.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Firma nie chce zapłacić za dostarczony towar

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 22.11.2019

Został zamówiony towar przez firmę na zasadzie zamówienia telefonicznego (z panem, który zamawiał towar, współpracujemy od dwóch lat). Towar został dostarczony do magazynu na podstawie faktury, niestety byli obecni tylko pracownicy, którzy rozładowali dostawę, ale nie mogli podpisać faktury. Prezes firmy obecnie udaje, że towar nie został dostarczony, mimo że urządzenie zostało zamontowane. A my dalej jesteśmy zwodzeni, oszukiwani i bez zapłaty kwoty 22 000 zł. VAT i podatek dochodowy został zapłacony w grudniu. Czy możemy zgłosić tę sprawę do prokuratury jako wyłudzenie lub co możemy zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Firma nie chce zapłacić za dostarczony towar

Fot. Fotolia

Wyłudzenie towaru przez firmę

W pierwszej kolejności chciałbym odnieść się do ścieżki karnej, o której Pan wspomniał.

 

Przestępstwo oszustwa (wyłudzenia) zostało zdefiniowane w art. 286 ustawy Kodeks karny. Przepis ten określa znamiona oszustwa i stanowi jak niżej:

 

„Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

 

Moim zdaniem może być ciężko wykazać, że doszło do wyczerpania znamion przestępstwa oszustwa. Po pierwsze, trzeba byłoby wykazać, że doszło do wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, a skutkiem tego było doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem. Po drugie, należy wykazać winę umyślną sprawcy. A ściśle rzecz biorąc, że sprawca z góry działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Niejako że czyn ten został uprzednio zaplanowany. Niemniej jednak nie przesądzam tej kwestii. Na pewno nie zaszkodzi złożyć takie zawiadomienie.

 

Przy czym, wydaje się, że czyn ten – jeżeli chciałby Pan już korzystać ze ścieżki prawa karnego – raczej powinien być kwalifikowany jako przywłaszczenie mienia. Przestępstwo to jest uregulowane w art. 284. Przepis ten stanowi jak niżej:

 

„Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Przywłaszczenie towaru - brak zapłaty za towar

W opisanej bowiem sytuacji nikt towaru bezprawnie nie zabrał z Państwa przedsiębiorstwa, tak jak to jest wymagane w przypadku kradzieży („kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą (…) – art. 278 § 1), a jedynie przywłaszczył towar pozostawiony (dostarczony) przez Państwa przy dostawie.

 

Tak jak wspomniałem wyżej, można zastanowić się nad ścieżką prawnokarną i złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa czy to oszustwa, czy to przywłaszczenia, czy obydwu tych przestępstw naraz.

 

Moim jednak zdaniem, niezależnie od powyższej możliwości, należałoby przede wszystkim wystąpić na ścieżkę cywilnoprawną z pozwem o zapłatę przeciwko firmie, która odebrała towar i nie zapłaciła za niego ceny.

Niepodpisana faktura za odebrany towar

Sam bowiem fakt, że faktura nie została podpisana przez prezesa zarządu czy inną osobę uprawnioną do reprezentowania tego przedsiębiorcy, nie wyklucza, że doszło do zawarcia ważnej umowy sprzedaży. Po pierwsze, umowa sprzedaży, jak każda inna umowa, jest niczym innym jak zgodną wolą stron. I stosownie do treści art. 60 ustawy Kodeks cywilny wola strony może być, co do zasady, wyrażona w dowolny sposób. Przepis ten stanowi jak niżej:

 

„Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli)”.

 

Po drugie, Kodeks cywilny nie zastrzega dla zwykłej umowy sprzedaży formy pisemnej. Zatem może być ona zawarta w jakiejkolwiek formie, w tym ustnie czy nawet w sposób dorozumiany (łac. per facta concludentia). Zatem, moim zdaniem, można jak najbardziej spróbować wystąpić z pozwem o zapłatę przeciwko firmie, która odebrała towar i zwodzi Państwa co do zapłaty ceny.

Złożenie pozwu o zapłatę za odebrany towar

W pozwie należałoby powołać jako świadka osobę, która telefonicznie zamówienie składała, osobę, która to zamówienie telefonicznie odbierała, pracowników obecnych przy rozładunku, kuriera, jeżeli za jego pomocą była dostawa, list przewozowy, a jeśli dostawa była w inny sposób realizowana, to także kierowcę obecnego przy rozładunku. Do pozwu trzeba byłoby także załączyć fakturę, formularz zamówienia, jeżeli był sporządzony, a także jeszcze inne dowody wskazujące na zawarcie umowy sprzedaży oraz dostarczenie przez Państwa towaru, np. wydruki mailowe, SMS-y etc.

 

Na koniec chciałby jeszcze wskazać, że w orzecznictwie często przyjmuje się, że pracownik działający w lokalu przedsiębiorstwa jest umocowany do działaniu w imieniu tego przedsiębiorstwa (por. art. 97 Kodeksu cywilnego).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl