli w nazwie, pod którą spółka ta prowadzi działalność gospodarczą, ujawniony był komplementariusz lub komplementariusze, jako osoby ponoszące nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Ułatwiać ma to wierzycielom identyfikację osób, od których mogą dochodzić oni roszczeń. Kodeks spółek handlowych wprost zakazuje zresztą, w art. 104 § 4, zamieszczania w firmie spółki nazwiska lub nazwy komandytariusza, ustanawiając jednocześnie sankcję – w przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki komandytowej komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz, czyli bez ograniczenia.

 

W przypadku gdy komplementariuszem spółki komandytowej jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Firma takiej spółki komandytowej może przyjąć więc np. postać Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego HERMES sp. z o.o. spółka komandytowa, czy Przedsiębiorstwo Usługowe POMOC S.A., Andrzej Nowak – sp. k., gdzie dopiero sformułowanie „spółka komandytowa” wskazuje na formę prawną przedsiębiorcy, a zwrot „sp. z o.o.” lub „S.A.” jest jedynie częścią nazwy komplementariusza.

 

Niezależnie od powyższych zasad, w stosunku do firmy spółki komandytowej stosuje się również zasady prawa firmowego wyrażone w księdze I tytule II dziale III Kodeksu cywilnego2, tj. zasady prawdziwości, jedności, ciągłości, wyłączności i jawności. Oznacza to między innymi, że firma spółki komandytowej nie może wprowadzać w błąd w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia. Firma spółki komandytowej musi być również ujawniona w rejestrze przedsiębiorców.

 

 

 

 

_______________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 02.07.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - dziewięć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki