.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Finanse w związku partnerskim

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 13.05.2013

Mieszkam bez ślubu z ojcem mojego dziecka. On pracuje, ja zajmuję się domem. W jaki sposób uregulować kwestię finansów w związku partnerskim? Czy powinnam wystąpić o alimenty? Jeśli tak, to czy istnieje górna granica ich wysokości? Czy alimenty można zasądzić w postaci ułamkowej – np. ¾ dochodu (wynagrodzenie partnera dość często się zmienia)? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli chce Pani uregulować sprawę finansów w związku partnerskim i zgodnie z prawem otrzymywać alimenty na dziecko od konkubenta, można to załatwić w dwa sposoby:

 

  1. zawarcie umowy alimentacyjnej;
  2. złożenie wniosku o alimenty w sądzie.

 

Niewątpliwie zawarcie umowy alimentacyjnej może być Pani przypadku znacznie korzystniejsze niż kierowanie sprawy do sądu. W przypadku umowy strony mogą bowiem samodzielnie i stosunkowo szybko ustalić wysokość alimentów, termin i formę ich płacenia. Natomiast w przypadku wyroku sądowego to sąd decyduje, czy alimenty faktycznie się należą, oraz określa ich wysokość. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego przez sąd, ustalenia istotnych okoliczności sprawy, co niewątpliwie zabiera więcej czasu.

 

Trzeba zauważyć, że zarówno wyrok sądowy, jak i umowa o alimenty w formie aktu notarialnego mogą być tytułami egzekucyjnymi, a po zaopatrzeniu przez sąd w klauzulę wykonalności stają się tytułami wykonawczymi i umożliwiają wszczęcie egzekucji komorniczej w przypadku niepłacenia alimentów.

 

Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Najprościej mówiąc, tytuł egzekucyjny to dokument stwierdzający obowiązek określonego świadczenia. Powinno z niego wynikać, kto jest wierzycielem, kto dłużnikiem oraz jaka jest treść świadczenia. Artykuł 777 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.) zawiera katalog tytułów egzekucyjnych. Należą do nich m.in. orzeczenie sądowe (wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty), ugody sądowe, a także akty notarialne.

 

Aby taki akt notarialny mógł stanowić tytuł egzekucyjny, musi zawierać oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

 

Instytucja dobrowolnego poddania się egzekucji jest uregulowana w art. 777 K.p.c.: „tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany”.

 

Ojciec dziecka w związku partnerskim może więc w formie aktu notarialnego zobowiązać się do zapłaty alimentów w określonej kwocie, pod warunkiem że w przypadku niewykonania tego obowiązku akt notarialny będzie mógł być podstawą egzekucji komorniczej po uprzednim zaopatrzeniu go przez sąd w klauzulę wykonalności.

 

Jeśli dłużnik dobrowolnie nie wypełnia swojego zobowiązania, wierzyciel, który posiada oświadczenie dłużnika (w formie aktu notarialnego) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, może złożyć to oświadczenie w sądzie rejonowym z prośbą o nadanie mu klauzuli wykonalności.

 

Sąd powinien rozpoznać wniosek w ciągu trzech dni od daty jego złożenia. Po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności wierzyciel może udać się do komornika w celu egzekucji zobowiązania. Oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji może dotyczyć roszczeń przyszłych lub wynikających z istniejącego już stosunku prawnego.

 

Rozwiązanie, o którym mowa powyżej, pozwala przede wszystkim uniknąć często długotrwałego postępowania sądowego i znacznie przyspiesza dochodzenie alimentów.

 

Wspomniany przepis nie ustanawia hierarchii tytułów egzekucyjnych, należy więc przyjąć, że zarówno wyrok sądowy, jak i akt notarialny zaopatrzone uprzednio przez sąd w klauzulę wykonalności stanowią równorzędne tytuły wykonawcze, na podstawie których może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne.

 

Innymi słowy akt notarialny (umowa), w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji, ma wartość wyroku wydanego przez sąd.

 

Reasumując: gdyby ojciec dziecka – Pani partner – przestał płacić alimenty, do czego zobowiązałby się w akcie notarialnym, będzie Pani mogła skierować do sądu wniosek o nadanie temu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, a następnie skierować wniosek egzekucyjny do komornika.

 

W kwestii kolejnych pytań – zgodnie z art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.) „zakres świadczeń alimentacyjnych obciążających obowiązanych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

 

Pojęcia „usprawiedliwione potrzeby” oraz „możliwości zarobkowe i majątkowe” szczegółowo omówiono w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej Sądu Najwyższego z 16 grudnia 1987 r. (sygn. akt III CZP 91/86).

 

W uchwale tej stwierdzono m.in., że „pojęcia usprawiedliwionych potrzeb nie można jednoznacznie zdefiniować, ponieważ nie ma jednego stałego kryterium odniesienia. Rodzaj i rozmiar tych potrzeb jest uzależniony od cech osoby uprawnionej oraz od splotu okoliczności natury społecznej i gospodarczej, w których osoba uprawniona się znajduje. Nie jest możliwe ustalenie katalogu usprawiedliwionych potrzeb podlegających zaspokojeniu w ramach obowiązku alimentacyjnego i odróżnienie ich od tych, które jako objaw zbytku lub z innych przyczyn nie powinny być uwzględnione.

 

W każdym razie zakres obowiązku alimentacyjnego wyznaczać będą poszczególne sytuacje uprawnionego i zobowiązanego, konkretne warunki społeczno-ekonomiczne oraz cele i funkcje obowiązku alimentacyjnego. Dopiero na tym tle będzie można określić potrzeby życiowe – materialne i intelektualne uprawnionego”.

 

Zakres potrzeb dziecka, które rodzice powinni zaspokoić, wyznacza treść art. 96 K.r.o., według którego rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do jego uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa.

 

Wpływ na wysokość alimentów, oprócz usprawiedliwionych potrzeb dziecka, mają też możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego (art. 135 § 1 K.r.o.). Przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz także zarobki i dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

 

Sąd ustala więc wysokość alimentów, mając na uwadze z jednej strony zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, a z drugiej – usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Tymi wytycznymi sąd będzie się kierował się przy ustalaniu wysokości alimentów. Jeśli uzna, ze proponowana przez Państwa wysokość alimentów odpowiada powyższym wymogom, to przychyli się do niej.

 

Jak zatem Pani widzi, nie ma górnej granicy wysokości alimentów, a wszystko zależy od porozumienia stron w tej kwestii. W razie sporu co do wysokości alimentów decydujące będą z jednej strony zarobkowe i majątkowe możliwości Pani partnera, a z drugiej – usprawiedliwione potrzeby dziecka.

 

Odpowiadając na Pani ostatnie pytanie: jeszcze kilka lat temu zdarzało się, że sądy zasądzały alimenty procentowo lub ułamkowo w odniesieniu do zarobków zobowiązanego. Jednakże obecnie taka praktyka nie jest już stosowana z tego względu, że przede wszystkim wysokość zarobków może się znacznie wahać, a ponadto takie oznaczanie wysokości alimentów sprawiało znaczne trudności przy prowadzeniu ewentualnej egzekucji z wynagrodzenia zobowiązanego.

 

Jak już pisałam powyżej, na wysokość alimentów wpływ mają dwa zasadnicze czynniki – usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Dlatego też zmiana tylko jednego z tych czynników (np. wzrost wynagrodzenia zobowiązanego) nie zawsze będzie powodowała wzrost należnych alimentów, a nawet gdyby – wzrost ten nie zawsze będzie odpowiadał wprost wzrostowi wynagrodzenia.

 

W związku z tym należy stwierdzić, że przed sadem może się Pani domagać jedynie alimentów określonych kwotowo, przy czym w celu uzyskania jak największej sumy powinna Pani bardzo szczegółowo przedstawić sytuację finansową partnera.

 

Na koniec warto wskazać, że raz zasądzone alimenty mogą ulegać zmianie. Zgodne bowiem z przepisem art. 138 K.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

 

Zatem gdy Pani konkubent zacznie zarabiać więcej albo wzrosną uzasadnione potrzeby dziecka, będzie Pani uprawniona, aby wystąpić do sądu o podwyższenie alimentów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 minus IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl